پایان‌نامه: تفاوت تعدیل ثمن در حقوق مدنی و اداری ایران و انگلستان

رایگان

توضیحات

گرایش حقوق خصوصی

تفاوت تعدیل ثمن در حقوق مدنی و اداری ایران و انگلستان

استاد راهنما:

دکتر مسعود امانی

استاد مشاور:

دکتر فرید محسنی

دانشجو: 

هادی شریفی دونچالی

مرداد ۱۳۹۳

چکیده

تعدیل ثمن قرارداد امروزه به عنوان یک اصل کلی و مسلم مورد پذیرش قرار گرفته است تا تعادل و توازنی که در ابتدای عقد وجود داشته حفظ گردد. حال این تعدیل گاه در قراردادهای خصوصی اتفاق می افتد و گاه در قراردادهای اداری. در این پایان نامه، تعدیل در قراردادهای خصوصی را در سه حوزه تعدیل قضایی، قراردادی و قانونی مورد بحث قرار دادیم و حقوق ایران و انگلستان از این حیث مقایسه نمودیم. از طرف دیگر، تعدیل در قراردادهای اداری را مورد بررسی قرار دادیم و موضوعاتی چون فورس ماژور، عمل حاکم، امور غیر قابل پیش بینی، تغییرات مبنایی اوضاع و احوال و انتفای قرارداد را مورد بحث قرار دادیم.

در نهایت به این نتیجه رسیدیم که در قراردادهای خصوصی، بخاطر اصولی همچون حاکمیت اراده تعدیل قرارداد در شرایط خاصی صورت می پذیرد، از طرفی در قراردادهای اداری نیز که تابع اصولی چون حاکمیت اداره و تداوم خدمات عمومی هستند، دولت در شرایط دیگری می تواند به تعدیل متوسل شود و در هر دو نوع قرارداد ، تعدیل به نحوی پذیرفته شده است. از طرفی ملاک های تعدیل ثمن در قراردادهای خصوصی و اداری با هم تفاوت دارد و این به خاطر ویژگی های خاص قراردادهای خصوصی و اداری می باشد.

کلید واژه ها: تعدیل ثمن، قرارداد، قرارداد خصوصی، قرارداد اداری

العنوان: فرق تعدیل الثمن بین الحقوق المدنی و الاداری لایران و الانجلترا

الباحث: هادی شریفی

الاستاذ المشرف: الدکتور مسعود امانی

الاستاذ المساعد: الدکتور فرید محسنی

الفرع الدراسی: الدراسات الاسلامیه و القانون

الخلاصه

الیوم تم قبول تعدیل ثمن العقد کقاعده عامه و واضحه للحفاظ على التوازن الذی کان قائما فی بدایه العقد. ومع ذلک، یحدث هذا أحیانا فی تعدیل العقود الخصوصیه وأحیانا فی العقود الإداریه. فی هذه الأطروحه ناقشنا تعدیل العقود الخصوصیه فی ثلاثه مجالات: التعاقدیه، القضائیه والقانونیه و قمنا بمقارنه قانون ایران و انجلترا فی هذا الخصوص. من ناحیه أخرى، درسنا تعدیل العقود الإداریه و ناقشنا قضایا من قبیل القوه القاهره، عمل الحاکم، امور غیر قابل للتوقع، تغییر الأساسی فی الظروف والإحباط العقد.

أخیرا وصلنا إلى استنتاج بان تعدیل العقد فی العقود الخصوصیه تحدث فی ظروف خاصه لاجل قواعد مثل حاکمیه الإراده؛ من ناحیه اخری فی العقود الاداریه التی تخضع لقواعد مثل حاکمیه الاداره و استمراریه الخدمات العامه، الحکومه یتمکن من استخدام التعدیل فی ظروف أخرى وفی کلا النوعین من العقد تم قبول التعدیل بطریقه ما. من ناحیه أخرى، معاییر لتعدیل الثمن تکون مختلفه فی عقود الخصوصیه و الاداریه ویرجع ذلک إلى خصائص محدده للعقود الخصوصیه و الاداریه.

الکلمات الاساسیه: تعدیل الثمن، عقد، عقد الخصوصی، عقد الاداری.

Abstract

These days contract price adjustment has been accepted as a general and obvious principle in order to preserve the balance that existed at the beginning of the contract. this adjustment occurs occasionally in private contracts and sometimes in administrative contracts. In this thesis, we discussed the adjustment of private contracts in three spheres which are judicial, contractual and legal adjustment and compared Iranian and English law in this respect. On the other hand, we examined the adjustment of administrative contracts and discussed issues such as force majeure, government act, unpredictable issues, fundamental change of circumstances and frustration of contract.

Finally we came to the conclusion that in the private contracts because of some principles such as the party autonomy, contract adjustment occurs in special conditions. On the other hand, in administrative contracts which are subject to principles such as administration sovereignty and continuity of public services, government can use adjustment in other circumstances and both types of contract adjustment somehow were accepted. On the other hand, the criteria of price adjustment are different in private and administrative contracts and this is due to the specific characteristics of private and administrative contracts.

Keywords: price adjustments, contract, private contract, administrative contract.

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies & Law

A Thesis Presented For the Degree of Master of Art in Law

(Civil Law)

Title:

The difference of price adjustment in civil and administrative law in Iranian and English law.

Supervisor:

Dr. Masoud Amani

Advisor:

Dr. Farid Mohseni

Student:

Hadi Sharifi Donchali

July 2014

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر