09126522810
برچسب

وجه‌الله قربانی‌زاده

مقاله: تحلیل محتوای متون سبک مدیریت جهادی

تحلیل محتوای متون سبک مدیریت جهادی نویسنده: قربانی زاده، وجه اله؛ الوانی، سید مهدی؛ علی اصغرزاده رومیانی، حسین؛ مجله: مطالعات مدیریت انتظامی...
ادامه مطلب

مقاله: الگوی روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران

الگوی روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران نویسنده: میر محمدی، سید محمد؛ الوانی، سید مهدی؛ قربانی زاده، وجه الله؛...
ادامه مطلب