09126522810

۲۲ دی ۱۳۹۶

طرح درس: روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد (دکتر حسن دانایی‌فرد)

/
دیدگاه0
/
کلمات کلیدی

باسمه تعالی

توضیحات

طرح درس: روش تحقیق
استاد: دکتر حسن دانایی‌فرد
دانشگاه‌: تربیت مدرس
واحد: ۲ واحد
مقطع: کارشناسی ارشد
رشته: مدیریت دولتی

اهداف درس:

آشنايي با مباني روش‌شناسي پژوهش‌هاي مديريتي

روش‌شناسی‌های كمّيِ پژوهش‌های مديريتي

 • استراتژي تجربي
 • استراتژي پيمايش
 • استراتژي همبستگي

روش‌شناسی‌های كيفي در پژوهش‌های مديريتي

 • استراتژي تئوري داده بنياد
 • استراتژي قوم‌نگاری
 • استراتژي اقدام پژوهشي
 • استراتژي مطالعه موردي
 • استراتژي پژوهشي حكايتي – داستاني

استراتژي پژوهشي تركيبي

آشنايي با نحوه تدوين رساله كارشناسي ارشد

مآخذ اصلي درس:

 1.  دكتر حسن دانایی‌فرد، سيد مهدي الواني، عادل آذر. (۱۳۷۹). روش‌شناسی پژوهش كمي. تهران، نشر صفار.
 2. دكتر حسن دانایی‌فرد، سيد مهدي الواني ،عادل آذر.(۱۳۷۹).روش‌شناسی پژوهش كيفي. تهران نشر صفار.
 3. جان كرسول. (۱۳۹۱). طرح پژوهش: رویکردهای كمي ،كيفي و شيوه تركيبي. ترجمه دكتر حسن دانایی‌فرد و علي صالحي.تهران نشر مهربان.
 4. جان كرسول. (۱۳۹۱). پژوهش كيفي: انتخاب از ميان پنج طرح. تهران: انتشارات صفار.
 5. Vicki L. Plano Clark, John W. Creswell.(2014). Understanding Research a Consumer’s Guide. New York: Pearson.

بخش اول: مقدمه‌ای بر پژوهش در مديريت دولتی

 

جلسه يكم: معرفی درس، اهميت و ضرورت درس، توجيه اهداف و تكاليف دانشجويان

جلسه دوم: كلياتی بر مفهوم شناخت، علم، فلسفه و فرآيندهای انجام پژوهش

 1. Vicki L. Plano Clark, John W. Creswell (2014). The Process of Research: Learning How Research Is Conducted and Reported, 53-3.
 2. حسن دانایی‌فرد و همكاران. روش‌شناسی پژوهش كمي در مديريت. فصل بيكم: مقدمات پژوهش:۲۷-۵۷٫
 3. دكتر فرامرز رفيع‌پور. (۱۳۸۱). کندوکاوها و پنداشته‌ها. تهران: شركت سهامي انتشار: ۸۲-۳۵٫
 4. جان كرسول. (۱۳۹۰). ترجمه حسن دانایی‌فرد و علي صالحي طرح پژوهش. فصل ۱: چهارچوبي براي طرح پژوهش:۱۹-۵۱
 5. Alan Berkeley Thomas. (2004). Research Skills for Management Studies. Chapter 3: Way of Knowing. PP: 34-50.

جلسه سوم: تأملي بر رويكردهاي كمي و كيفي

 1. Vicki L. Plano Clark, John W. Creswell (2014). Quantitative and Qualitative Research: Understanding Different Types of study report, 77-53.
 2. حسن دانایی‌فرد و همكاران. روش‌شناسی پژوهش كمي در مديريت. فصل دوم: فرايند پژوهش:۵۹-۹۶٫
 3. حسن دانایی‌فرد و همكاران. روش‌شناسی پژوهش كمي در مديريت. فصل نهم: رویه‌های كمي:۲۱۴-۲۴۴٫
 4. حسن دانایی‌فرد و همكاران. روش‌شناسی پژوهش كمي در مديريت. فصل دهم: رویه‌های كيفي:۲۴۷-۲۸۰٫

