پایان‌نامه: بررسی میزان برخورداری سازمان بورس و اوراق بهادار تهران از ویژگی های سازمان های یادگیرنده

رایگان

توضیحات

رشته معارف اسلامی و مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشد (گرایش مالی)

بررسی میزان برخورداری سازمان بورس و اوراق بهادار تهران از ویژگی های سازمان های یادگیرنده

استاد راهنما: دکتر علی رضاییان

استاد مشاور: دکتر سیدعلی علوی 

دانشجو: محمد بختیار نصرآبادی

مرداد  ۱۳۸۹

چکیده :

هدف اصلی در پژوهش حاضر بررسی میزان برخورداری سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به عنوان مهمترین نهاد مالی بازار سرمایه ایران از ویژگی‌های یک سازمان یادگیرنده می باشد. از آنجا که موج تغییرات وسیع جهانی، نهادهای مالی را در کنار سایر سازمان ها درنوردیده است، لزوم برخورداری این سازمان‌ها از ویژگی‌هایی که به عنوان ویژگی های سازمان‌های یادگیرنده مطرح می باشند، ضرورت می یابد.  صاحبنظران،ویژگی های متفاوتی را برای سازمان‌های یادگیرنده بر شمرده‌اند، اما آنچه که مبنای پژوهش حاضر قرار گرفته است رویکرد مایکل مارکوارت به سازمان‌های یادگیرنده است. علت انتخاب این رویکرد برای این پژوهش جامع الاطراف بودن این رویکرد نسبت به سایر رویکردها و تفکر سیستمی حاکم بر آن است. در این مقاله بررسی شده است که تا چه حد وضعیت موجود سازمان بورس و اوراق بهادار تهران برخوردار از ویژگی های سازمانهای یادگیرنده(در دو بعد مدیریت دانش و فناوری)می‌باشد.

جهت انجام این پژوهش تعداد ۸۲ پرسشنامه میان نمونه تحقیق توزیع و سپس با استفاده روش تحقیق استنباطی(روش آماری آزمون t زوجی) به بررسی فرضیات پرداخته شد.

نتایج پژوهش حاکی از آن است که در دو بعد مورد بررسی مدیریت دانش و فناوری، در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران اختلاف معناداری میان وضع موجود و مطلوب وجود دارد.

واژگان کلیدی: سازمان یادگیرنده، یادگیری، زیرسیستم مدیریت دانش، زیرسیستم فناوری، سازمان بورس و اوراق بهادار

الخلاصه:

تهدف هذه الدراسه إلی معالجه مدی تمتع منظمه البورصه و الأوراق المالیه کأهم المؤسسه المالیه للسوق الرأسمالی الإیرانی و هذا من خصائص المنظمه المتعلمه. حیث أن موجه التغیرات الواسعه العالمیه قدتجاوزت عن المنظمات المالیه اضافه إلی المؤسسات الأخری لهذا یکون ضرورهً إمتلاکٔ هذه المؤسسات من خصائص المؤسسات المتعلمه. إن أصحاب الرأی یعتبرون خصائصاً مختلفه للمنظمات المتعلمه ، أما أساس هذه الدراسه فهی وجهه نظرمایکل مارکوارت عن المنظمات المتعلمه. نحن نختار هذه الدراسه  لأننا نفهم مدی امتلاک منظمه البورصه و الأوراق المالیه فی طهران بخصائص المنظمات المتعلمه (فی الجانبین اداره المعرفه و التکنولوجیا) وزعت ۸۲ استماره‌ لکتابه‌ هذه الدراسه‌ و قدتناولت الإفتراضات باستخدام اسلوب البحث الإستباطی (اسلوب إحصائی اختبار t ثنائی).

تشیر الدراسه إلی الفرق الشاسع یوجد فی منظمه البورصه و الأوراق المالیه  فی الجانبین؛ دراسه إداره العلم و التکنولوجیا. إن عله اختیار الإتجاه هذا لهذا التحقیق أن هذا الإتجاه شامل بالنسبه إلی الإتجاهات الأخری و الفکر الجهازی السائد علیه.

الکلمات الرئیسیه: المنظمه المتعلمه، التعلیم، الجهاز التحتی لإداره المعرفه، الجهاز التحتی التکنولوجی، منظمه البورصه و الأوراق المالیه.

Abstract

Studying the rate of Tehran Stock Exchange, as the most important financial institution of Iran capital market, to have characteristics of learning organizations is the main goal of the research. Since the wave of large changes sweeps financial institutions among other organizations, it’s necessary to have the characteristics which are related to learning organization. The experts list different characteristics for learning organizations, but the approach of Michael Marquardt is the base of the research. Having a holistic approach and systemic thinking rather than other approaches is the reason of the selection. To what extent Tehran Stock Exchange has the characteristics of learning organizations (in both knowledge and technology management dimensions) has been studied in the thesis.

To run the research 82 questionnaires had been distributed among research sample and so the hypotheses studied by using of analytical methods (paired t-test statistical method).

The results show that there is a significant difference between existing and desired situation, in both knowledge and technology management, in Tehran Stock Exchange.

Keywords: learning organization, learning, knowledge management sub-system, technology sub-system, Securities and Exchange Organization.

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Management

A Thesis Provided For the Degree of Master Art in Management

Studying the rate of Tehran Stock Exchange to have characteristics of learning organizations

Supervisor:

Dr. Ali Rezaeian

Advisor:

Dr. Seyyed Ali alavi

Student:

 Mohammad Bakhtiar NasrAbadi

October 2009

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر