09126522810
برچسب

سازمان با قابلیت اطمینان بالا

مقاله: طراحی مدل مدیریت منابع انسانی در سازمانهای با قابلیت اطمینان بالا؛ (مورد مطالعه: شرکتهای برق ایران)

مقاله: طراحی مدل مدیریت منابع انسانی در سازمانهای با قابلیت اطمینان بالا؛ (مورد مطالعه: شرکتهای برق ایران) نویسنده: الوانی، سید مهدی؛ معمارزاده...
ادامه مطلب
})