پایان‌نامه: حقوق مؤدیان مالیاتی از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق انگلستان

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق(ع)

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق

گرایش حقوق عمومی

حقوق مؤدیان مالیاتی از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق انگلستان

استاد راهنما:

دکتر رضا موسی زاده

استاد مشاور:

حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم

دانشجو:

محمد علی کرباسیون

شهریور۱۳۹۱

چکیده:

حقوق مؤدیان مالیاتی را با توجه به اختیارات و قدرت گسترده و منحصر به فرد دستگاه مالیاتی در مراحل تشخیص و وصول مالیات، باید مهمترین بخش حقوق مالیاتی به شمار آورد. این موضوع در دنیای معاصر در اثر عطف توجه به حقوق شهروندی مورد اهتمام ویژه ی نظام های مالیاتی کشورهای پیشرفته قرار گرفته و شیوه های مختلف را در تبیین و اجرای آن در حقوق مالیاتی خود به کار برده اند. این حقوق که باید توسط مأمورین و مقامات و مراجع مالیاتی در مراحل تشخیص و وصول مالیات در برخورد و رفتار با مؤدیان مالیاتی رعایت شود؛ابعاد و جنبه های مختلف دارد. این حقوق در قوانین مالیاتی ایران بدون تصریح به این موضوع موادی پراکنده و غیرمنسجم وجود دارد که در خور بحث و بررسی است.

از طرف دیگر در متون فقهی وروایی شیعی مخصوصا از امام علی (ع) مباحثی پراکنده در مورد انواع مالیات، مؤدیان مالیات، هدف مالیات، رفتار مأموران مالیاتی،. . . . . آمده است که شایسته تحقیق و مطالعه است. حقوق مالیاتی انگلستان از قدمت زیادی در مقایسه با دیگر کشورها و همین طور از ساختار مناسبی برخورداراست

در این پایان نامه سعی شده با توجه به رویکردهای جدید این نظام حقوقی در زمینه ی حقوق اداری و اساسی در ارتباط با مراجع مالیاتی،حقوق مؤدیان مالیات کشور مذکور تبیین گردد.

 واژگان کلیدی:

حقوق مالیاتی، حقوق مؤدیان مالیاتی، قدرت و اختیارات دستگاه مالیاتی، تشخیص مالیاتی، حاکمیت قانون،رفتار منصفانه و دادرسی منصفانه

 

العنوان: حقوق دافعی الضرائب من منظار الفقه الإمامی والقانون الإیرانی والقانون الإنجلیزی

الباحث: محمدعلی کرباسیون

الأستاذ المشرف: الدکتور رضا موسى‌زاده

الأستاذ المساعد: حجه الإسلام مصباحی‌مقدم

الفرع الدراسی: المعارف الإسلامیه‌ والقانون

الخلاصه:

یجب اعتبار حقوق دافعی الضرائب الجزء الأکثر أهمیه فی قانون الضرائب نظراً لصلاحیات النظام الضریبی الواسعه والحصریه فی تحصیل الضرائب. وقد تهتم الأنظمه الضریبیه للبلدان المتطوره فی عالمنا الیوم اهتماماً بالغاً بهذا الأمر حرصاً منها علی احترام الحقوق المدنیه، و استخدمت الأسالیب المختلفه لتطبیقها وإیضاحها. فهذه الحقوق لها أبعاد وجوانب یجب أن تشرف علیها السلطات الضریبیه وموظفیها عند قیامهم بالتعرف علی الضرائب وتحصیلها. وقد أشیر إلی هذه الحقوق فی القانون الضریبی الإیرانی بشکل موجز وهناک مواد متناثره تستحق دراستها.

هذا و أنه قد وردت فی‌النصوص الروائیه والفقهیه عند الشیعه مواضیع متفرقه – وخاصه عند الإمام علی (ع)- حول أنواع الضرائب، و دافعیها، والهدف من تحصیل الضرائب و سلوک موظفیها تستحق الدراسه والبحث. فحقوق الضرائب فی إنجلترا له هیکل ملائم ویعتبر هذا البلد أقدم البلاد فی هذا المجال.

وقد حاولنا فی هذه الدراسه إیضاح حقوق دافعی الضرائب فی البلد المذکور وذلک بالنظر إلی إتجاهات هذا النظام الضریبی الحدیثه فی مجال الحقوق الإداریه البنیویه المتعلقه بالسلطات الضریبیه.

الکلمات الأساسیه:

قانون الضرائب، حقوق دافعی الضرائب، صلاحیات النظام الضریبی وقوته، التعرف علی ماهیه الضریبه، سیاده القانون، المعامله والمحاکمه العادل

 

 

 

Abstract

Due to the extensive, unique power and authority of tax systems throughout diagnosing and receiving the tax, the issue of taxpayers’ rights should be seen as the most important part of the tax law. Such rights are due to the emerging importance of civil rights with the special attention of tax systems in developed countries, triggering diverse methods for its explanation and administration. Such rights, which should be respected by tax incumbents through diagnosing and receiving the tax for the taxpayer’s benefit, have many aspects. On the one hand, in Iranian tax law, these rights are asserted through diverse, inconsistent articles without an explicit reference, which is worth discussion and dealing with. On the other hand, there are diverse, distributed discussions in Shiite jurisprudent and narrative texts, especially those cited from Imam Ali (pbuh), about such issues as tax categories, taxpayers, tax goal, incumbents’ treatments, etc. , which are worth studying about and researching in.

Having a good structure in terms of the issue, English law is older than other countries’ laws in this respect. Therefore, due to the new methods of administrative and fundamental law for the tax system presented by the English Law, this thesis is intended to illustrate taxpayers’ rights in this country.

Keywords

Power and tax rights, taxpayers’ rights, tax systems authority, tax diagnosis, governance of law, fair treatment and fair trial.

 

 

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Theology and Law

  1. Sc. thesis, Islamic Theology and Law

Trends in public law

Thesis :

Taxpayer rights from the perspective of Imami jurisprudence, law and human rights in Iran, England

Supervisor:Dr. R. Musazadeh

Advisor: Dr. Mesbahi Moghadam

Student: Muhammad Ali Karbasiyoun

September۲۰۱۲

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر