09126522810
برچسب

سازمان‌های دولتی

مقاله: طراحی مدل بهره وری سازمان های دولتی ایران

طراحی مدل بهره وری سازمان های دولتی ایران نویسنده: کریمی شهابی، اسداله؛ معمارزاده، غلامرضا؛ الوانی، سید مهدی؛ مدیری، محمود؛ مجله: مدیریت بهره...
ادامه مطلب

مقاله: کاوشی بر الگوی پیشایندهای راست کرداری مدیران در سازمان‌های دولتی: مطالعۀ کیفی

هنوز برای مطالعه مطالب بیشتری هست! مقاله: ارتقای ظرفیت خط‎مشی‎گذاری کشور: گونه‎شناسی نقش کانون‎های تفکر مقاله: کنکاشی پیرامون عوامل مؤثر بر شکل‌گیری...
ادامه مطلب