09126522810
برچسب

نشریه اندیشه مدیریت راهبردی

مقاله: بررسی تأثیرپذیری عملکرد شرکت‌های بیمه از گزینه‌های راهبردی مدل دلتا

بررسی تأثیرپذیری عملکرد شرکت‌های بیمه از گزینه‌های راهبردی مدل دلتا مقاله ۷، دوره ۱۰، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۲۲۹-۲۷۰...
ادامه مطلب

مقاله: واکاوی و تحلیل تبعات سیاست‌زدگی بوروکراسی در نظام‌‌های سیاسی

۱۰-واکاوی و تحلیل تبعات سیاست‌زدگی بوروکراسی در نظام‌‌های سیاسی دوره ۹، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، صفحه ۵۷-۸۶ حسن دانایی‌فرد؛ محمدرضا...
ادامه مطلب

مقاله: فهم خاتمه خط‌مشی‌های عمومی در ایران؛ پژوهشی بر مبنای نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

فهم خاتمه خط‌مشی‌های عمومی در ایران؛ پژوهشی بر مبنای نظریه‌پردازی داده‌بنیاد دوره ۹، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۴، صفحه ۸۵-۱۲۰ حسن...
ادامه مطلب

مقاله: به سوی فهم نظریه جهیزیه سیاسی در مدیریت بخش دولتی: شالوده‌های نظری، روایت مفهومی و پیامدهای سازمانی و ملی

به سوی فهم نظریه جهیزیه سیاسی در مدیریت بخش دولتی: شالوده‌های نظری، روایت مفهومی و پیامدهای سازمانی و ملی دوره ۷، شماره...
ادامه مطلب

مقاله: فهم جوهره تجربه بازنشستگی کارکنان در بخش دولتی؛ پژوهشی پدیدارشناسانه

فهم جوهره تجربه بازنشستگی کارکنان در بخش دولتی؛ پژوهشی پدیدارشناسانه دوره ۶، شماره ۲، زمستان ۱۳۹۱، صفحه ۱۵۳-۱۷۶ حسن دانایی‌فرد؛ احمدعلی خائف...
ادامه مطلب

مقاله: تبیین اجرای جهاد اقتصادی با محوریت یکپارچگی سیاست‌های ملی:طراحی مدل مفهومی و چالش‌های فرارو

تبیین اجرای جهاد اقتصادی با محوریت یکپارچگی سیاست‌های ملی:طراحی مدل مفهومی و چالش‌های فرارو دوره ۵، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۰،...
ادامه مطلب