پایان‌نامه: بررسی وجود حباب در قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت

(گرایش مالی)

بررسی وجود حباب در قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر محمد اسماعیل فدائی نژاد

استاد مشاور: دکتر کامران ندری

مجید عشقی

شهریور ۸۵

چکیده:

براساس تئوریهای مالی، قیمت اوراق بهادار منعکس کننده ارزش فعلی جریان های نقدی آتی اوراق بهادار می باشد و فعالان بازار نیز با توجه به همین ارزش تقاضای خرید و فروش خود را ارائه  می دهند و نوسانات این قیمت نیز به معنی تغییر در عوامل بنیادینی است که جریانهای نقدی آتی اوراق بهادار را تعیین میکنند. از طرف دیگر انتظارات و پیش بینی های فعالان بازار از تغییرات عوامل بنیادین در دوره های آتی باعث  می شود معاملات در بازار شکل گیرد. اما در دوره هایی مشاهده شده است که نوسانات قیمت اوراق بهادار به حدی است که نمی توان آنرا با تغییرات در عوامل بنیادین توجیه کرد به این صورت که در دوره ای قیمت ها به شدت رشد کرده و همین رشد قیمتها انتظارات بیشتری برای سرمایه گذاران بالقوه ایجاد می کند و آنها را برای خرید تشویق می کند و همین باعث افزایش قیمتها می شود تا اینکه در یک نقطه بازار روند معکوس به خود گرفته و قیمت ها به شدت کاهش می یابد. این پدیده در ادبیات مالی جهان حباب نام گرفته است.

در این تحقیق وجود حباب در بورس اوراق بهادار تهران از طریق سه آزمون تسلسل، ضرایب چولگی و کشیدگی و وابستگی دیرش مورد بررسی قرار گرفته است. جهت انجام این آزمون ها از چهار شاخص اصلی بازار یعنی شاخص قیمت و بازده نقدی ، شاخص کل ، شاخص صنعت و شاخص مالی به صورت ماهیانه و روزانه در دوره پنجساله ۸۰ تا ۸۴ استفاده شده است.

آزمون های انجام شده با استفاده از داده های ماهانه نشان داد که در دوره مورد بررسی در هیچکدام از شاخص های فوق حباب وجود نداشته است که این امر به دلیل حذف نوسانات طی ماه بوده است. ولی در داده های روزانه آزمون های فوق شاهدی دال بر وجود حباب در دوره مورد بررسی در شاخص های فوق نشان دادند. همچنین این آزمون ها برای دوره دوساله ۸۲ و ۸۳   نشان دهنده وجود حباب در این بازار بود.

واژگان کلیدی:تئوری های مالی، اوراق بهادار، قیمت های اوراق بهادار، حباب

الخلاصه 

وفقآ لاسس علم الاداره المالیه و الاستثمارات، فان قیمه السندات المالیه تعکس المبادلات الآتیه و اذالک فان یودی الی التغییر فی قیمه هذه المبادلات هی السندات المالیه. و من جهه اخری تنعکس قیمه هذه السندات المعینه بواسطه الطلب و الاستعراض هی التوقعات و آراء المستثمرین الناشطین فی الاسواق المالیه.و علی هذا نلاحظ ان لسلوک المستثمرین فی الاسواق المالیه دور مهم و مصیری فی قیمه الاسهم و الاوراق المالیه، والتی تدرس ابعاد هذا الموضوع فی فرع المالی السلوکی.

وفی بعض الاحیان تتقلب قیمه الاوراق المالیه بحیث لایمکنتوجیه هذه التقلبات و الترجحات بواسطه التغییر فی العوامل الاساسیه. و یعتبر ارتفاع قیمه اسهم الشرکات النشعه فی مجال تقنیه المعلومات فی البلدان النامیه فی فتره التسعینات، نموذجا من هذه الترجحات الذی کان قد رای السوق الهبوط الکبیر فی فیمه اسهم هذه الشرکات بعد صعود محلوظ و کبیر فیها. و یشیر “کیندلبرغر” فی محاوله تعریف الفقاعه الی هذه الظاهره. ای الصعود الکبیر فی الاسعار الذی یودی فی نهایه الی خفض و هبوط کبیر فیها.

