پایان‌نامه: مشروعیت دولت در فقه سیاسی شیعی با تأکید بر واقعه کربلا

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق

گرایش حقوق عمومی

مشروعیت دولت در فقه سیاسی شیعی با تأکید بر واقعه کربلا

استاد راهنما: جناب آقای دکتر فرید محسنی

استاد مشاور: جناب آقای دکتر محسن اسماعیلی

دانشجو: حسن امجدیان

شهریورماه ۱۳۹۱

. چکیده

نگاه حقوقی و فقهی به قیام امام حسین علیه السلام کمک می­کند تا بتوان این حرکت را بر اساس قواعد و موازین حقوق ­اساسی تحلیل کرد. تحلیل و ارزیابی مشروعیت دولت از دریچه واقعه عاشورا و استوار نمودن آن بر موازین حقوقی و­ فقهی، زمینه را برای ارائه الگویی مستند و مستدل به منظور سیراب نمودن بشریت تمام تاریخ فراهم می­آورد. سوال اساسی مطروحه که در این رساله بدان پرداخته­ایم این است که قیام امام حسین علیه السلام بر چه مبنای فقهی و حقوقی استوار بوده­است و خواستگاه آن از منظر دین و امام حسین علیه السلام چیست؟

اینکه در فقه و حقوق از چه زاویه ای به حرکت امام علیه السلام نگریسته شده و نیز مبتنی بر چه قالب، معیار و ملاک هایی می­توان به ارزیابی این حرکت پرداخت و فقها و حقوقدانان در تحلیل خود، کدام چارچوب را پذیرفته و بر اساس آن به ارزیابی نشسته­اند، راهگشای پاسخ به سوال فوق خواهد بود. تبیین دیدگاه های فقهای متقدم و متاخر و نیز تحلیلی حقوقی از قیام عاشورا، ارزیابی روشنی را برای خوانندگان ارائه می­دهد. در واقع قیام امام حسین علیه السلام بر مبانی روشن و استواری قرار گرفته که این مبانی را می­توان در بیانات و سیره حضرت جستجو نمود و همین مبانی، باعث مشروعیت بخشی به قیام حضرت گردیده است. لذا با عنایت به آن است که هر انسان مسئول، آگاه، دیندار و آزاده «الگوپذیری» از آن را سرلوحه عمل خویش قرار می­دهد.

کلید واژگان: مشروعیت دولت، فقه سیاسی شیعی، واقعه کربلا، موازین حقوق اساسی، مبنای فقهی و حقوقی

العنوان: مشروعیّه الدوله فی الفقه السیاسی الشیعی ترکیزاً علی وقعه کربلا

الأستاذ المشرف: الدکتور فرید محسنی

الأستاذ المساعد: الدکتور محسن إسماعیلی

الطالب: حسن أمجدیان

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و القانون

النظره القانونیّه و الفقهیّه إلی ثوره الإمام الحسین علیه السلام تساعدنا فی تحلیل هذه الواقعه علی أساس قواعد القوانین الأساسیّه و موازینها. یتیح تحلیل مشروعیّه الدوله و تقییمها من وجهه حادثه عاشوراء و بناء تلک الحادثه علی الموازین القانونیه و الفقهیه، فرصهً لعرض نموذج مستند و مستدل لإرواء البشریه مدی الأعصار. لقد تعرّضنا فی هذه الأطروحه لسؤال رئیسی هو: علی أیّ مبدأ فقهی و قانونی تبتنی ثوره الإمام الحسین علیه السلام ؟ و ما هو ذلک المبدأ من وجهه نظر الشریعه و الإمام الحسین علیه السلام؟

یساعدنا للإجابه عن السؤال السابق علمُنا بأنّه من أیّ جهه یُبحث عن ثوره الإمام فی الفقه و القانون و أیضًا علمُنا بأنّه بناءً على أی إطار و معیار و مناط یمکننا تقییم هذه الثوره و أنّه أی إطار قَبِله الفقهاء و علماء القانون فی تحلیلهم الذی قوّموا تلک الحادثه على أساسه. یَعرِض تبیین آراء متقدمی الفقهاء و متأخریهم و تحلیلٌ قانونیٌ من ثوره عاشورا تقییمًا واضحًا للمخاطبین. إن الثوره الحسینیه تبتنی على مبانٍ واضحه و رصینه یمکننا البحث عنها فی کلمات الإمام الحسین علیه السلام و سیرته و نفس هذه المبانی هی التی تؤدی إلی مشروعیه ثوره الإمام. لذلک و من هذا المنطلق یتخذُ کل رجلٍ مسؤولٍ خبیرٍ دیّنٍ وحرٍّ مثالاً للاقتداءِ به نموذجًا لتصرفاته.

الکلمات الرئیسه: مشروعیه الدوله، الفقه السیاسی الشیعی، وقعه کربلا، موازین القانون الاساسی، مبدأ فقهی و قانونی

 

Abstract:

Having a legal and juridical look on Imam Hussein’s (P.BU.H.) uprising helps us to analyze the movement based on the rules and standards of the Constitutional Law. Analyzing and assessing the government legitimacy from Ashura point of view and based on juridical and legal standards, paves the way for presenting a well-reasoned and documented model for humans during history. The main question of this thesis is that what are the legal and juridical bases of Imam Hussein’s uprising? And what is the origin of this basis from religious and Imam Hussein’s point of view?

There are some issues which are helpful in answering the question: How has Imam’s uprising been viewed in Law and Islamic Jurisprudence? What are the criteria of this analysis and what kind of framework have the Islamic Jurists and Lawyers had in their analysis which has been the basis of their assessment .The explanation of old and recent Islamic jurists and a legal analysis of Ashura uprising provide a clear assessment for readers. In fact, Imam Hussein’s (P.B.U.H.) uprising occurred based on clear and firm fundamentals which are evident in his words and life. These fundamentals give legitimacy to his uprising. Therefore, each free-spirited, religious, conscious and responsible human being uses Imam Hussein’s uprising as his model.

Keywords: The legitimacy of government، Shiite religious jurisprudence، Karbala، standards of Constitutional Law، legal and juridical base

 

Imam Sadiq University

Faculty of Law and Islamic Knowledge

The thesis of continuose M.A. of Islamic studies and Law

Areas:LLM in Publice Law

The legitimacy of government in Shiite religious jurisprudence with an emphasis on Karbala

Supervisor: Dr. Farid Mohseni

Advisor: Dr.Mohsen Esmaeeli

Student: Hasan Amjadian

September 2012

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر