دروس و منابع حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها

پایان‌نامه: وحدت مدیریت در حوزه فرهنگ؛ مطالعه موردی شورای عالی انقلاب فرهنگی

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

(گرایش مطالعات سیاستگذاری)

وحدت مدیریت در حوزه فرهنگ؛ مطالعه موردی شورای عالی انقلاب فرهنگی

استاد راهنما :

دکتر محمدهادی همایون

استاد مشاور :

دکتر مصباح الهدی باقری کنی

دانشجو:

حامد فروزان

شهریور ۱۳۹۰

چکیده:

با پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری  نظام جمهوری اسلامی ایران، طراحی و فراهم نمودن زندگی مطلوب دینی از جمله اهداف نظام اسلامی قرار گرفت. در همین راستا هدایت و رشد فکری فرهنگی و مقابله با جبهه استکبار در جنگ فرهنگی از اولویت های سیاستگذاری فرهنگی نظام قرار گرفت. رسیدن به این اهداف نیازمند وحدت مدیریت در حوزه فرهنگ است که علی رغم وجود شورای عالی انقلاب فرهنگی و تاکیدات امام خامنه ای، متاسفانه آسیب های فراوانی از عدم تحقق آن، بر جامعه و نظام فرهنگی و سیاسی ایران وارد شده است. این تحقیق پس از بررسی مفهوم فرهنگ و وحدت مدیریت و مروری اجمالی بر نظام فرهنگی ایران و برخی کشورها، به معرفی شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان عالی ترین مرجع سیاستگذاری فرهنگی و قرارگاه اصلی فرماندهی فرهنگی کشور می پردازد و با انجام مصاحبه‌های عمیق و کیفی از نخبگان مدیریت فرهنگی کشور به احصا آسیب های ناشی از عدم وحدت در حوزه فرهنگ از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی و الزامات رسیدن به این وحدت مدیریت پرداخته است که طی پرسشنامه‌ای آسیب‌های عدم وحدت مدیریت و الزامات رسیدن به آن را همراه با طرح پیشنهادی جهت رسیدن به وحدت مدیریت در حوزه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی، به نقد و نظر صاحبنظران گذاشته است که منجر نتایج جالب توجهی شده است.

کلید واژگان:

وحدت مدیریت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولت و فرهنگ، سیاستگذاری فرهنگی، جمهوری اسلامی ایران.

العنوان: وحده الإداره فی مجال الثقافه؛ دراسه حاله المجلس الأعلى للثوره الثقافیه

الاستاذ المشرف: الدکتور محمد هادی همایون

الاستاذ المساعد: الدکتورمصباح الهدى باقری

الطالب: حامد فروزان

الفرع الدراسی: الدراسات والثقافیه و الإتصالات

الخلاصه:

بعد انتصار الثوره الإسلامیه و تأسیس نظام الجمهوریه الإسلامیه فی إیران، أصبح توفیر الحیاه الدینیه فیها من اهداف النظام الإسلامی. فی هذا الاطار صنفت الهدایه والتنمیه الفکریه – الثقافیه و موا جهه الاستکبار فی الغزو الثقافی من أولویات التخطیط الثقافی للنظام، والوصول إلی هذه الأهداف یتطلب وحده الإداره فی مجال الثقافه والتی نری صدمات کثیره من عدم تحقیقها فی المجتمع والنظام الثقافی والسیاسی الایرانی رغم وجود المجلس الاعلی الثوره الإسلامیه و تأکیدات الامام الخامنئی علیها. بعد دراسه مفهوم الثقافه و وحده الأداره و نظره عابره علی النظام الثقافی فی إیران و بعض البلدان، یقوم هذا البحث بتعریف المجلس الأعلى للثوره الثقافیه کالمرجع الأعلى فی التخطیط الثقافی والقاعده الرئیس للقیاده الثقافیه للبلد، وإحصاء الصدمات الناجمه عن عدم وجود وحده الإداره فی مجال الثقافه من قبل المجلس الأعلى للثوره الإسلامیه، ومایلزم الوصول إلی هذه الإداره، عبر إجراء مقابلات عمقیه و نوعیه مع النخب فی الإداره الثقافیه للبلد. ولقد أخضعنا صدمات عدم الوحده فی الإداره الثقافیه ومایلزم الوصول إلیها لرأی ونقد الخبراء علی شکل إستبیانات برفقه مشروع مقترح للوصول إلی وحده الإداره فی ثقافه الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه عن طریق المجلس الأعلى الثوره الثقافیه والتی أنتجت نتائج ملحوظه.

المطلحات الرئیسه: وحده الإداره، المجلس الأعلى للثوره الإسلامیه، الحکومه والسیاسه، التخطیط الثقافی و الجمهوریه الإسلامیه الایرانیه

Abstract:

With