09126522810

دروس اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دوره آموزشی دکتر رضائیان

معرفی رشته مدیریت: دکتر علی رضائیان

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه5
هدیه5000 تومان
ثبت‌نام در دوره

معرفی مدیریت بازرگانی: دکتر حاجی‌پور

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه6
هدیهرایگان
ثبت‌نام در دوره