پایان‌نامه: بررسی ریشه‌های سیاسی و فکری اختلاف میان نهضت آزادی و نهضت اسلامی ایران

رایگان

توضیحات

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد

رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی

بررسی ریشه‌های سیاسی و فکری اختلاف میان نهضت آزادی و نهضت اسلامی ایران

استاد راهنما:

آقای دکتر غلامرضا خواجه‌سروی

استاد مشاور:

دکتر جلال درخشه

دانشجو:

محمد علی صدرشیرازی

آذر  ۱۳۸۸

چکیده:

این پژوهش برآنست تا پس از معرفی جایگاه حقیقی نهضت آزادی و نهضت اسلامی در تاریخ معاصر کشور، ضمن بازخوانی اختلافات میان نهضت آزادی و نهضت اسلامی، ریشه‌های سیاسی و فکری‌ای که شکاف میان آنان را موجب گشته است را تبیین نماید. سئوالات پژوهش حاضر به شرح زیر می‌باشد: چه عواملی باعث گسست میان نهضت آزادی و نهضت اسلامی ایران شدند؟ گرایشات نهضت آزادی در چه بستر تاریخی نضج یافته است؟ رویدادهای ادوار حیات مهندس بازرگان چه تاثیری در پیدایی این گرایشات داشته است؟ مواضع نهضت آزادی در قبال تطورات نهضت اسلامی چه بوده است؟

بخش نخست این نوشتار، به معرفی کلّیات بحث اختصاص دارد که نگاهی کلّی به نهضت آزادی ایران و نهضت اسلامی مردم ایران را شامل است. در بخش دوم سیر تطّور حوادث انقلاب اسلامی و مواضع نهضت آزادی در قبال آن را واکاوی کرده و در آن موارد، گستره و عمق اختلاف میان این دو جریان را بررسی می‌نمائیم. اما بخش نهایی که در پی آن به جمع بندی کل مباحث پرداخته می‌گردد، بررسی ریشه‌های سیاسی و فکری اختلاف میان نهضت آزادی و نهضت اسلامی را شامل می‌شود.

کلیدواژه‌ها: نهضت آزادی، نهضت اسلامی، ایران، مهندس بازرگان

الموضوع: دراسه جذور الإختلاف السیاسیه و الفکریه بین نهضه الحریه و النهضه الإسلامیه الإیرانیه

الأستاذ المشرف: الدکتور غلام رضا خواجه سروری

الأستاذ المشاور: الدکتور جلال درخشه

الباحث: محمد علی صدر الشیرازی

الخلاصه:‌

تقصد هذه الدراسه‌ ان تبین الجذور السیاسیه‌ و االفکریه‌ بین نهضه‌ الحریه‌ و النهضه‌الاسلامیه فی ایران التی تؤدی الی الهوه‌ بینهما بعد تعریف المکان الحقیقی لنهضه ‌الحریه‌ و النهضه ‌الاسلامیه‌ فی التاریخ المعاصر و مطالعه الاختلاف بین هاتین النهضتین. إن اسئله هذه الدراسه‌ منها:‌ ما هی العوامل التی تسبب الی التشتت بین نهضه‌ الحریه‌ و النهضه الاسلامیه‌الایرانیه؟ فی ای فتره تاریخیه قدحدثت اتجاهات نهضه الحریه و نزعاتها؟ ماذا قدأثرت حوادث حیاه المهندس بازرکان فی ظهور هذه النزعات و الاتجاهات؟‌ ما هی مواقف نهضه‌ الحریه‌ ازاء‌ تحولات النهضه‌ الاسلامیه؟

یختص الفصل الأول لهذه الکتابه بتعرف الکلیات و تشتمل علی رویه‌ کلیه الی نهضه‌ الحریه‌ و النهضه‌الاسلامیه‌ للشعب الإیرانی. یبحث الفصل الثانی عن مسیره تطور حوادث للثوره الاسلامیه‌ و مواقف نهضه‌الحریه ازاءها و یقوم بدراسه‌ الاختلاف بین التیارین. یعالج الفصل الأخیر بجمع المطالب کلها و دراسه‌ الجذور السیاسیه و الفکریه‌ للاختلاف بین النهضتین.

الکلمات الرئیسیه:‌ نهضه‌الحریه‌، النهضه‌ الاسلامیه، إیران، المهندس بازرکان.

Abstract

This research, after introducing the real position of Freedom Movement and Islamic Movement in the current history of Iran, as well as the differences among them, tries to explain the political and intellectual roots of differences between them. The questions of the research are described as follow: what factors separated Freedom and Islamic Movement of Iran? What is the historical context which shaped the tendencies of Iran’s Freedom movement? How the events of the life of engineer Bazargan affected the tendencies? What were the attitudes of Freedom Movement toward the formation of Islamic Movement?

The first section of the struggle is devoted to general statements, which reviews Freedom Movement and Islamic Movement of Iran’s people. The development of Islamic revolution and the attitudes of Freedom Movement toward it have been searched in the second section. Also, we study the expanse and depth of the differences among both currents in this section. But, the final section, which explains the conclusion of all arguments, involves studying political and intellectual differences between Freedom Movement and Islamic Movement.

Keywords: Freedom Movement, Islamic Movement, Iran, engineer Bazargan.

Imam Sadiq University

A thesis

presented for the

Degree of Master of Art in

Political Science (Political Thought)

Faculty of Islamic Studies and Political Science

The Study of Political and intellectual Roots of Differences between Freedom Movement and Islamic Movement of Iran

Supervisor:

Dr. G. Khajehsarvi

Advisor:

Dr. J. Derakhsheh

Student:

  1. A. Sadrshirazi

December 2008

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر