پایان‌نامه: بازتاب انقلاب اسلامی بر اسلام‌گرایی در نیجریه

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد پیوسته

بازتاب انقلاب اسلامی بر اسلام‌گرایی در نیجریه

استاد راهنما:

دکتر جمالزاده

استاد مشاور:

دکتر سید امامی

دانشجو:

وحید مرادی

بهار ۱۳۹۱

چکیده:

انقلاب اسلامی ایران به مثابه یک انقلاب تمام عیار دارای ویژگی‌هایی است که تاثیرگذاری آن بر فراسوی مرزها را امکان پذیر می‌سازد. این انقلاب با طرح شعارهای اسلامی و انسانی زمینه‌های بیداری مسلمانان جهان را فراهم ساخت و موج جدیدی از اسلام‌خواهی را در میان جوامع و گروه‌های اسلامی و حتی غیر اسلامی به راه انداخت. در این راستا، کشور نیجریه از جمله مناطقی است که تحت تاثیر انقلاب اسلامی ایران در مسیر بیداری اسلامی گام برداشت. لذا در این رساله تلاش شده است تا چیستی و چگونگی بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر اسلام‌گرایی در نیجریه مورد بررسی قرار گیرد. مفروض اصلی رساله حاضر عبارت است از اینکه انقلاب اسلامی به دلیل ماهیت فرامرزی خود توانسته است بر محیط و بازیگران داخلی نیجریه به ویژه گروه اسلام‌گرا تاثیرگذار باشد. در این راستا، با استفاده از مفهوم صدور [و بازتاب] انقلاب، تبیین موقعیت ژئوپلیتیک نیجریه و نقش بازیگران خارجی در اسلام‌گرایی نیجریه تلاش گردیده است تا بازتاب انقلاب اسلامی بر اسلام‌گرایی این کشور مورد بررسی قرار گیرد. به این ترتیب، با توجه به یافته‌های تحقیق حاضر می‌توان ادعا نمود که انقلاب اسلامی ایران باعث تاثیراگذرای بر دولت [سکولار]، نخبگان [مسلمان و غیر مسلمان] و در نهایت گروه‌ها و جنبش‌های اسلامی نیجریه گردیده است.

کلمات کلیدی: اسلام، ایران، نیجریه، بازتاب انقلاب، اسلام‌گرایی.

العنوان: إنعکاس الثوره الإسلامیه علی التجربه الإسلامویه فی نیجریا

الباحث: وحید مرادی

الاستاذ المشرف: دکتور ناصر جمالزاده

الاستاذ المساعد: دکتور کاووس سید إمامی

الفرع الدراسی: الفکر الاسلامی و علوم السیاسه (مجموعه ۸۴)

الثوره الإسلامیه هی ثوره متکامله ومتعالیه لها میزات یمکن إصدارها إلی خارج حدودها الإقلیمه. هذه الثوره هی فی الحقیقه مهد وأرضیه متلائمه للصحوه الإسلامیه عن طریق طرح الشعارات الإسلامیه والإنسانیه للشعوب العالم وإثاره موجه جدیده من طلب الإسلام بین المجتمعات والمجموعات الإسلامیه وحتی غیر الإسلامیه. فی هذا الصدد، نیجریا هی من المناطق والبلدان الرئیسیه التی تقدمت فی طریق الصحوه الإسلامیه ومتـأثره بالثوره الإسلامیه فی ایران. تحاول هذه الرساله أن تبحث فی طبیعه وکیفیه انعکاسات الثوره الإسلامیه فی ایران علی التجربه الإسلامویه فی نیجریا. المفروض الرئیسی لهذه الرساله هی أن الثوره الإسلامیه بسبب طبیعتها الخاصه إستطاع أن تؤثر علی بیئه وممثلین الداخلیه خاصه التیار الإسلامی فی نیجریا. فی هذا الصدد، حاولنا أن نبحث إنعکاسات الثوره الإسلامیه علی التجربه الإسلامویه عن طریق استخدام مفاهیم کإصدار (وإنعکاس) الثوره، وإستعراض موقع نیجریا الجیوبلتیکیه، ودور التیار الاسلامی فی هذا البلد الإفریقی. وفی الختام، مستنداً لنتائج هذه الرساله ممکن أن نقول إن الثوره الإسلامیه فی إیران تأثرت علی الدوله [علمانیه] والنخب [مسلم أم غیرمسلم] والمجموعات و الحرکات الإسلامیه فی نیجریا.

المفردات الاساسیه: الاسلام، ایران، نیجریا، إنعکاس الثوره، التجربه الإسلامویه.

Summary:

Iran Islamic Revolution as a thoroughgoing revolution can have influence on other countries because of its special has characteristics. This revolution has introduced Islamic and humanistic value and prepared an environment for Islamic Awakening. It has also pushed forward a pro-Islamic wave in the Islamic communities and groups, and even non-Islamic communities. In this regard, Nigeria is one of the countries that is influenced by Islamic Revolution of Iran has paved the path Islamic Awakening. So, in this thesis quality and the measure of Islamic Revolution of Iran’s impact on Islamic tendency in Nigeria is studied. The research hypothesis is that Islamic Revolution of Iran, with its distinctive characteristics, has been able to impact on Nigeria’s internal environment and actors, especially on its Islamic groups. In this regard, we use the concept of exportation (and reflection) of the Revolution, discussed the geopolitical position of Nigeria and described the foreign actors’ role in Nigeria’s Islamism, to survey the reflection of Islamic Revolution of Iran on Islamism in this country. As a result of this study, we can claim that Islamic Revolution of Iran has challenge the Nigeria’s secular state, both Muslim and non- Muslim elites. Furthermore, if has had a positive influence on the Islamic movements and groups of West Africa.

Key Words: Islam, Iran, Nigeria, Revolution Reflections, Islamism

FACULTY OF ISLAMIC STUDIES AND POLITICAL SCIENCE

A THESIS PRESENTED FOR THE DEGREE OF MASTER OF ART IN POLITICAL SCIENCE

The impact of Iran Islamic Revolution on Islamism of Nigeria

Supervisor

Dr n. jamalzadeh (PH.D)

Advisor

Dr k. seyd imami (PH.D)

student

Vahid moradi

june 2012

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر