پایان‌نامه: قانون جامع رسانه‌های همگانی در جمهوری اسلامی ایران،: ضرورت‌یابی و امکان‌سنجی

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق علیه السلام

دانشکده ‌ی معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

گرایش مطالعات حقوقی

قانون جامع رسانه‌های همگانی در جمهوری اسلامی ایران،: ضرورت‌یابی و امکان‌سنجی

استاد راهنما: دکتر محمد هادی همایون

استاد مشاور: دکتر محسن اسماعیلی

دانشجو: محمد صادق نصراللهی

بهمن ۸۹

چکیده:

با توجه به جایگاه ویژه و منحصر به فرد رسانه‌های همگانی در عصر اطلاعات، در بسیاری از کشورها و نهادهای بین‌المللی، قانون‌گذاری در حوزه‌ی رسانه‌های همگانی، جهت نظم‌بخشی و پیگیری سیاست‌های مطلوب خود، مورد توجه خاص قرار گرفته ‌است. در میان تجربه‌های گوناگون قانون‌گذاری، تجربه‌ی “قانون جامع نویسی” در حوزه‌ی رسانه‌های همگانی، به عنوان یکی از اصلی‌ترین و قابل‌توجه ترین رویکردها، در سال‌های اخیر با رشد فزاینده‌ای همراه بوده است. در کشور ما نیز موضوع قانون جامع نویسی در حوزه‌ی رسانه‌های همگانی، به خصوص پس از تدوین و تصویب برنامه‌ی چهارم توسعه (۱۳۸۳) مورد توجه قرار گرفته؛ به طوری که در این برنامه، دولت مکلف به تدوین “نظام جامع حقوقی رسانه‌های همگانی” شده است. این امر در برنامه‌ی پنجم توسعه نیز -که اخیراً به تصویب رسیده- مورد تأکید مجدد قرار گرفته است. بر این اساس، در این پایان‌نامه، مسئله‌ی ضرورت‌یابی و امکان‌سنجی قانون جامع رسانه‌های همگانی در ایران به عنوان مطالعه‌ی پیشینی تدوین قانون، مطرح گردیده است. به اعتقاد نگارنده، حال که بناست قانون جامع رسانه‌های همگانی تهیه و تصویب شود، پیش از آغاز تدوین قانون به دو سؤال اساسی باید پاسخ داد: ۱-آیا تدوین قانون جامع رسانه‌های همگانی در جمهوری اسلامی ایران ضرورت دارد؟ و ۲-آیا تدوین قانون جامع رسانه‌های همگانی، در جمهوری اسلامی ایران امکان تحقق دارد؟ در پایا‌ن‌نامه ضمن اثبات ضرورت و امکان تحقق قانون جامع رسانه‌های همگانی در جمهوری اسلامی ایران، در مقام جمع‌بندی، با ارائه‌ی “الگوی جایگاه قانون جامع رسانه‌های همگانی در جمهوری اسلامی ایران”، اصول و ویژگی‌های مطلوب قانون را که از مباحث ضرورت‌یابی و امکان‌سنجی اخذ گشته، مطرح گردیده است.

واژگان کلیدی: نظام حقوقی جامع رسانه‌های همگانی، قانون جامع رسانه‌های همگانی، حقوق ارتباطات، حقوق رسانه‌ها.

العنوان: القانون الشامل لوسائل الإعلام فی الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، ضروره و إمکانیه

الباحث: محمد صادق نصراللهی

الاستاذ المشرف: محمد هادی همایون

الاستاذ المساعد: محسن اسماعیلی

الکلیه: الدراسه الاسلامیه و الثقافه و الإعلام

الخلاصه:

نظرا لموقف خاص وحصری لوسائل الإعلام فی عصر المعلومات، ومن أجل تنظیم ومتابعه السیاسات المؤهله، یرکز الکثیر من البلدان والمنظمات الدولیه على التشریع فی وسائل الإعلام وصولا إلى تنظیم وتنسیق السیاسات المنشوده. بین التجارب المختلفه للتشریع، واجهت “تجربه کتابه قانون شامل” فی مجال وسائل الإعلام العامه باعتبارها واحده من النهوج الرئیسه وأهمها فی مجال الإعلام استقبالا متزایدا فی السنوات الأخیره. فقد اعتبرت کتابه قانون شامل فی مجال وسائل الإعلام العامه أمرا هاما فی بلدنا وخاصه فی صیاغه وموافقه الخطه الرابعه للتنمیه (۲۰۰۵) بحیث کُلفت الدوله فی هذه الخطه بصیاغه “نظام قانونی شامل لوسائل الإعلام”. وشددت على هذه المسأله من جدید الخطه الخامسه للتنمیه التی تمت الموافقه علیها فی الآونه الأخیره. هذه الأطروحه هی دراسه حول ضروره وجدوى تدوین لقانون شامل لوسائل الإعلام کدراسه مسبقه للتشریع. مع أن الآن قانون شامل لوسائل الإعلام على وشک التدوین والموافقه إلا أن الکاتب یعتقد أنه تنبغی الإجابه على السؤالین الأساسیین التالیین قبل أیه محاوله لتدوین هذا القانون وهما (۱) هل من الضروری وضع قانون شامل على وسائل الإعلام فی الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه؟ (۲) وهل وضع قانون شامل على وسائل الإعلام فی الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه من الممکن تحقیقه؟ تقدم هذه الأطروحه “نموذجا لتبیین مکانه قانون وسائل الإعلام فی الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه” بعد أن تبرهن على ضروره و إمکانیه تقنین وسائل الإعلام فی الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، بالإضافه إلى تقدیم المبادئ والخصائص المرغوب فیها للقانون والتی تم استخراجها من دراسه الضروره والجدوى.

الکلمات الرئیسیه: النظام القانونی الشامل لوسائل الإعلام، القانون الشامل لوسائل الإعلام، قانون الإتصالات، قانون الإعلام.

Abstract:

Regarding the particular and exclusive position of mass media in the information age, the legislation of mass media in order to regularizing and pursuing eligible policies is being considered by lots of countries and international organizations. Among different experiences of legislation, the experiment of “Codification” in terms of mass media, as one of the most important and significant attitudes, has flourished. In our country, mass media codification has also been considered, especially after the legislation of fourth plan of development. So, according to this plan the government is responsible for “mass media legal comprehensive system” codification. This issue is also underscored  again in the fifth plan of development which has been authorized recently. In this respect, this thesis is about the necessity and feasibility of the study of the mass media codification in Iran as a preview of the legislation. Regarding to the fact that the mass media codification is going to be legislated, there are two basic questions that should be answered before the legislation problem is completed: 1- Is it necessary to legislate mass media codification in Islamic Republic of Iran? 2- Is it possible to legislate mass media codification in Islamic Republic of Iran? In this thesis, the necessity and feasibility of the mass media codification is Islamic Republic of Iran is proved. Also, through “the model of position of mass media codification in Islamic Republic of Iran”, the ideal principles and features, which result from necessity and feasibility discussion are presented.

Keywords: Mass Media Legal Comprehensive System Codification, Mass Media Codification, Communication Law, Media Law.

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Culture and Communication

Continuous M.A thesis in  Islamic Studies and Culture and Communication feild

Law studies area

The Code Of Mass Media In Islamic Republic Of Iran,

Necessity and Feasibility

Supervisor: Mohammad Hadi Homayoon

Adviser: Mohsen Esmaeli

Student: Mohammad Sadegh Nasrollahi

February 2011

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر