09126522810
برچسب

غلامرضا معمارزاده طهران

مقاله: طراحی مدل حاکمیتی اجرای خط مشی های منابع انسانی در بخش دولتی ایران؛ مورد مطالعه: قانون مدیریت خدمات کشوری

ارسال شده دردی ۱۰ ۱۳۹۶
دیدگاه0
طراحی مدل حاکمیتی اجرای خط مشی های منابع انسانی در بخش دولتی ایران؛ مورد مطالعه: قانون مدیریت خدمات کشوری نویسنده: محمدی، مهتاب؛...
ادامه مطلب

مقاله: طراحی مدل رفتار بوم – پیش کنش برای مدیران سازمانهای دولتی ایران

ارسال شده دردی ۱۰ ۱۳۹۶
دیدگاه0
طراحی مدل رفتار بوم – پیش کنش برای مدیران سازمانهای دولتی ایران نویسنده: قجری، سمیه؛ الوانی، سید مهدی؛ رمزگویان، غلامعلی؛ معمارزاده طهرانی،...
ادامه مطلب

مقاله: طراحی مدل بهره وری سازمان های دولتی ایران

طراحی مدل بهره وری سازمان های دولتی ایران نویسنده: کریمی شهابی، اسداله؛ معمارزاده، غلامرضا؛ الوانی، سید مهدی؛ مدیری، محمود؛ مجله: مدیریت بهره...
ادامه مطلب

مقاله: طراحی مدل مدیریت منابع انسانی در سازمانهای با قابلیت اطمینان بالا؛ (مورد مطالعه: شرکتهای برق ایران)

مقاله: طراحی مدل مدیریت منابع انسانی در سازمانهای با قابلیت اطمینان بالا؛ (مورد مطالعه: شرکتهای برق ایران) نویسنده: الوانی، سید مهدی؛ معمارزاده...
ادامه مطلب

مقاله: ارایه الگوی کرامت انسانی کارکنان در اسلام

مقاله: ارایه الگوی کرامت انسانی کارکنان در اسلام نویسنده: فلسفی، علی؛ معمارزاده، غلامرضا؛ موسی خانی، محمد؛ الوانی، سید مهدی؛ مجله: مدیریت اسلامی...
ادامه مطلب