پایان‌نامه: تحلیل خط مشی گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در جمهوری اسلامی ایران، بر اساس مدل فرایندی؛ با تأکید بر محتوای دیجیتال اسلامی (۱۳۸۶-۱۳۸۱)

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی، فرهنگ و ارتباطات

پایان نامه کارشناسی ارشد

گرایش مطالعات سیاستگذاری

تحلیل خط مشی گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در جمهوری اسلامی ایران، بر اساس مدل فرایندی؛

با تأکید بر محتوای دیجیتال اسلامی (۱۳۸۶-۱۳۸۱)

محمدرضا برزویی

استاد راهنما: دکتر حسام الدین آشنا

استاد مشاور: دکتر غلامرضا گودرزی

بهمن ماه ۱۳۸۹

چکیده:

این پایان‌نامه با هدف حاضر شناسایی، توصیف و تحلیل جایگاه محتوای دیجیتال اسلامی در خط مشی های “فناوری اطلاعات و ارتباطات”(فاوا) در ایران در میان سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶ می باشد ؛ در تحلیل خط مشی های فاوا از مدل خط مشی گذاری فرایندی استفاده شده است. از جمله اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، توسعه استفاده و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش‌های مختلف کشور می‌باشد. بدین‌منظور، با توجه به  انگیزه های دولت و پس از ابلاغیه “سیاستهای کلی نظام در بخش شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای” در سال ۱۳۸۰ گسترش فناوری اطلاعات و وارتباطات در ایران در دستور کار سیاستهای کلان دولت قرار گرفت. در سال ۱۳۸۱ برنامه اصلاح فرآیندها، روش‌های انجام کار و توسعه فناوری اداری به عنوان یکی از برنامه‌های هفتگانه اصلی ایجاد تحول در نظام اداری کشور و نیز، آیین‌نامه‌ای تحت عنوان توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات با نام اختصاری «تکفا» به تصویب هیئت وزیران رسید و از سال ۱۳۸۳ اجرایی شد. در سال ۱۳۸۵ برنامه تسما (تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی ایران) طرح و  در سال ۱۳۸۹طرح تکفا ۳ مطرح شده است. تحلیل و ارزیابی خط مشی های محتوایی فناوری اطلاعات و ارتباطات در سالهای گذشته بر اساس یک مدل علمی و کلان به لحاظ هزینه ملی و تاثیر گذاری قطعی بر آینده فرهنگ و ارتباطات در کشوراز اهمیت خاصی برخوردار است. بررسی این سیاستها در قالب شش سوال اصلی مدل فرایندی نشان می دهد که؛ توسعه و پیشرفت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند دوبال زیرساخت و محتواست که این دو بال در کنار هم سبب توسعه و پیشرفت خواهند شد. در جمهوری اسلامی ایران و در برنامه توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات نگاه غالب به حوزه زیرساخت معطوف بود و عملا حوزه محتوای الکترونیکی بومی و بالطبع حوزه محتوای دیجیتال اسلامی، مغفول ماند که این مقاله بر اساس مدل تعیین شده، به بررسی محتوای دیجیتال اسلامی در میان برنامه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور بین سالهای ۸۱ تا ۸۶ خواهد پرداخت.

کلمات کلیدی:

فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، خط مشی گذاری فاوا، محتوای دیجیتال اسلامی، توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا)، مدل فرایندی.

العنوان: تحلیل وضع السیاسات لتقنیه المعلومات والاتصالات فی إیران، وفقاً لنموذج «العملیه»، تأکیداً على المحتویات الرقمیه الإسلامیه خلال الأعوام ۱۳۸۶ – ۱۳۸۱ الشمسیه

الأستاذ المشرف: الدکتور حسام الدین آشنا

الأستاذ المساعد: الدکتور غلامرضا گودرزی

الطالب: محمدرضا برزوئی

الکلیه: کلیه الدراسات الإسلامیه والثقافه والإعلام

الخلاصه:

