توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان­نامه­ کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد

اثرات بخشی سیاست پولی در  ایران “رویکرد خودرگرسیون برداری ساختاری”

استاد راهنما:دکتر کامران ندری

دانشجو: سید مهدی حسینی دولت آبادی

شهریور ۱۳۸۹

چکیده:

سیاست‌پولی یکی از مهمترین ابزارها برای کنترل طرف تقاضای اقتصاد می‌باشد و لذا بررسی آثار آن بر متغیرهای اساسی اقتصاد ضروری است. در میان اقتصاددانان اجماعی وجود دارد که سیاست پولی در کوتاه مدت اثرات حقیقی دارد، اما در بلندمدت خنثی می­باشد. با توجه به کانال­های انتقال سیاست پولی و تفاوت­های موجود در میان بخش­های اقتصاد، انتظار می­رود که بخش­های اقتصاد واکنش­های نابرابری به یک شوک سیاست پولی نشان بدهند.

دراکثر مطالعات نظری وکاربردی،ازتاثیراتسیاستپولیبرمتغیرهایکلانمثلGDPوCPIبحثمی‌شودوسایرجنبه­هایاینسیاست­مغفولواقعمی­شود. در تحقیق حاضر اثرات بخشی یک شوک سیاست پولی انبساطی با استفاده از  مدل SVARو براساس داده­های فصلی سال­های ۱۳۶۹:۱۳۸۷ بررسی شده است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که واکنش بخش­های اقتصاد به شوک سیاست پولی متفاوت است و بخش صنعت بیشترین و سریعترین واکنش را از خود نشان می­دهد. همچنین سهم شوک سیاست پولی در تغییرات ارزش افزوده بخش صنعت نسبت به سهم این شوک در تغییرات ارزش افزوده دو بخش دیگر بیشتر است. بنابراین در اقتصاد ایران حساسیت بخش صنعت نسبت به سیاست پولی از دو بخش کشاورزی و خدمات بیشتر است.

کلمات کلیدی:

سیاست پولی، اثرات بخشی سیاست پولی، اقتصاد ایران، بخش صنعت، بخش کشاورزی، بخش خدمات

العنوان: التأثیرات القطاعیه للسیاسه النقدیه فی إیران “نهج SVAR”

الطالب:سید مهدی حسینی دولت آبادی

الأستاذ المشرف: الدکتور کامران ندری

الأستاذ المساعد: الدکتور أحمد شعبانی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الاقتصاد

الخلاصه:

تعد السیاسه النقدیه من أهمّ الأدوات لمراقبه جانب الطلب فی الاقتصاد و لذلک تلزم دراسه أثرها علی المؤشرات الاقتصادیه الأساسیه. یتفق الاقتصادیون علی أنّ السیاسه النقدیه فاعله فی القطاع الحقیقی فی الفتره القصیره، لکن فی الفتره البعیده لا تأثیر لها. نظراً لقنوات و آلیات تأثیر السیاسه النقدیه و الاختلافات الموجوده  بین قطاعات الاقتصاد، یتوقع أن تختلف ردود أفعال قطاعات الاقتصاد بالنسبه لاضطراب السیاسه النقدیه.

فی أکثر الدراسات النظریه و التطبیقیه درست تأثیرات السیاسه النقدیه علی المؤشرات الکلیه کGDP و CPI، و غفل عن الأبعاد الأخری لهذه السیاسه. فی هذه الدراسه، تدرس تأثیرات اضطراب السیاسه النقدیه التوسعیه باستخدام نهج SVAR و علی حسب المعطیات الفصلیه لفتره ۱۳۶۹:۱۳۸۷٫ تدل نتائج هذا البحث أنّ رد فعل قطاعات الاقتصاد بالنسبه لاضطراب السیاسه النقدیه یختلف حیث یکون هذا الرد أکبر و أسرع فی قطاع الصناعه منه فی غیره. و کذلک أثر اضطراب السیاسه النقدیه فی تقلبات القیمه المضافه  لقطاع الصناعه أکثر من أثر هذا الاضطراب فی تقلبات القیمه المضافه للقطاعین الآخرَین. و لذلک فإنّ حساسیه قطاع الصناعه بالنسبه إلی السیاسه النقدیه أکثر من قطاع الزراعه و قطاع الخدمات فی اقتصاد إیران.

الکلمات الأساسیه:

السیاسه النقدیه، التأثیرات القطاعیه للسیاسه النقدیه، اقتصاد إیران، قطاع الصناعه، قطاع الزراعه، قطاع الخدمات

Abstract:

Monetary policy is one of the most important instruments for controlling the demand side of economy and so it is necessary to investigate the impacts of it on the key economic variables. There is an agreement between economists about monetary policy real effects in the short run, but they believe that it is neutral in the long run. According to the monetary transmission channels and the differences between economic sectors, it is expected that economics sectors show unequal responses to a monetary policy shock.

In the most of theoretical and empirical researches, impacts of monetary policy on macro variables such as GDP and CPI are discussed and other aspects of this policy are ignored. In this research, the sectoral impacts of an expansionary monetary policy shockare studied by the use of SVAR model and according to the quarterly data in period 1990:2008. Conclusions of this research show that responses of economic sectors to a monetary policy shock are different and industry sector has the largest and fast response. The share of monetary policy shock in variation of industry sector’s value added is more than the share of this shock in variation of two other sectors’ value added, too. So the sensitivity of industry sector with respect to the monetary policy is more than the agriculture sector and service sector in Iran economy.

Key words:

Monetary Policy, Sectoral Impact of Monetary Policy, Iran Economy, Industry Sector, Agriculture Sector, Service Sector

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Economics

Continuous M.A.

Field: Islamic Studies and Economics

The Sectoral Impact of Monetary policy

“Structural VAR Approach”

Supervisor: Dr. Kamran Nadri

Advisor: Dr. Ahmad Sha’abani

Student: Sayyed Mahdi Hosseini Dolat Abadi

September 2010

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: اثرات بخشی سیاست پولی در  ایران “رویکرد خودرگرسیون برداری ساختاری””