09126522810
برچسب

مجله مدیریت اسلامی ( دانشگاه امام حسین ع)

مقاله: ارایه الگوی کرامت انسانی کارکنان در اسلام

مقاله: ارایه الگوی کرامت انسانی کارکنان در اسلام نویسنده: فلسفی، علی؛ معمارزاده، غلامرضا؛ موسی خانی، محمد؛ الوانی، سید مهدی؛ مجله: مدیریت اسلامی...
ادامه مطلب
})