بخش دوم: مراحل انجام پژوهش

جلسه چهارم و پنجم: مسئله پژوهش، مباني نظري پژوهش، سؤال، هدف و فرضيه‌سازي

 1. Vicki L. Plano Clark, John W. Creswell (2014). Statements of the Problem: Identifying Why a Study Is Important, 118-79.
 2. Vicki L. Plano Clark, John W. Creswell (2014). Literature Reviews: Examining the Background for a Study, 161-
 3. Vicki L. Plano Clark, John W. Creswell (2014). Purpose Statements, Research Questions, and Hypotheses: Identifying the Intent of a Study, 189-161.
 4. حسن دانایی‌فرد و همكاران. روش‌شناسی پژوهش كمي در مديريت. فصل دوم: فرايند پژوهش:۵۹-۹۶
 5. جان كرسول. (۱۳۹۰). ترجمه حسن دانایی‌فرد و علي صالحي طرح پژوهش. فصل دوم: بررسي مباني نظري:۵۲-۷۷٫
 6. حسن دانایی‌فرد و همكاران. روش‌شناسی پژوهش كمي در مديريت. فصل سوم: تدوين مباني نظري:۹۸-۱۴۲٫
 7. كيوي و كمپنهود. (۱۳۷۹). روش تحقيق در علوم اجتماعي. ترجمه عبدالحسين نيك‌‌گهر. تهران: نشر توتيا:۷۹-۹۹٫

 

جلسه ششم و هفتم: گردآوري و تحليل داده‌ها كمي

 1. Vicki L. Plano Clark, John W. Creswell (2014). Quantitative Research Designs: Recognizing the Overall Plan for a study, 231-191.
 2. Vicki L. Plano Clark, John W. Creswell. (2014). Participants and Data Collection: Identifying How Quantitative Information Is Gathered, 254-231.
 3. Vicki L. Plano Clark, John W. Creswell. (2014). Data Analysis and Results: Examining What Was Found in a Quantitative Study, 283-254.
 4. جان كرسول. (۱۳۹۰). ترجمه حسن دانایی‌فرد و علي صالحي طرح پژوهش. فصل پنجم: روش‌شناسی پژوهش:۱۳۰-۱۵۰٫
 5. جان كرسول. (۱۳۹۰). ترجمه حسن دانایی‌فرد و علي صالحي طرح پژوهش. فصل ششم: تحليل داده‌ها:۱۵۱-۱۶۷٫
 6. حسن دانایی‌فرد و همكاران. روش‌شناسی پژوهش كمي در مديريت. فصل ششم: اندازه‌گیری متغیرها:۲۱۵-۲۵۸٫
 7. حسن دانایی‌فرد و همكاران. روش‌شناسی پژوهش كمي در مديريت. فصل هفتم: شیوه‌های گردآوري داده‌ها:۲۶۱-۳۰۲٫
 8. حسن دانایی‌فرد و همكاران. روش‌شناسی پژوهش كمي در مديريت. فصل هشتم: نمونه‌برداری:۳۰۵-۳۵۲٫

 

جلسه هشتم و نهم: گردآوري و تحليل داده‌هاي كيفي

۱-Vicki L. Plano Clark, John W. Creswell (2014). Qualitative Research Designs: Recognizing the Overall Plan for a Study, 283-254.

۲-Vicki L. Plano Clark, John W. Creswell (2014). Participants and Data Collection: Identifying How Qualitative Information Is Gathered, 329-285.

۳-Vicki L. Plano Clark, John W. Creswell (2014). Data Analysis and Findings: Examining What Was Found in a Qualitative Study, 353-329.

جلسه دهم: تدوين گزارش پژوهش

 1. Vicki L. Plano Clark, John W. Creswell (2014). Conclusions: Identifying the Interpretations and Implications of a Study, 465-480.
 2. Mark Saunders, Philip Lewis and Adrian Thornbill. (2000). Writing your project report. Pp. 412-432.

بخش سوم: استراتژی‌های پژوهش

جلسه يازدهم: استراتژي تجربي

 1. John W. Creswell. (2005). Experimental designs. Chapter 11. pp. 282-324.
 2. حسن دانایی‌فرد و همكاران. روش‌شناسی پژوهش كمي در مديريت. فصل پنجم. طرح‌های تجربي:۱۷۰-۲۱۳٫

جلسه دوازدهم: استراتژي همبستگي

John W. Creswell. (2005). Correlation Designs, chapter 12. pp 324-353.

حسن دانایی‌فرد حسن دانایی‌فرد و همكاران. روش‌شناسی پژوهش كمي در مديريت. فصل چهار. طرح پژوهش:۱۴۴-۱۶۸

جلسه سيزدهم: استراتژي پيمايش

John W. Creswell. (2005). Survey Designs. Chapter 13. pp: 353-394.

