09126522810
برچسب

عبدالغنی رستگار

مقاله: طراحی الگوی پیاده سازی کارآمد نظام مدیریت عملکرد در سازمانهای خدماتی

طراحی الگوی پیاده سازی کارآمد نظام مدیریت عملکرد در سازمانهای خدماتی نویسنده: بابایی زکلیکی، محمد علی؛ حسن زاده، حمید رضا؛ الوانی، سید...
ادامه مطلب
})