09126522810
برچسب

حسن زارعی‌متین

مقاله: گونه‌شناسی سخاوت در سازمان

گونه‌شناسی سخاوت در سازمان نویسنده: الوانی، سید مهدی؛ جندقی، غلام رضا؛ زارعی متین، حسن؛ ایرانی، حمید رضا؛ مجله: مدیریت فرهنگ سازمانی »...
ادامه مطلب

مقاله: طراحی الگوی پیاده سازی کارآمد نظام مدیریت عملکرد در سازمانهای خدماتی

طراحی الگوی پیاده سازی کارآمد نظام مدیریت عملکرد در سازمانهای خدماتی نویسنده: بابایی زکلیکی، محمد علی؛ حسن زاده، حمید رضا؛ الوانی، سید...
ادامه مطلب