پایان‌نامه: توزیع کالا و خدمات در یک نظام صنفی با تأکید بر آموزه های اقتصادی اسلام

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق علیه السلام

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

 پایان‌نامه کارشناسی ارشدرشته معارف اسلامی واقتصاد

 توزیع کالا و خدمات در یک نظام صنفی با تأکید بر آموزه های اقتصادی اسلام

 استاد راهنما: دکترحسین عیوضلو

دانشجو: جواد ارباب

دیماه ۱۳۸۸

چکیده:

اتّحادیه ها و اصناف توزیع کننده کالا و خدمات درگذشته و حال سهم قابل توجّهی را در اداره امور اقتصادی به خود اختصاص داده اند. تنوّع کالاها و خدمات، روشهای توزیع، میزان تبادلات برون مرزی، کیفیت پراکندگی کالاها و خدمات در داخل کشورها، چگونگی ارزش گذاری کالاها  و خدمات در برابر واحد پول و… همگی از تفکّر حاکم بر نظام اقتصادی متأثر می شوند. نظام اقتصادی اسلام نیز در این زمینه ضمن برخورداری از عالی ترین اهداف، از آموزه های سودمند و کارآمدی بهره برده و شواهد تاریخی درخشانی در این زمینه وجود دارد. رسیدن به یک الگوی صنفی اسلامی مسأله ای است که برای یک جامعه ی اسلامی با اهداف متعالی خود از اهمّیت فوق العاده ای برخوردار بوده و بسیار ضروری است. اما در عمل شاهدیم، با گسترش اصناف و تحولات متعدد در سایر بخش های اقتصادی و غیر اقتصادی، بسیاری از آموزه ها وارزش های اسلامی در حوزه ی تجارت به فراموشی سپرده شده و لذا لزوم بازنگری در حوزه های سیاست گذاری و اجرا، امری اجتناب ناپذیر کرده است؛ این آموزه ها شامل اصول کلّی و مشترک برای تمامی صنوف و همچنین آموزه های مجزا برای هر صنف می شود. مسائلی چون تعیین قیمت، میزان سود مشروع، چگونگی اخذ مالیات، نظارت صحیح، آداب معامله و… از آن جمله اند. بررسی تاریخی در گذشته ی نه چندان دور در حوزه ی اصناف کشور، از وجود الگوی نسبتاً مناسبی از روابط اقتصادی و اجتماعی در صدر اسلام حکایت می کند که با تکیه بر آن امکان احیای مجدّد اقتصاد کشور در حوزه ی اصناف حاصل می شود. برای دستیابی به نظام صنفی مطلوب باید به هر یک از چهار رکن اجرای آموزه های فقهی و اخلاقی اسلام در حوزه ی اصناف، سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح اقتصادی برای اصناف، نظارت صحیح بر واحدهای صنفیو مکان یابی، طراحی و معماری صحیح بازارها و اماکن صنفی جامه ی عمل پوشاند.

واژگان کلیدی: آموزه های تجاری اسلام، اصناف،بازار، بازرگانی،توزیع، فرهنگ تجاری اسلام

العنوان: توزیع السلع و الخدمات فی نظام النقابهالإسلامیّهمع التؤکید علی تعالیمالاقتصادیّهالإسلامیّه

الباحث: جواد ارباب

الأستاذ المشرف: الدکتور حسین عیوضلو

الأساتذ المساعد: حجه الإسلام و المسلمین الدکتور عبد الکریم بی آزار شیرازی و الدکتور احمد شعبانی

الکلّیّه: الدراسات الإسلامیّه و الاقتصادیه

النبذه:

