پایان‌نامه: ارتباط سرریزهای تکنولوژیک و رشد بخشی- منطقه ای (مطالعه موردی: تأثیرسرریزهای تکنولوژیک بر رشد ۲۹ بخش تولیدی در ۳۰ استان کشور)

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد

ارتباط سرریزهای تکنولوژیک و رشد بخشی- منطقه ای (مطالعه موردی: تأثیرسرریزهای تکنولوژیک بر رشد ۲۹ بخش تولیدی در ۳۰ استان کشور)

حمیدرضا حاج هاشمی

استاد راهنما:دکتر مهدی صادقی

استاد مشاور: دکتر محمد مهدی عسگری

زمستان ۱۳۸۸

چکیده

برآورد سهم سرریزهای فناوری در رشد بخشی – منطقه ای ایران هدف این تحقیق می باشد. ادبیات مختصری پیرامون مباحث رشد و سرریزهای فناوری گردآوری شده و تابع تولید به شکل کاب داگلاس در نظر گرفته شده است. با استفاده از تجربیات دیگر کشورها در زمینه مطالعات صورت گرفته بر روی سرریزهای فناوری،  عامل سرریز فناوری به صورت مناسب و قابل تخمین در این رابطه تولیدی وارد شده است.

با توجه به داده های موجود در منابع آماری، ۲۹ بخش از بخشهای اقتصاد ایران بر اساس کدهای دو رقمی ISIC انتخاب گردیده و در این انتخاب سعی بر آن بوده که این ۲۹ بخش برآورد مناسبی از وضعیت کل اقتصاد ایران را ارائه نمایند. محدوده مکانی انتخاب شده برای این تحقیق، بر اساس تقسم بندی استانی، ۳۰ استان کشور ایران می باشد بر همین اساس داده های مورد نیاز (باتوجه به رابطه تولید کاب داگلاس) برای ۲۹ بخش مختلف و بر اساس ۳۰ استان کشور جمع آوری گردیده است.

جهت تخمین مدل از تکنیک داده های تابلویی و ترکیب آن با روش اقتصاد سنجی فضائی استفاده شده است. اقتصاد سنجی فضائی روش خاصی جهت مطالعات منطقه ای می باشد و در آن ویژگی ها و تفاوت های منطقه ای در مدل تاثیر گذار می باشند.

نتایج حاصله را در قالب دو تقسیم بندی ارائه شده است. این نتایج ابتدا بر اساس بخشهای ۲۹ گانه کدهای دو رقمی ISIC و سپس بر اساس سه بخش کلی کشاورزی ، صنعت ومعدن ، و خدمات ارائه گردیده است. از بین ۲۹ بخش مورد بررسی تاثیر مثبت سریزهای فناوری بر رشد در ۱۶ بخش مورد تایید قرار می گیرد و از بین سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات، بخش کشاورزی بیشترین اثر پذیری را از سرریزهای فناوری دارا می باشد.

واژگان کلیدی: سرریزهای فناوری، اقتصاد منطقه ای، اقتصاد سنجی فضایی، داده های تابلویی، رشد بخشی- منطقه ای

العنوان: الربط بین انتشار التقنیه و النمو القطاعی- الإقلیمی فی إیران

الباحث: حمید رضا حاج هاشمی

الأستاذ المشرف: الدکتور مهدی صادقی

الأستاذ المساعد: الدکتور محمد مهدی عسکری

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الاقتصاد

الخلاصه:

الهدف الرئیسی لهذه الأطروحه هو تقدیر مساهمه انتشار التقنیه فی النمو القطاعی- الإقلیمی فی إیران. بعد مراجعه المؤلفات الاقتصادیه فی مجالی النمو و انتشار التقنیه، استخدمنا الداله الإنتاجیه لکوب دوغلاس للوصول إلی النتیجه، ثم أدخلنا عامل انتشار التقنیه فی الداله الإنتاجیه بشکل مناسب و قابل للتقدیر بناء علی تجارب سائر البلدان فی هذا المجال.

وفقاً للداله الإنتاجیه لکوب دوغلاس و حسب المعلومات الموجوده فی الموارد الإحصائیه، تم اختیار ۲۹  قطاعاً من القطاعات الإقتصادیه فی ۳۰ محافظه بناء علی رموز ISIC للوصول إلی تقدیر جیّد من الأوضاع الاقتصادیه فی إیران.

ثم قمناباستخدام بیانات البانل و أسالیب الاقتصاد القیاسی المکانی للوصول الی تقدیر مضبوط علماً بأن الاقتصاد القیاسی المکانی یمنحنا اسلوباًمناسباً للدراسات الإقلیمیه مع إیلاء اهتمام إلی میزات المناطق المختلفه.

و أخیراً تم تقدیم النتائج فی البدایه بناء علی رموز ISIC و بالتالی علی أساس القطاع الزراعی و القطاع الصناعی و قطاع الخدمات بانتشار، و ثبت بأن لانتشار التقنیه تأثیر إیجابی علی ۱۶ قطاعاً من ۱۹ قطاعاً ،و تبین أیضاً أنّ القطاع الزراعی هو الأکثر تأثراً من انتشار التقنیه قیاساً بالقطاع الصناعی و قطاع الخدمات.

المفردات الأساسیه : انتشار التقنیه، الاقتصاد الإقلیمی، الاقتصاد القیاسی المکانی، بیانات البانل، النموالقطاعی- الإقلیمی

Abstract

The main goal of this thesis isthe estimation of the share of technological spillover in sectorial-regional growth. At first, a brief literature about growth and technological spillover are presented, and thenthe production function in Cob-Douglas form is assumed.

We have used other counties’ studies in technological spillovers and placed estimable technological spillover factor in production function in a suitable way.

According to the available data in data recourses, 29 sectors of Iran Economy sectors areselected, this selection is done in a way that a good view of Iran economy totally could be shown. Geographical range for this thesis is 30 Iran provinces. Then, we have gathered the required data (according to Cob-Douglas production function) for 30 provinces due to 29 sectors.

We have combined panel data technique with spatial econometric for estimation of the model. Spatial econometric is the especial method for regional studies that features and regional differences will affect the model.

Conclusions presented in two parts. At first, according to 2 digits ISIC code and then based on the three main sectors; agricultural, mining and industry and service. The positive effect of technological spillovers on growth was approved for 16 sectors of 29 sectors and among three main economy sectors agricultural, mining and industry and service, the agricultural proved to be the more impressionable sector.

Keywords: Technological spillovers, Regional economics, Spatial econometrics, Panel data, Sectorial-Regional growt

IMAM SADIQ UNIVERSITY

The Relation Between technological spillovers and sectoral-regional growth

(Case study: Iran)

A Thesis Presented For Degree of M.A. in Economics

Faculty of Islamic studies and Economics

Hamid Reza Hajhashemi

Supervisor:

Dr.Mahdi Sadeghi

Advisor:

Dr.Mohammad Mahdi Asgari

Winter 2010

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: ارتباط سرریزهای تکنولوژیک و رشد بخشی- منطقه ای (مطالعه موردی: تأثیرسرریزهای تکنولوژیک بر رشد ۲۹ بخش تولیدی در ۳۰ استان کشور)”