پایان‌نامه: ماهیت نهاد نمایندگی مجلس در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق

گرایش حقوق عمومی

ماهیت نهاد نمایندگی مجلس در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما:

آیت الله عباس کعبی

استاد مشاور:

دکتر سید محمد هادی راجی

دانشجو:

سجاد حکیمی

مهر ۹۳

چکیده

تبیین ماهیت نهاد نمایندگی مجلس به علت تقابل دین و دخالت مردم در حکومت، از ابتدای تأسیس مجلس در ایران از چالش برانگیزترین موضوعات مرتبط با قوه مقننه بوده است، به طوری که فقها و حقوق‏دانان نظریات مختلفی را برای تحلیل ماهیت نهاد نمایندگی ارائه نموده­اند. از جمله این نظرات، وکالت، نیابت، نقابت، کارگزاری ولایت و عقدی جدید، قیمومیت و… می­باشند. اما هیچ یک از این نظرات، برای تبیین ماهیت نهاد نمایندگی مجلس در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران کفایت نمی­کند و هر کدام با انتقاداتی روبه­رو است. برای تبیین ماهیت نهاد نمایندگی مجلس در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران باید هر یک از ارکان نهاد نمایندگی مجلس یعنی، ولی فقیه، نماینده و مردم جداگانه تحلیل شود. بر این اساس ماهیت نهاد نمایندگی مجلس در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، وکالت قانونی مأذون از ولی فقیه است.

واژگان کلیدی

نمایندگی مجلس، ولایت فقیه، مردم، وکالت، قانون اساسی

العنوان: طبیعه ممثلیه المجلس فی الحقوق الأساسیه للجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه.

الاستاذ المشرف: آیه الله عباس کعبی

الاستاذ المساعد: الدکتور سید محمد هادی راجی

الطالب: سجاد حکیمی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و القانون

الخلاصه

منذ تأسیس مجلس الشوری فی إیران کان و لم تعد تبیین طبیعه ممثلیه المجلس من أهم نقاط الخلاف المرتبطه بالسلطه التشریعیه و ذلک بسبب التقابل بین الدین و دور الناس فی الحکومه، و قد طرح بعض الفقهاء و الحقوقیین الآراء و المناقشات المختلفه فی تفسیر طبیعه الممثلیه. منها: الوکاله، و النیابه، و النقابه، و الإستخدام من جانب الولی الفقیه، و عقد حدیث، و الوصایه و غیرها. لکن لا تکفی هذه الآراء فی حل المشکله فی الحقوق الأساسیه للجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه و یرد علیها بعض الإنتقادات. فلتبیین طبیعه ممثلیه المجلس فی الحقوق الأساسیه للجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه یجب تحلیل طبیعه ممثلیه المجلس الی أرکانها الأساسیه من الولی الفقیه، و الممثلیه و الناس تفصیلیاً. و علی هذا المنطق، تعدّ ذات ممثلیه مجلس الشوری فی حقوق الأساسیه الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، الوکاله القانونیه المأذونه من قبل الولی الفقیه.

الکلمات الأساسیه:

ممثلیه مجلس الشوری، ولایه الفقیه، الناس، الوکاله، الدستور

Abstract

To explain the nature of the parliamentary representatives due to the conflict between religion and the people involved in the government has been the most challenging issue related to the legislature, since the founding of the Parliament in Iran, in a way that the Foghaha and lawyers have proposed different theories to analyze the nature of the parliamentary representatives. Some of these theories are advocacy, representation, Neqabat, Velayat brokerage and a new contract, mandate and… . However, none of these theories is sufficient to explain the nature of the parliamentary representatives in the constitutional law of the Islamic Republic of Iran and each encounters criticism. To explain the nature of the parliamentary representatives in the constitutional law of the Islamic Republic of Iran, all the pillars of the parliamentary representatives (Vali-e-Faqih, representative, people) should be analyzed separately. Accordingly, the nature of the parliamentary representatives in the constitutional law of the Islamic Republic of Iran is the legal advocacy permitted by Vali-e-Faqih.

Keywords

Parliamentary Representative, Velayat-e-Faqih, People, advocacy, Constitution

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Law

Continuous M.A. Thesis Islamic Studies and Law’s field

LLM in Public Law

The Nature of the Parliamentary Representatives in the Constitutional Law of  the Islamic Republic of  Iran

Supervisor:

 Ayatollah Abbas Kabi

Advisor:

 Dr. Said Mohammad Hadi Raji

Student:

 Sajjad Hakimi

October 2014

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

سال نشر