الإتحاداتوالنقابات توزیعالسلعو الخدماتتکوندورهامّهومفیدهفیکلفترهمنإیرانالأنشطهالاقتصادیّه. مجموعهمتنوّعهمنالسلعوالخدمات،أسالیبالتوزیع،سعرالصرفخارجالحدود، نوعیهتوزیعالسلعوالخدماتداخلالبلاد،کیفیّهقیمهالسلعو الخدماتبإزاءالعملهو…کلّهاتؤثّرمنالفلسفهو الإعتقاداهالتی تحکمعلیکلّنظامالاقتصادی. فیهذاالنطاق،التوصّلإلىنموذجنظامالنقابهإسلامیّهفیمجتمع الإسلامیّ،للنظامالاقتصادیّالإسلامیّمعأعلىتعالیممفیدهوفعّالهوالحضارهالمشعشعه،موضوعمهموضروریجدّاً. ولکنالیوم، معتحوّلاتکثیره فیالبلدانالنامیهمنالتغیراتالمختلفهفیالقطاعینالاقتصادیّهوغیرالاقتصادیّهمنالمجتمعوالعدیدمنالتعالیمالقیّمالإسلامیفیمجالالتجاره،وبالتالیضرورهالمناطقالمنسیّهمنتنقیحوتنفیذالسیاساتالعامّه، لایمکنتجنّبعنإعمال هذه الإصلاحات. و تشملهذهالتعالیمالرئیسیّهمنالأصول مشترکهو المختصّه لکلالنقابه. قضایامثلالسعر،مقدارالربحالمشروعه،نوعیّهضریبهالإنفاق،الإشرافالصحیحه،منتعالیمالرئیسیهالتییجبأنیلاحظ. المسحالتاریخیعنالنقابهالایرانیّهفیزمن المعاصر،تبیّنحدوثنموذجالاقتصادیّهو الثقافیّهمنالحضارهالإسلامیّه. لتحقیقنظامالنقابهالمناسبهیجبأنتنفذکلمنأربعهأرکان،تطبیقالفقهیّهو الأخلاقیّهفینظامالنقابه، تصحیحفیالسیاساتو الخططالاقتصادیّهعنالنقابه، تصحیحطرقالإشرافو إصلاحتصمیمأماکنتجاریّه.

الکلمات الأساسیّه: تعالیم التجاریّه الإسلامیّه، النقابه، السوق، التجاره، التوزیع، الثقافه التجاریّه الإسلامیّه

Abstract:

Unions and guilds of distribution of commodity and services have an important and meaningful role in all periods of IRAN,s economic activities. Variety of goods and services, methods of distribution, exchange rate outside the border, the distribution quality of goods and services within the country, how to value of goods and services against a currency, etc are the parameters affected by the philosophy and thought thatrule over each economic system. In this scope, the Islamic economic system with its high purpose, has beneficial and effective teachings as manifest in its glorious civilization. For an Islamic society, achieving an Islamic guild system model is very important and necessary. But now, with the development of guilds and various changes in economic and non-economic sectors of society, most Islamic teachings and values in trade relationship are forgotten; Hence the necessity of reforming policies and applications. These teachings include both the main and common principles and specific ones for each guild. Among those are issues such as price, amount of Islamic profit, quality of tax spending, proper supervision, moral of exchange. The historical survey for Iranian guild in some decades ago show a relatively suitable economical and cultural model from Islamic civilization. To achieve a suitable guild system, we must implement all of the four pillars of the Fiqhi and moral educations in the guild system, correct the economic policies and plans for guilds, correct the supervisory ways and reform the design of commercial places.

Keywords: commercial teachings of Islam, guilds, bazaar, trade, distribution, commercial culture of Islam

Imam Sadiq(PBUH) University

Faculty of Islamic Studies & Economics

Continuous M.A.Field: Islamic Studies and Economics

The Distribution Of Commodity And Services In The Guild SystemWith respect

To The Economics Instructions

Supervisor:

Dr.Hosein Eivazlou

Advisors:

Ayatollah Abdolkarim Biazarshirazi &

Dr.Ahmad Shabani

Javad Arbab

Winter 2010

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: توزیع کالا و خدمات در یک نظام صنفی با تأکید بر آموزه های اقتصادی اسلام”