دي. اي. دواس. (۱۳۷۶). پيمايش در تحقيقات اجتماعي. ترجمه هوشنگ نائبي. تهران: نشر ني، ۳-۱٫

حسن دانایی‌فرد و همكاران. روش‌شناسی پژوهش كمي در مديريت. فصل چهار. طرح پژوهش:۱۴۴-۱۶۸٫

جلسه چهاردهم: استراتژي تئوري داده بنياد

 1. John W. Creswell. (2005). Grounded theory Designs. Chapter 14. pp. 395-435
 2. دكتر حسن دانایی‌فرد. (۱۳۸۴) نظريه‌پردازي با رويكرد استقرايي: استراتژي تئوري مفهوم‌سازي بنيادي. دانشور. ۱۱ و ۵۷-۷۵٫
 3. دكتر سيد مجتبي امامي، دكتر حسن دانایی‌فرد، (۱۳۸۶). استراتژی‌های پژوهش كيفي: تأملی بر تئوري داده بنياد. فصلنامه انديشه راهبردي. سال اول شماره دوم:۶۹-۹۷٫
 4. دكتر حسن دانایی‌فرد، آذر اسلامي. نظريه داده بنياد در عمل: ساخت نظريه بی‌تفاوتی. تهران: دانشگاه امام صادق.
 5. دكتر حسن دانایی‌فرد و همكاران. (۱۳۸۳). روش‌شناسي پژوهش كيفي: رويكردي جامع. تهران: نشر صفار. فصل ششم، استراتژي مفهوم‌سازي بنيادي، ص ص ۱۵۶-۱۳۰٫
 6. پژوهش‌های انجام شده با نظریه داده‌بنیاد

جلسه پانزدهم: استراتژی‌های قوم‌نگاری

 • John W. Creswell (2005). Ethnographic Designs. Chapter 15. pp. 435-472.

دكتر حسن دانایی‌فرد، دكتر سيد مهدي الواني، دكتر عادل آذر. (۱۳۸۳). روش‌شناسي كيفي در مديريت: رويكردي جامع. فصل پنجم، قوم‌نگاری و ص ۱۲۷-۱۰۴٫

جلسه شانزدهم: استراتژي اقدام پژوهشي و مطالعه موردي

 1. John W. Creswell (2005). Action research Designs. Chapter 18. pp. 549-578.
 2. Altrichter, H., Kemmis, S., McTaggart, R. and Zuber-Skerritt, O. (2002). The Concept of Action Research. Learning Organization, Vol. 9. No. 3, PP. 125-131.
 3. دكتر حسن دانائي‌فرد، دكتر سيد مهدي الواني، دكتر عادل آذر (۱۳۸۳). روش‌شناسي كيفي: رويكردي جامع. فصل سوم، اقدام پژوهشي. ص ص ۷۸-۵۶٫
 4. دكتر حسن‌دانائي‌فرد، دكتر سيد مهدي الواني، دكتر آذر (۱۳۸۳). روش‌شناسي كيفي: رويكردي جامع. فصل چهارم. ص ص ۱۰۲-۸۱٫
 5. Chad Perry. (1998). Processes of case study Methodology for Postgraduate. European Journal of Marketing, Vol. 32. No. PP: 785-802.

جلسه هفدهم: استراتژی‌های پژوهش حكايتي و تركيبي

 1. John W. Creswell. (2005). Narrative Methods designs. Chapter 16. 473-509.
 2. John W. Creswell. (2005). Mixed Methods Design. Chapter 17. pp. 509-549.
 3. ۴-جان كرسول. (۱۳۹۰). ترجمه حسن دانایی‌فرد و علي صالحي طرح پژوهش. يازدهم: رویه‌های شیوه‌های تركيبي:۲۸۱-۳۰۵

تكاليف دانشجويان:

 • تدوين طرح مقدماتي پژوهش
 • تدوین یک مقاله مروری در حوزه روش منتخب خود
 • تلخیص يك پایان‌نامه در حوزه روش منتخب خود

نحوه ارزيابي (از ۲۲)

 • تدوين طرح مقدماتي پژوهش ۲
 • تدوین مقاله ۴
 • تلخيص يك پایان‌نامه ۲
 • پایان‌ترم ۱۴

 

ارسال پاسخ