پایان‌نامه: طراحی مدل مطلوب تعاونی های اعتبار براساس فقه امامیه

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد

گرایش مدیریت مالی

طراحی مدل مطلوب تعاونی های اعتبار براساس فقه امامیه

استاد راهنما

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید عباس موسویان

استاد مشاور

دکتر سید محسن فاضلیان

دانشجو

مهدی علی حسینی

شهریور ۱۳۹۳

چکیده:

در جوامع مختلف همواره کاهش فقر و تأمین نیازهای خرد خانوارها مورد اهمیت بوده­است. تعاونی­های اعتبار در نظام مالی متعارف یکی از نهادهای مالی است که بدین منظور کاربرد فراوانی دارند. برای شناسایی دقیق­تر این نهادها و اجرای آنها در ایران این پژوهش انجام گرفته است. در این پژوهش به روش کتابخانه­ای  تعاونی های اعتباری متعارف و تعاونی های اعتبار داخلی را شناسایی کرده ایم و به روش توصیفی از نظر فقهی بررسی  نمودیم و با اطلاعات بدست و ارائه آنها به خبرگان به روش توصیفی تحلیلی مدل مطلوب را استخراج نمودیم.

تعاونی­های اعتباری متعارف هدفشان کسب سود نیست و هدفی که این نهادها دنبال می کنند تأمین مالی هزینه­های مصرفی خانوارها می باشد. این نهادها تحت مالکیت اعضا هستند و از مهمترین مشخصات تعاونی­های اعتبار این است که این اعضا در یک ویژگی خاص اشتراک دارند. این نهاد ها منابع بدست آمده از سرمایه و سپرده اعضا را از طریق وام­های ربوی، با نرخ های منطقی به اعضا اعطا می کنند.

تعاونی­های اعتبار در ایران نیز به دنبال رفع نیاز های اعتباری خانوار ها می باشند. در ایران این نهادها به صورت مشاع تحت مالکیت اعضا هستند. تعاونی های اعتبار برای پذیرش اعضا شرایط مشخصی قرار می دهند. تجهیز و تخصیص منابع آنها بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا انجام می پذیرد.

تعاونی های اعتبار در ایران با آسیب هایی چون تعاونی های اعتبار آزاد، ضعف در تجهیز و تخصیص منابع و عدم پیشنهاد نرخ های منطقی، قوانین دست و پاگیر و دیگر آسیب ها مواجه هستند.

مهمترین ویژگیهای مدل مطلوب که براساس نظر خبرگان جهت رفع آسیب ها طراحی گردیده این است که تمامی خدمات برای اعضا می باشد. دایره عضویت اعضا گسترش می یابد و برای انجام امور نظارتی و حمایتی، نهادی ملی مختص تعاونی های اعتبار طراحی شده است.

کلمات کلیدی: تعاونی اعتبار، فقه امامیه، تأمین مالی خرد، بانکداری اسلامی، بازار پول

العنوان : تصمیم النموذج المطلوب للجمعیات الائتمانیه وفق فقه الإمامیه

الباحث : مهدی علی حسینی

الأستاذ المشرف : حجه الإسلام الدکتور سید عباس موسویان

الأستاذ المساعد : الدکتور سید محسن فاضلیان

الفرع الدراسی : الدراسات الإسلامیه و الإداره المالیه

الملخص:

لطالما کان السعی فی تقلیل الفقر وتلبیه الاحتیاجات الصغیره للأسر موضع الاهتمام فی مختلف المجتمعات. تعد الجمعیات الائتمانیه من المؤسسات المالیه التی لها شتی الاستخدامات فی هذا الصدد. و قد أجریت هذه الدراسه للتعرف علی هذه المؤسسات بنحو أدق ولتطبیقها فی إیران أیضا. لقد تعرفنا علی الجمعیات الائتمانیه العادیه والجمعیات الائتمانیه المحلیه فی هذا التحقیق بالأسلوب المکتبی ودرسناها بأسلوب الوصف من الناحیه الفقهیه، فاستخلصنا النموذج المطلوب بالأسلوب الوصفی بواسطه المعطیات وعرضها للخبراء.

لا تهدف الجمعیات الائتمانیه العادیه إلی جنی الأرباح، وإنما الغرض الذی تسعی إلیه هذه المؤسسات تمویل تکالیف الأسر الاستهلاکیه. یتملک الأعضاءُ هذه المؤسسات؛ ومن أهم سمات الجمعیات الائتمانیه هی اشتراک الأعضاء فی میزه خاصه. تمنح هذه المؤسسات الأعضاء الموارد الحاصله من رؤوس أموال و ودائع الأعضاء من خلال القروض الربویه بأسعار معقوله.

ترمی التعاونیات الائتمانیه فی إیران أیضا إلی تلبیه احتیاجات الأسر الائتمانیه. وتکون هذه المؤسسات فی إیران بتملک الأعضاء بنحو مشترک. تضع التعاونیات الائتمانیه لقبول الأعضاء شروطا محدده. و یتم توفیر الموارد وتخصیصها لها وفق قانون العملیات المصرفیه اللاربویه.

تواجه الجمعیات الائتمانیه فی إیران مضرات مثل جمعیات الائتمان الحره، والعجز فی تعبئه وتخصیص الموارد، وعدم عرض أسعار معقوله، وفرض قوانین صارمه وثقیله کما تواجه مضرات أخری.

إن أهم میزه للنموذج المطلوب والذی قد صُمم وفق رأی الخبراء هی أن جمیع الخدمات تتعلق بالأعضاء. وبذلک تتوسع دائره عضویه الأعضاء، وقد تم تصمیم مؤسسه وطنیه تختص بالجمعیات الائتمانیه للقیام بأمور الإشراف والدعم.

الکلمات الأساسیه : الجمعیات الائتمانیه، فقه الإمامیه، التمویل الجزئی، الصیرفه الإسلامیه، سوق المال

Abstract

Reducing poverty and providing the minimum family requirements have always been important in different communities. In conventional financial systems, Credit union is an extensively applied financial institute in this regard. This research is performed for a detailed recognition of this institute and its implementation in Iran. Both the conventional and domestic credit unions were identified and studied from juridical point of view using desk study and descriptive methods, respectively. The accepted model was then extracted by presenting the obtained information to experts using descriptive-analytical method. The conventional credit unions are not-for-profit, but aim at providing financial support for family consumption costs. Members having a common especial aspect own these institutes. This common aspect among the members is the most important characteristic of the credit unions. The sources obtained from member savings and capitals are then granted to members as loans with logical interest rates. The credit unions are seeking to fulfill family credit requirements. Their members jointly own these institutes. The members are accepted if they meet certain conditions determined by the credit unions. The unions are equipped and their resources are allocated according to interest-free banking regulations. The credit unions in Iran might face some inconveniences as follows: free credit unions, weakness in equipping and resource allocation, missing suggestions for logical interest rates, and limiting regulations and so on. The most important characteristic of the accepted model, designed according to experts to remove the inconveniences, is that all services belong to members. The membership circle expands and an especial national institute is designed particularly to perform supervisory and supportive affairs related to credit unions.

Keywords: credit union, Imamia jurisprudence, micro finance, Islamic banking, monetary market 

imam sadiq university

Faculty of islamic studies and management

Dissertation of countinuos M.A of islamic studies and management

Financial management area

The design of optimal model of credit unions based on Shi’a jurisprudence

Supervisor:Dr Seyyed Abbas Musavian

consultant: Dr Seyyed Mohsen Fazelyan

Student: Mahdi Alihosseini

September 2014

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر