پایان‌نامه: تاریخ تشیع کاشان تا ظهور صفویه

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته تاریخ تشیع

تاریخ تشیع کاشان تا ظهور صفویه

مصطفی صادقی

استاد راهنما:

دکتر محسن الویری

تیر ۱۳۸۶

چکیده

درباره کاشان که از قدیم‌ترین شهرهای شیعه‌نشین ایران است این پرسش اساسی وجود دارد که چرا و چگونه تشیع به آن‌جا راه یافته است؟

این پایان‌نامه با بهره‌گیری از مبانی جامعه شناسی به تبیین چگونگی ورود و روند گسترش این مذهب در کاشان می‌پردازد. پس از مرور عوامل مؤثر بر تحولات اجتماعی, این فرضیه مطرح شده که عامل محیط و جغرافیا موجب ورود و گسترش تشیع در این شهر بوده است.

در این رساله پس از اشاره به نام کاشان و دیگر شهرهای هم‌نام و مشابه آن, نشانه‌ها و شواهد ورود مذهب شیعه به این شهر از سده‌های اول تا نهم هجری بررسی شده است. گفتنی است ذیل هر یک از این دوره‌های تاریخی به مؤلفه‌های زیر توجه شده است:

عامل سیاسی, مانند حاکمان؛ عامل نظامی و فتح کاشان؛ چهره‌های تأثیرگذار, مانند علویان؛ علم و فرهنگ و نقش عالمان؛ عامل محیط یا جغرافیا و مجاورت با قم؛  عامل اقتصاد, جمعیت و مهاجرت.

یافته‌های نهایی این تحقیق چنین است: ۱٫ شهر کاشان در قرن سوم به تشیع گراییده است نه قرن اول و دوم, ۲٫ در این تحول, عالمان و محدثان نقش اصلی و مؤثر را به عهده داشته‌اند, نه علویان و امامزادگان, ۳٫ همسایگی با قم و قدمت تشیع این شهر, از عوامل مؤثر بر تحول مذهبی کاشان به شمار می‌رود, ۴٫ قرن ششم دوره اوج تشیع در کاشان است و شخصیت مشهور این دوره ابوالرضا راوندی است.

واژگان کلیدی: کاشان, تشیع, قم, محدثان, ابوالرضا راوندی

عنوان البحث: تاریخ التشیع فی کاشان حتی ظهور الصفویه

الباحث: مصطفی الصادقی

الاستاذ المشرف: الدکتور المحسن الویری

الاستاذ المساعد: الدکتور احمد پاکتچی

الخلاصه:

تعرف مدینه کاشان بأنها من المدن الشیعیه الأولی فی إیران. المسأله تکمن فی العهد الذی دخل التشیع فیه إلی هذه المدینه و کیف تطور؟

المؤلف یسعی من وراء هذه الرساله إلی إلقاء ضوء علی هذه المسأله إجتماعیاً. ما هی العوامل التی أثرت فی إتساع رقعه التشیع فی هذه المدینه؟ هل هی عوامل سیاسیه (الحکام) أم إقتصادیه أم عسکریه أم جغرافیه و هل کان لهجره العلویین أثر فی هذا الأمر؟

النتائج التی توصلت إلیها هذه الدراسه:

  1. ظهرت ملامح التشیع فی کاشان فی القرن الثالث.
  2. کان أثر العلماء و المحدثین فی هذا الصدد اکثر من دور العلویین و ذریه الرسول الاکرم الذین هاجروا الی کاشان.
  3. کاشان مدینه قریبه من قم و هذا العامل یعد اهم عامل لإنتشار التشیع فی کاشان (العامل الجغرافی).
  4. إن التشیع فی کاشان کان اثر ازدهاراً فی القرن السادس و لعل خیر من یمثل هذه الحقبه همو ابوالرضا الراوندی.

الکلمات الاساسیه:

کاشان, التشیع, قم, ابوالرضا الراوندی

Abstract

Kashan is known as one of the earliest Shiite cities in Iran. The problem in this mater is how and when Kashan became a Shiite city.

This Research tries to explain how Shiism entered Kashan and how developed there socially. Several elements have studied: politics (government), military, geography (short distance to Qom), population and immigration.

Final results in this historical research which studied nine centuries of Kashan history are:

  1. Shiism has intered Kashan in third century.
  2. Olama and Muhadis,s had bigger rule than Alavids and other immigrants in this process.
  3. Qom is near to Kashan and because of this Kashan changed to a Shiite city.
  4. Kashan passed his top degree in Shiism in sixth century. Abu-l-Reza Râvândi is the famous Shia at this time.

Keyword: Kashan- Shiism- Abu-l-Reza Râvândi –

IMAM SADIQ UNIVERSITY

The History of shi’a of Kashan

Until Safavied

A Thesis Presented for the Degree of Master of in Faculty of Islamic Studies & Culture and Communication

Mostafa Sadeghi

Supervisor:

Dr. Mohsen Alviri

Advisor:

Dr. Ahmad Pakatchi

Summer 2007

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

سال نشر