پایان‌نامه: الگوی راهبردی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت ملی

رایگان

توضیحات

 

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق

گرایش حقوق عمومی

الگوی راهبردی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت ملی

استاد راهنما: دکتر محسن اسماعیلی

استاد مشاور: دکتر اصغر افتخاری

دانشجو: حمید بالایی

شهریور ۱۳۹۱
چکیده:

تامین امنیت ملی هر کشور بدون داشتن الگویی راهبردی در منابع حقوق اساسی آن امکان پذیر نیست. از همین رو با بررسی نظریات مختلف امنیت ملی در اندیشه غربی و اسلامی و توجه به اقسام الگوهای راهبردی، منابع حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور کشف و توصیف الگوی راهبردی اتخاذ شده در آن به روش کتابخانه­ای مورد مطالعه قرار گرفته است. بر این اساس چنین به نظر می­رسد در سه دوره مختلف تاریخی بعد از استقرار جمهوری اسلامی ایران باتوجه به شرایط زمانی الگوهای راهبردی مختلفی به منظور دفاع از امنیت سخت، تثبیت امنیت ملی و تعالی امنیت بین­المللی جمهوری اسلامی ایران در منابع حقوق اساسی آن مورد توجه بوده است؛ از همین رو مفهوم امنیت ملی در منابع حقوق اساسی در یک فرآیند تاریخی متناسب با نوع تهدیدات علیه جمهوری اسلامی متعالی گشته و از گفتمان سنتی امنیت به گفتمان مدرن و از گفتمان مدرن به سمت مفهوم امنیت در اسلام تغییر ماهیت داده است. این تغییر ماهیت باعث گردیده تا نوع الگوی راهبردی نیز متناسب با آن از الگوهای یک جانبه به الگوهای جامع تبَدُل یابد. بی­شک تحقق کامل امنیت برای جمهوری اسلامی ایران متناسب با مبانی اندیشه­ای آن نیازمند استقرار کامل الگوی راهبردی جامع است. لازم به ذکر است رویکرد این مطالعه اکتشافی است و توجه به دستاورد آن می­تواند زمینه­ساز مطالعات توصیفی بعدی از سوی پژوهشگران این حوزه در راستای تدوین الگوی راهبردی مناسب جهت تامین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران باشد.

واژگان کلیدی: جمهوری اسلامی ایران، الگوی راهبردی ، امنیت ملی، منابع حقوق اساسی.

 

العنوان:  استراتجیه الدستور فی الجمهوریه الإسلامیه فی إیران

الأستاذ المشرف: الدکتور محسن إسماعیلی

الأستاذ المشاور: الدکتور أصغر افتخاری

الطالب: حمید بالایی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و القانون

الخلاصه:

لا یمکن استقرار الأمن القومی  فی کل بلد من دون وجود أی نموذج استراتیجی فی مصادر الدستور له. فعلی هذا الأساس  قمنا بمراجعه مصادر الدستور الإیرانی من أجل الکشف النماذج الإستراتیجیه المتخذه و وصفها عبر المنهج الإسنادی و ذلک عبر دراسه النظریات المختلفه فی مجال الأمن القومی فی الفکر الغربی و الإسلامی بالتوجه إلی أنواع القواعد الاستراتیجیه. یبدو أنه کان یهتم بنماذج إستراتجیه مختلفه فی ثلاث دورات تاریخیه بعد إستقرار الجمهوریه الإسلامیه حسب ظروفها الزمنیه فی مصادر الدستور للدفاع عن الأمن و استقرار الأمن القومی و ارتقاء مستوی الأمن الدولی للجمهوریه الإسلامیه. فلذلک  ارتقی مفهوم الأمن القومی فی مصادر الدستور خلال عملیه تاریخیه متناسبه مع التهدیدات ضد الجمهوریه الإسلامیه و تحولت ماهیه هذا المفهوم من خطاب التقلیدی إلی خطاب حدیث ثم من خطاب حدیث إلی مفهوم الأمن فی الإسلام. و قد أدی هذا التغییر إلی تبدیل النموذج الإستراتیجی من نموذج ذی اتجاه واحد إلی نموذج شامل. و إنه لاشک فی أن تحقیق الأمن التام للجمهوریه الاسلامیه فی إیران حسب مبادئها الفکریه، بحاجه إلی استقرار النموذج الاستراتیجی الشامل. جدیر بالذکر أن هذا البحث یعتبر استکشافیاً و من شأن نتائجه أن تمهد الطریق للدراسات الوصفیه فی المستقبل یجریها الباحثون فی إطار تدوین النموذج الاستراتیجی المناسب لاستقرار الأمن القومی فی الجمهوریه الإسلامیه فی إیران.

المفردات الرئیسه:

الجمهوریه الإسلامیه فی إیران، النموذج الإستراجی، الأمن القومی، مصادر الدستور

Abstract:

Assuring national security in every country is not conceivable without having a strategic model of constitutional law sources. Therefore, constitutional law sources of the Islamic republic of Iran have been studied by investigating different ideas of national security in western and Islamic thought and discovering their different strategic mode by library method.

Hence, It seems in three different periods after establishing the Islamic Republic of Iran with due attention to different circumstance, different strategic modes have been considered to defend the national security and improve the international security of the Islamic Republic of Iran in constitutional law. Therefore, the conception of national security of constitutional law sources has been promoted in a historical process from traditional security discourse to modern one and from that it has been transformed to the concept of security in Islam. These changes have caused strategic modes to be converted from unilateral to comprehensive strategic model. Without any doubt for the Islam Republic of Iran to attain security based on its basic principles requires full establishment of comprehensive strategic model. It should be noticed that the approach of this thesis is explorative and recognizing its achievements could prepare the ground for future descriptive studies by researchers to establish a suitable strategic model for assuring national security of the Islamic Republic of Iran.

 Keywords:

Islamic Republic of Iran, Strategic model, National Security, Constitutional Law Sources

Imam Sadiq (A.S.) University

Faculty of Islamic Studies & Law

A Thesis Presented for the Degree of Master of Art

In Public Law

Strategic model of Islamic Republic of Iran’s constitutional law on assuring of national security

Supervisor:

Mohsen Esmaely

Advisor:

Asghar Eftekhary

Student:

Hamid Balaee

September 2012

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

دانشجو

استادان راهنما و مشاور

,