09126522810
برچسب

فرهنگ

مقاله: گونه‌شناسی سخاوت در سازمان

گونه‌شناسی سخاوت در سازمان نویسنده: الوانی، سید مهدی؛ جندقی، غلام رضا؛ زارعی متین، حسن؛ ایرانی، حمید رضا؛ مجله: مدیریت فرهنگ سازمانی »...
ادامه مطلب