توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد

تحت عنوان

تحلیل مقایسه‌‏ای شکست دولت از منظر اقتصاد اسلامی و مکتب انتخاب عمومی

محمد جواد رضائی

استاد راهنما: دکتر الیاس نادران

استاد مشاور: دکتر احمد شعبانی

تابستان ۱۳۸۹

چکیده :

این پایان‏نامه در پی درک موضع مکتب انتخاب عمومی و نیز مطالعات انجام شده در حوزه اقتصاد اسلامی راجع به دولت می‏باشد. از این‏رو دو سؤال اصلی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته‏اند بدین‏قرارند: مؤلفه‏های مکتب انتخاب عمومی کدامند؟ و آیا می‏توان از دلالت‏های این نظریه در نظام تصمیم‏گیری عمومی با رویکردی اسلامی استفاده نمود؟ هدف اصلی، ایجاد تأمل راجع به موضعِ واقع‏گرایانه اسلام به دولت و کارائی در فرایند انتخاب عمومی است. از این نظر و به زعم این مطالعه، رجوع به منابع اصیل شیعی بستری مناسب برای توصیه به حرکت در راستای کارایی در نهاد دولت فراهم می‏آورد.بر این اساس پایان‏نامه در پنج فصل تنظیم شده است. فصل اول ضمن بیان کلیات تحقیق، به بحثی ضروری راجع به گستره مطالعات دانش اقتصاد اسلامی پرداخته است. فصل دوم برخی فروض، شیوه‏های تحلیل و دلالت‏های کاربردی نظریه انتخاب عمومی را برشمرده است. فصل سوم که به نوعی آسیب‏شناسی مطالعات دانش اقتصاد اسلامی است، به بررسی نظام تصمیم‏گیری عمومی از منظر این مطالعات پرداخته است. فصل چهارم با استفاده از منابع اسلامی ضمن ارائه برخی مؤلفه‏های متناظر راجع به دولت، کنکاشی حول فرایند انتخاب عمومی صورت داده است. در این پایان‏نامه با بهره‏گیری از متون اصلی در حوزه نظریه انتخاب عمومی، مطالعات انجام شده در دانش اقتصاد اسلامی و رجوع به منابع اسلامی سعی در پاسخ‏دهی به سؤالات تحقیق بوده است؛ از این‏رو روش تحقیق به شیوه کتابخانه‏ای است.

واژگان کلیدی: اقتصاد اسلامی، اقتصاد بخش عمومی، شکست دولت،کارائی فرایندی، نظام تصمیم گیری عمومی، نظریه انتخاب عمومی

العنوان: فشل الحکومه من وجهه نظر الاقتصاد الإسلامی و مذهب الخیار العام

الباحث: محمد جواد رضائی

الأستاذ المشرف: الدکتور إلیاس نادران

الأستاذ المساعد: الدکتور أحمد شعبانی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الاقتصاد

الخلاصه :

هذه الرساله ترکز على وجهه نظر مذهبالخیار العام فضلا عن عرض لدراسات فی مجال الاقتصاد الإسلامی و علاقته بالحکومه. و لذلکفقد اهتمت هذه الدراسه بالإجابه عن سؤالین رئیسیین، و هما : ما هی مکونات مذهبالخیار العام؟ وهل یمکن استخدام الآثار المترتبه على هذه النظریه فی صنع نظام القرار العام وفق المنهج الإسلامی؟ النظر فی الموقف الواقعی للإسلام عن الحکومه والکفاءه فی عملیه الاختیار العام هو الهدف الرئیسی. ووفقا لهذه الدراسه  فإن الرجوع إلی المصادر الأساسیهفی المذهب الشیعی یوفّر الأرضیه المناسبه للحصول علی توصیات فی مجال التحرک نحو الکفاءه فی المؤسسات؟

ولذلک فإن، هذه الأطروحه ألّفتفی خمسه فصول: الفصل الأول یبحث حول قضیهٍ ضروریهٍفی الاقتصاد الإسلامی و مجالات دراسته، إلی جانب البحث عن الکلیات. الفصل الثانی یشتمل علی بعض الفروض وأسالیب الدلالات العلمیه المترتبه على نظریه الخیار العام. و الفصل الثالث والذی اهتمّ بمعرفه العیوب فی دراسات الاقتصاد الإسلامی، یبحث عن نظام القرار العام عن طریق هذه الدراسات. و الفصل الرابع و باستخدام المصادر الإسلامیه، یتضمّن تقدیم بعض العناصر المتناظره حول الحکومه، ویقدم بحثاً حول  عملیه الخیار العام.

فی هذه ألاطروحه استخدمنا النصوص الأصلیه فی نطاق نظریه الخیار العام والدراسات الموجوده فی الاقتصاد الإسلامی، کما راجعنا المصادر الإسلامیه لنجیب على الأسئله الرئیسیه فی البحث؛ و لذلک فإن أسلوب التحقیق فی هذه الدراسه أسلوب مکتبیّ.

الکلمات الرئیسیه : الاقتصاد الإسلامی، الاقتصاد العام، فشل الحکومه، الکفاءه العملیه، نظام صنع القرارات العامه، نظریه الخیار العام

Abstract:

This dissertation focuses on the view of public choice school as well as the view of Islamic economics studies about the government. Thus two main questions in this study have been reviewed: What are the components of public choice school? And, can we use implication of this theory in public decision making system according to the Islamic approach the consideration of the realism of Islamic of Islamic thought about government and efficiency in process of public choice is the main goal.According to this study the traditional sources of shia can provide a base for recommendation for moving toward efficiency in the institutions such as the government.So, this dissertationcomposes five chapters. The first chapter is about the necessary issues of the extent of Islamic knowledge of economics along with the general purpose of the research. Chapter two, has listed some assumption, analysis methods and policy implications of public choice theory. The third chapter, studies public decision-making from perspective of Islamic economics studies. Chapter four, using the Islamic traditions, while offering some of the corresponding components about government,surveysthe  process ofpublic choice.This dissertation utilizes the original texts in the field of public choice theory and studies in Islamic Economics and refers to the Islamic sources in response to main questions of the research

Keywords:Islamic economics, public sector economics, Government Failure, Process efficiency, public decision-making, Public Choice  Theory.

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Economics

A Thesis Presented for the Degree of Master of Art

In Economics

The Comparison of Government Failure from The Perspective of Islamic economics and Public Choice School

۱٫۱٫۱٫۱٫۱                 Mohammad Javad Rezaee

Supervisier:Dr. E. Naderan

Advisor: Dr. A. Shabani

Summer 2010

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: تحلیل مقایسه‌ای شکست دولت از منظر اقتصاد اسلامی و مکتب انتخاب عمومی”