پایان نامه: قدرت نرم در اندیشه مقام معظم رهبری آیت الله خامنه­ای (مدظله)

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی

رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

قدرت نرم در اندیشه مقام معظم رهبری آیت الله خامنه­ای (مدظله)

استاد راهنما:

دکتر جلال درخشه

استاد مشاور:

دکتر اصغر افتخاری

دانشجو:

سجاد رستمی­‌پور

تیر ۱۳۹۱

چکیده

صورت بندی نظریه قدرت برای حل تعارض قدرت تعدیل شده با کارآمدی نظام سیاسی مسأله­ای است که آیت الله خامنه­ای با مبنای تبدیل دوگانه حکومت- مردم به یکپارچگی نظام سیاسی پاسخ داده­اند. با مبنای جامعه شناسی ایشان، جامعه یک کل یکپارچه است که دولت جزء آن است نه مقابل آن لذا دولت، مردمی است. مردم یا جامعه دینی قدرت ندارند بلکه از جانب خدا ماموریت اقامه امر الهی را دارند لذا قدرت که صرفاً قدرت مردم است به ماموریت تعبیر می­شود. جامعه اسلامی یا مردم از آنجا که مؤمنند و فطرت الهی را زمینه این ایمان قرار داده­اند اولاً امر الهی را درک میکند و ثانیاً در اقامه آن تلاش می­کند طبیعتاً یا ذاتاً در مسیر حق قراردارد و لذا هدایت او به معنای هدایت از بالا صحیح نیست و هدایت خودجوش درونی مبتنی بر بصیرت است. لازمه این امر مقابله با سلطه خارجی که مفهوم مخالف قدرت است می­باشد. در جامعه اسلامی خاصتاً ساختار جامعه عبارت است از مجموعه روابطی که عبارتند از رابطه ولایت. این مطلب اگر چه در مورد جامعه شیعی اسلامی درجه کمال نسبی را دارد اما در مورد دیگر جوامع نیز صادق است. اگر قدرت یعنی توانایی دست یابی به هدف پس سه رکن “فهم حقیقت خواسته” با توجه به دین و فطرت، “خواستار” که نه حکومت که جامعه اسلامی است و “اراده و کنش خواستن” در این دیدگاه به کمال رسیده و مادامی که جامعه از سلطه رها باشد قدرت او به همین معنا روزافزون است. لذا بازی­های قدرت در بین الملل هم تدوین معادلات هم افزایی است. و مقابله با سلطه طلبی. لذا منابع قدرت نه تبلیغات و رسانه و .. که منابع سرمایه اجتماعی دینیِ معطوف به بصیرت افزایی، می­باشد.

کلمات کلیدی: قدرت، نظام ولایت ، سرمایه اجتماعی، سلطه، مردم سالاری دینی

   العنوان: القوه الناعمه فی فکره قائد الثوره الإسلامیه

الأستاذ المشرف: الدکتور جلال درخشه

الأستاذ المساعد: الدکتور علی أصغر افتخاری

الطالب: سجاد رستمی بور

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه والعلوم السیاسیه

الخلاصه:

قد رد آیه الله الخامنئی علی مسأله تحدید هیکلیه نظریه القوه لحل التضاد بین القوه المعدله وکفاءه النظام السیاسی علی أساس تحویل ثنائیه الدوله- الشعب إلی توحید النظام السیاسی. فالمجتمع فی نظرته الاجتماعیه هو مجموعه شامله والحکومه جزء منه ولیست فی مقابله. لذلک الحکومه شعبیه. ولیس للشعب أو المجتمع قدره إلا ما فوضت إلیهما من مهام لإقامه الأمر الإلهی من قبل الله، ولهذا القدره هی فقط قدره الشعب وتعتبر بمهمه.

أن مجتمع إسلامی أو شعب مسلم فی سبیل الحق،‌ لأنهما مؤمنان ویستخدمان الفطره فی سبیل الإیمان، ویدرکان الأمر الإلهی أولاً ویحاولان فی‌ إقامته ثانیاً. ولذلک لا یصح التعبیر عن هدایتهما کهدایه سماویه، بل هی هدایه ذاتیه ومبنیه علی البصیره. ویستلزم هذا الأمر مواجهه السلطه الأجنبیه التی لها مفهوم مضاد للقوه.

وهیکلیه المجتمع فی المجتمعات الإسلامیه، تشتمل علی مجموعه علاقات ومنها علاقه الولایه. ومع أنه یصل مستوی هذه العلاقه فی المجتمع الشیعی إلی کمال نسبی لکن یصدق تعمیمه إلی سائر المجتمعات الإسلامیه‌ أیضاً. فلو أن القدره تعنی قدره الحصول علی الهدف، فهذه الأرکان الثلاثه وهی: «فهم الحقیقه المطلوبه» نظراً للدین والفطره، و«المطلوب» وهو المجتمع الإسلامی ولیس الدوله و«العزم والطلب» وصلت إلی الکمال فی هذه الرؤیه ومادام المجتمع لم یکن تحت السلطه، فقدرته تتزاید یومیاً بهذا المعنی. لذلک ألعاب القدره فی المجال الدولی هی تدوین المعادلات التکافلیه بین البلدان، ومواجهه السلطه. و وفقاً لهذا الرأی، مصادر القدره لیست الدعایات والإعلام و…، بل هی الثروه الاجتماعیه الدینیه المرجوعه إلی تقویه البصیره.

المصطلحات الرئیسه: القدره، نظام الولایه، الثروه الاجتماعیه، السلطه، سیاده الشعب الدینیه

Abstract:

The formation of power theory for solving the discrepancy modified power and the efficiency of political system is a point that the Supreme Leader Ayatollah Khamenei has answered on the basis of changing the binary opposition of people/government to the unity of political system. Based on his sociological viewpoints, society is a unified whole and the government is only a piece of this society not against it. So, the government is a democratic institution. People and the religious society do not have the power but they are responsible for establishment of the Allah’s order. Therefor, the power which is solely the people’s power is changed to a mission. Because, people are all pious in a religious society and have put Allah  as the background of this piety, they not only understand this Godly mission but also try to establish it. So, the religious society walks along the Godly path naturally and its guidance cannot be a hierarchical one And its inborn guidance is based on vision. So the preliminary condition of this structure is its opposition to the foreign domination. Islamic society is based on Velayah Structure. This not only has a relative perfection in the Shiite society but also is true about the other societies. If power means the ability to reach the goals then it should be said that the three principles of:

  1. understanding the reality of want according to religion and nature
  2. the objective which is the Islamic society not the government; and
  3. the will and action of wanting,

reach perfection in this viewpoint. When the society is free from a presumable domination its power becomes increases day by day. So the power struggles in the international field are based on the establishment of equality and against the dominion.

Keywords: Power, Velayah, social capital, domination, the religious democracy

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Political Science

MA Thesis of  Islamic Studies and Political Science

Title:

Soft  Power  in the Thoughts of the Super  leader of Islamic  Revolution of  Iran

Supervisor:

Dr. Jalal Derakhshe

Advisor:

Dr. Asghar Eftekhari

Student:

Sajjad Rostamipoor

June 2012

۶۶۸

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر