09126522810
برچسب

خط‌مشی‌گذاری

مقاله: تدوین الگوی خط مشی‌گذاری فضای مجازی کشور

تدوین الگوی خط مشی‌گذاری فضای مجازی کشور نویسنده: الوانی، سید مهدی؛ خنیفر، حسین؛ حاجی ملامیرزایی، حامد؛ مجله: راهبرد اجتماعی فرهنگی » زمستان...
ادامه مطلب

مقاله: فهم خاتمه خط‌مشی‌های عمومی در ایران؛ پژوهشی بر مبنای نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

فهم خاتمه خط‌مشی‌های عمومی در ایران؛ پژوهشی بر مبنای نظریه‌پردازی داده‌بنیاد دوره ۹، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۴، صفحه ۸۵-۱۲۰ حسن...
ادامه مطلب