تهدف هذه الدراسه إلى تحدید، ووصف، وتحلیل مکانه المحتوى الرقمی الإسلامی فی استراتیجیات، “تقنیه المعلومات والاتصالات” فی ایران خلال الأعوام ۱۳۸۱ حتى ۱۳۸۶ الشمسیه. فقد تم استخدام نموذج «العملیه» فی تحلیل سیاسات تقنیه المعلومات والاتصالات. تنمیه استخدام تقنیه المعلومات والاتصالات فی مختلف أرجاء البلد، هی من ضمن أهداف الحکومه الإیرانیه. لذلک، وبناءً على دوافع الحکومه وبعد إبلاغ “السیاسات العامه للنظام فی شبکات المعلومات الحاسوبیه” فی العام ۱۳۸۰ (۲۰۰۱ م)، أدرجت سیاسه تنمیه تقنیه المعلومات والاتصالات فی جدول أعمال الحکومه . وقد وافق مجلس الوزاء على برنامج إصلاح العملیات، أسالیب العمل وتنمیه التقنیه الإداریه باعتبارها إحدى البرامج السبعه الرئیسه لإحداث التطور فی النظام الإداری للبلد وأیضاً اللوائح التی تتعلق بتنمیه استخدام تقنیه المعلومات والاتصالات المسماه بـ”تکفا”، فی العام ۱۳۸۱ ودخلت حیّز التنفیذ منذ ۱۳۸۳٫ تم طرح برنامج إنتاج وترشید المحتویات الرقمیه فی إیران عام ۱۳۸۵، وبرنامج تکفا فی السنوات الأخیره. فهناک أهمیه بالغه لتحلیل وتقییم السیاسات التی تتعلق بمحتوى تقنیه المعلومات والاتصالات فی السنوات الأخیره، وفقاً لنموذج علمی وکلی، ومن جهه التکالیف القومیه والتأثیر الحاسم على مستقبل الثقافه والاتصالات فی‌ البلد. دراسه هذه السیاسات فی إطار الأسئله السته الرئیسه فی نموذج «العملیه» تظهر أن التنمیه والتطویر فی حقل تقنیه المعلومات والاتصالات، بحاجه إلى جناحین وهما البنیه التحتیه والمحتوى، اللذان یسببان التنمیه والتطویر معاً. النظره الأساس فی برنامج تنمیه استخدام تقنیه المعلومات والاتصالات فی إیران، کانت ترکز على البنیه التحتیه وبالطبع تعرض حقل المحتویات الإلکترونیه الوطنیه وحقل المحتویات الرقمیه الإسلامیه للإهمال.

قامت هذه الرساله بدراسه المحتویات الرقمیه الإسلامیه بین برامج تقنیه المعلومات والاتصالات فی البلد خلال الأعوام ۱۳۸۱ حتى ۱۳۸۶، وفقاً للنموذج المحدد.

المصطلحات الأساسیه:

تقنیه المعلومات والاتصالات، وضع السیاسات لتقنیه المعلومات والاتصالات (فاوا)، المحتویات الرقمیه الإسلامیه، تنمیه استخدام تقنیه المعلومات والاتصالات (تکفا)، نموذج «العملیه»

The Thesis Abstract:

The thesis purposes to identify, describe and analyze the role of the Islamic digital content in the policies of “Information and Communication Technology”(FAVA/ICT) in Iran between the years 1381-1386. In the analysis of ICT policies, the Process Model was used. Among of I.R.Iran Government’s aims in the economic, social and cultural development programs is developing the use and application of ICT in the different parts of the country. In order that, the extension of ICT in Iran was incorporated into the government’s major policies regarding its motives and after promulgating “The Government’s General Policies in the Subject of the Computer Informing Networks” in 1380. In 1381, the program of modifying processes, work techniques, and developing office technology, as one of the seven major programs to create change in the country’s administrative system, as well as a regulation titled developing ICT application, abbreviated to “Takfa”, were approved by the  Cabinet and were operational since 1383. In 1385 the program Tasma(producing and organizing the Iranian electronic content) was planned, and in recent years the program Takfa 3 has been so. The analysis and evaluation of ICT content policies in past years, on the basis of a scientific, major model in terms of the national cost and certain effectiveness in the future of the culture and communication in the country, is especially important. The study of these policies, in the form of six main questions of the process model, demonstrates that development and progress in the subject of ICT requires deptra of infrastructure and content, together causing development and progress. In I.R.Iran and in the program of developing and application of ICT, the infrastructure was focused, and the issue of native electronic content and naturally the Islamic digital content remained neglected. This thesis is going to study the subject of Islamic digital content among the nation’s ICT programs between the years 81-86, based on the determined model.

Key Words:   ICT, ICT policy, Process Model, Local Content, Digital Content, Isamic Digital Content,                                      Takfa, Tasma.

Imam Sadiq University

A Thesis Presented for the Degree of Master of Art in

Faculty of Islamic Studies and Culture and Communication

The analysis of Information and Communication Technology Policy(FAVA/ICT) in The Islamic Republic of Iran, Based on the Process Model;

Emphasizing on the Islamic Digital Content(1381-1386)

Mohammad Reza Borzooeian

Supervisor:

Dr. hesamoddin Ashna

Advisor:

Dr. Gholamreza Goudarzi

Sprig 2011

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر