پایان‌نامه: تحلیل تحول ساختار اقتصادی بازار پس از انقلاب صنعتی

رایگان

توضیحات

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی واقتصاد

تحلیل تحول ساختار اقتصادی بازار پس از انقلاب صنعتی

استاد راهنما: دکتر مسعود درخشان

استاد مشاور: دکتر محمدرضا شاهرودی

نگارش: علی اکبر ناسخیان

شهریور۱۳۸۹

چکیده فارسی

بازار بعنوان یکی از مهمترین نهادها و مکانیسمهای اقتصاد، دارای وجوه متحولی است که در سیر تاریخی آن قابل بررسی می باشد. هدف این پایان نامه بررسی و تحلیل مولفه های بازار در این بستر تاریخی است. برای این منظور ابتدا مولفه های اقتصادی و اجتماعی بازار استخراج شده و سپس با نقد و بررسی تحولات هر کدام از این مولفه ها، تحولات «ساختار بازار» مورد بررسی قرار گرفته است. تحول «ساختار بازار» از حیث اجتماعی مستلزم تحولاتی در روحیه جوامع متناظر با آن نیز می باشد و از این جهت تبعات اجتماعی آن نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این میان تاثیر انقلاب صنعتی بر ساختار بازار، بواسطه اهمیتش، بطور ویژه مورد عنایت قرار گرفته است. پس از بررسی مولفه های تغییر، سیر اجمالی تحول مفهوم بازار استخراج و نحوه ارتباط آنها با ویژگیهای انقلاب صنعتی تبیین شده است.

اما در خصوص مکانیسم بازار نتیجه مطالب ارائه شده این است که بازار در حوزه تخصیص و توزیع از نهادهایی همچون حجم سرمایه، اطلاعات، مالکیت زمین، قدرتهای قانونی و استبدادی و… متاثر است. بعبارت دیگر با نقد ادعای «خودتنظیمی»، تعیین حقوق مالکیت در بازار بر اساس سه مولفه «نحوه توزیع قدرت»، «نحوه توزیع اطلاعات» و «انگیزه» صورت می گیرد. این سه مولفه که کیفیت آن را نهادهای جامعه صنعتی مدرن مشخص می کند، مقولاتی است که نحوه شکل گیری قیمت و نیز مشروعیت آن را توضیح می دهد.

واژه های کلیدی: ساختار بازار، حقوق مالکیت، خودتنظیمی، انقلاب صنعتی

الخلاصه

موضوع: التحلیل التطورات فی نظام الاقتصادی السوق بعد الثوره الصناعیه

الباحث: علی اکبر ناسخیان

الاستاذ المساعد: الدکتور محمدرضا شاهرودی

الاستاذ المشرف: الدکتور مسعود درخشان

الفرع الدراسی: الشریعه و الاقتصاد

السوق کأهم الموسسات و المنظمات الاقتصادیه ، لها اشکال متطوره یمکن دراستها عبر التاریخ . تهدف هذه الرساله إلی دراسه و تحلیل عناصر السوق فی هذا الإطار التاریخی . لهذا و فی البدایه استخرجتالعناصر الاقتصادیه و الاجتماعیه للسوق و بالتالی قمنابنقد و دراسه التطورات کلّ من هذه العناصر وتغیرات “نظام السوق”. یستلزم تطور “نظام السوق” من الجانب الاجتماعی تطورات فی معنویات المجتمعات المماثله لهاو لقد أخذنا فی هذا الجانب تداعیتها الاجتماعیه بعین الاعتبار. وفی خلال هذا تاثیر ثوره الصناعیه علی نظام السوق ، بسبب اهمیتها ،تأملنا علیها بصوره خاصه. بعد دراسه عناصر التغییر استخرجت مسیره تطور مفهوم “السوق” الموجزه و تبین کیفیه علاقتها مع میزات الثوره الصناعیه.

لکن حصیله ما عرض فی تنطیمات السوق هی ان السوق فی مجال تخصیص و انتشار یتاثر من عناصر مثل کمیه راس مال ، معلومات ، مالکیه الارض ،قدرات القانونیه و الاستبدادیه و غیرها. بعباره اخری مع رفض مدعی ” التنسیق الذاتی” یتعین حقوق المالکیه فی السوق بناء علی هذه الموشرات الثلاثه : ” کیفیه انتشار القدره” ، ” کیفیه انتشار المعلومات” و “احاجز”. هذه الثلاثه التی تعین کیفیتها مجتمع الصناعیه المتقدمه مجالات تبین کیفیه تحدید الاسعار و مشروعیته.

المفردات الأساسیه : نظام السوق، حقوق المالکیه ، التنسیق الذاتی ، الثوره الصناعیه

ABSTRACT

Markets as important and economic institutions and mechanisms have an evolutional aspect. The purpose of this research is the analysis of the market elements in their historical context. For achieving such a goal, first, the economic and social elements of market are studied. Then, the evolution of market structure is put under focus. The evolutionary change in the “market structure” is the result of social changes. So, some of the consequences of social changes in market structure are also studied.

Meanwhile, the effect of industrial revolution on the market structure is studied. After the study of the elements of market evolution, the evolutionary history of market concept is explained and the relation of these elements with industrial revolution is studied.

With respect to the market mechanism, the result of research is that the market, according to appropriation and distribution, is affected by some institutions like capital mass, information, land property, legal and absolute authority and,…

In other words, with a critique of self- adjusting claim, the clarification of property right in the markets are divided based on 3 elements of the “quality of authority distribution”, “informative distribution” and “incentive”. These elements that their qualities are determined by the modern industrial revolution of the society are those categories that explain the state of the price formation and its legitimacy.

Keywords: Market Structure, Property Right, Self-Adjusting, Industrial Revolution

Imam Sadiq University

A Thesis Presented for the Degree of Master of Art

In Faculty of Islamic Studies and Economic

The Analysis of the Economic Market Structure Evolution after the Industrial Revolution

Aliakbar Nasekhian

Supervisor:

Dr. Masoud Derakhshan

Advisor:

Dr. Mohamadreza Shahroodi

Summer2010

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: تحلیل تحول ساختار اقتصادی بازار پس از انقلاب صنعتی”