پایان‌نامه:فلسفه ی تربیت بر اساس حکمت ملاصدرا

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و ارشاد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و ارشاد

گرایش فلسفه و کلام اسلامی

فلسفه ی تربیت بر اساس حکمت ملاصدرا

استاد راهنما: دکتر محمد کاظم فرقانی

استاد مشاور: دکتر محمد مهدی اعتصامی

دانشجو: ابراهیم راستیان

تابستان ۱۳۹۳

چکیده

هر مکتب تربیتی مبتنی به یک نظام فکری است که مبانی و اصول و فروع خود را از آن مکتب اخذ می کند. حکمت ملاصدرا که مبتنی بر قرآن و برهان و عرفان است، معدنی پاک برای اخذ مبانی و اصول و فروع تربیتی است. در اولین بخش از این رساله مبانی نهایی و منسجم ملاصدرا در حیطه های هستی شناختی و انسان شناختی و معرفت شناختی تبیین می شود. در بخش دوم از درون این مبانی، اصول تربیتی استخراج می شود. توحید، نظام تربیتی، فطرت، اختیار، رابطه ی نفس و بدن، ایمان و عمل از جمله اصول مستخرج از مبانی صدرایی می باشند که مستقیما در فروع تربیتی مؤثر هستند. در بخش سوم نیز به فروع تربیت صدرایی پرداخته می شود که در این فصل ضرورت، ماهیت، غایت و روش تربیت بر اساس اصول مذکور تبیین می شود. در قسمت آخر، پس از تبیین ضرورت تربیت بر اساس اصول تربیت صدرایی، به نقد تعاریف گوناگون تربیت و ارائه ی تعریف مختار پرداخته می شود. همچنین در ادامه مشخص می شود که اهداف فردی تربیت، اهداف بالذات هستند و اهداف اجتماعی، اهداف بالعرض و در راستای اهداف فردی می باشند. سرانجام تبیین می شود، اکثر روش هایی که در تربیت به کار گرفته می شود، روش هایی اعدادی در تربیت می باشند و روش های حقیقی صرفا از طریق انسان کامل که واسطه ی فیض است، فراهم می شود. لذا انسان باید به نحو کامل و دقیق روش های اعدادی را به کار گیرد تا زمینه ی تحقق روش های حقیقی فراهم آید. در پایان، به تبیین روش حقیقی پرداخته می شود و همچنین مؤلفه های روش های اعدادی تبیین و بعضی از روش ها اعدادی احصاء می شود.

واژگان کلیدی

ملاصدرا؛ حکمت متعالیه؛ فلسفه ی تربیت؛ تربیت

الخلاصه:

تبتنی أیه مدرسه تربویه علی نظام فکری تستمدّ مبانیها و أصولها و فروعها منه و من هذا المنطق ابتنیت حکمه ملاصدرا علی القرآن و البرهان و العرفان، فإنّها معدن نقی لأخذ المبانی و الأصول و الفروع. تتبیّن فی القسم الأوّل من هذه الرساله المبانی النهائیه و الممتناغمه لملاصدرا فی مجالات معرفه الوجود و معرفه البشر و معرفه المعرفه. تمّ إستخراج الأصول التربیه فی القسم الثانی من خلال هذه المبانی و من جمله هذه الأصول المستخرجه من المبانی الصدرائیه التی تؤثر فی الفروع التربویه مباشرهً التوحید و النظام التربوی و الفطره و الاختیار و علاقه النفس و البدن و الإیمان و العمل. ثمّ تمّ دراسه فروع التربیه الصدرائیه فی القسم الثالث فاتضح فی هذا الفصل ضروره التربیه و ماهیتها و غایتها و طریقها علی أساس الأصول المذکوره. بعد بیان ضروره التربیه علی أساس أصول التربیه الصدرائیه جری تقییم تحدیدات التربیه العدیده و تمّ عرض التحدید المختار. تبین بعد هذا أنّ أهداف التربیه الفردیه هی أهداف بالذات و أهدافها الإجتماعیه هی أهداف بالعرض و فی مجری تحقق الأهداف الفردیه و ختامًا یتبیّن أنّ أکثر الطرق المستخدمه هی التربیه طرق إعدادیه و طرق إعدادیه و الطرق الحقیقیه إنّما تتحقق من جهه الإنسان الکامل الذی هو الواسطه للفیض. فیجب علی الإنسان استخدام الطرق الإعدادیه علی نحو شامل و دقیق لتوفیر أرضیه تحقیق الطرق الحقیقیه. قد بیّنّا فی النهایه الطریق الحقیقیه و مؤشّرات الطرق الإعدادیه و تمّ إحصاء بعض الطرق الإعدادیه.

الکلمات الرئیسیه: ملاصدرا(صدرالمتألهین)، الحکمه المتعالیه، فلسفه التربیه، التربیه

Abstract:

Every educational school is based on an intellectual system from which it takes its principles, beliefs and bases. Molla Sadra’ Theosophy which is founded on the Holy Koran, mysticism and reasoning is a pure origin of educational principles, beliefs and bases. In the first segment, we verify Molla Sadra’ solid foundations in the domains of ontology, anthropology and epistemology. Secendly, we derive the educational principles from the above-mentioed foundations. The derived principles and bases including: monotheism, educational system, natural instinct, free will, the relationship between the soul and body, beliefs and practices, influence educational fields considerably and directly. In the third part, we focus on Molla Sadra’ educational minutiae clatifying its necessity, nature and essence, extreme goal and method in line with the above-mentioned principles. Finaly, after verifying this necessity, we provide a critique of various definitions of education, giving the selected one. Follwing the critique, it is determined that the individual goals of education are essential, while social goals are the minor and intermediate ones in relation with the individual’s. Then, we ptove that most of the methods in education are called introductory which prepare the ground for education. It is noted that real methods will be provided solely through perfect human being due to his role as mediator of grase. So human beings should apply the introductory methods to pave the way for obtaining the real ones. At the end of the paper, we give yue a comperehensive explanation of real methods. In addition to that, we state some components related to the introductory methods, numbering some of them in detail.

Keywords: Mulla Sadra, Transcendent Theosophy, Education, Philosophy of Education

The Department of Islamic Studies, Theology and Guidance

The thesis of MA degree of Islamic Studies

The field of study: Philosophy

The Philosophy of Education, Based on Molla sadra’s theosophy

Supervisor: Dr.Forghani

Advisor: Dr.Etesami

Student: Ebrahim rastian

Summer: 1393