و فی هذه الدراسه سعینا الی دراسه الابعاد النظریه للفقاعه و مکانتها فی المالی السلوکی و من ثم تطرقنا الی تقییم وجود الفقاعه فی سوق الاوراق المالیه بطهران فی فتره مدتها من عام ۲۰۰۱ المیلادی حتی عام ۲۰۰۵٫

و بعد دراسه هذه الدراسه هذه الفتره نری ان موشرات بورصه الاوراق المالیه فی طهران شهدت تقلبات کثیره نسبیا و قد اشار صانعی القرار فی الاقتصاد و ایضا الناشرین فی السوق الفقاعه فی السوق ولکن ما قام بتعریف او تقییمها فی هذا المجال.

و نرمی فی هذا البحث الی دراسه الفقاعه من خلال اختیار ثلاثه طوائف من الاختبارات. و بدایه قمنا بدراسه دور الصدقه فی تغییرات علی صعید مکاسب الموشرات باستخدام الاخبار”سلسله”. ومن ثم قمنا بمقارنه معامل الانکماش و الانبساط فی مکاسب الموشرات باستخدام الاختبار “سلسله”. ومن ثم قمنا بمقارنه معامل الانکماش و الانبساط فی مکاسب الموشرات مع معامل الانکماش و الانبساط فی التوزیع الطبیعی. و الاختبار الثالث و الاخیر کان بناء علی نظریه “الاتکال الاجلی” الاحصائیه. اذن ان وجدت الفقاعه فی التوزیع الطبیعی. و الاختبار الثالث  والاخییر کان بناء علی نظریه “الاتکال الاجلی” الاحصائیه. اذن ان وجدت الفقاعه فی السوق یوجد الاتکال الاجلی فی سلسله المکاسب الایجابیه و غیر طبیعیه و سنجد ایضا الرابطه العکسیه بین احتمال انتها سلسله و طول نفس السلسله. و بعباره اخری کلما یزداد طول سلسله المکاسب الایجابیه تتنزل احتمال انتها السلسله. و هذا یعنی ان انحدار وظیفه المجاوره لمکاسب الموشر فی زمن وجود الفقاعه سلبی.

و قد تبین خلال هذه الاختبارات الثلاثه فی الفتره الخمسیه ان ما کانت الفقاعه موجوده فی سوق بورصه الاوراق المالیه بطهران. ولکن بعد تحویل هذه الفترات اقصر راینا ان الفقاعه کانت موجوده بین عامی ۲۰۰۳ حتی ۲۰۰۵ المیلادی

المفردات الرئیسیه:النظریات المالیه،الاوراق المالیه،سعرالاوراق المالیه و الفقاعه

Abstract

According to finance theories, securities prices reflect the present value of all future cash flows, and market participants make their bid according to this value, and price fluctuations are the result of changes in fundamental factors that change these cash flows. Besides, securities prices reflect investors expecations in financial markets. But sometimes securities prices have such fluctuations that can not be justified by changes in fundamentals ; prices increase sharply in a period then this high return create more expectations for potential investors and encourages them to buy and this means more demand and more increase in prices. But at one point the market take reverse trend and prices drop sharply. Phenomenon is called bubbles in financeliterature.

This research uses three examinations for testing the existence of bubble in Tehran exchange, namely runs test skewness and kurtosis test and statistical theory of duration dependence.

Examinations with monthly data suggest that there is no evidence of bubble in indexes, and the reason is the elimination of fluctuations during the month. But in daily data there are evidences of bubble in studing period. Also These examinations for a two-year period of 1382-1383 indicate the existence of bubble in both monthly and daily data.

Keywords:finance theories,security,securities prices,bubbles

Imam Sadiq University

Islamic Studies and Management Faculty

A Thesis Presented for the Degree of Master of Art

(in Financial Management)

testing the existence of bubble in tehran exchange prices

Supervisor:  mohammad esmaeil fadaei nejad

Advisor: Kamran nadri

student: Majid eshghi

september 2006

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر