09126522810
برچسب

روش تحقیق کیفی

مقاله: تدوین الگوی خط مشی‌گذاری فضای مجازی کشور

تدوین الگوی خط مشی‌گذاری فضای مجازی کشور نویسنده: الوانی، سید مهدی؛ خنیفر، حسین؛ حاجی ملامیرزایی، حامد؛ مجله: راهبرد اجتماعی فرهنگی » زمستان...
ادامه مطلب