09126522810
برچسب

حسین رومیانی

مقاله: تحلیل محتوای متون سبک مدیریت جهادی

تحلیل محتوای متون سبک مدیریت جهادی نویسنده: قربانی زاده، وجه اله؛ الوانی، سید مهدی؛ علی اصغرزاده رومیانی، حسین؛ مجله: مطالعات مدیریت انتظامی...
ادامه مطلب