پایان نامه: قدرت نرم در اندیشه امام خمینی(ره)

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

قدرت نرم در اندیشه امام خمینی(ره)

استاد راهنما:

دکتر اصغر افتخاری

استاد مشاور:

دکتر کاووس سید‌امامی

دانشجو:

محمد‌تقی پورطاهرزرعی

اسفند ۱۳۹۱

چکیده:

مفهوم قدرت نرم که توسط جوزف نای مطرح گردیده است، قابلیت طرح و بررسی در زمینه ها و گفتمان­های مختلف را دارا می­باشد. البته برای این منظور لازم است از منظری بومی به آن پرداخته شود. به همین دلیل محقق در این پایان نامه به بررسی قدرت نرم در ادبیات سیاسی ایرانی- اسلامی پرداخته است. یکی از منابع مهم در ادبیات سیاسی، اندیشه­های سیاسی- الهی امام خمینی(ره) می باشد. سوال اصلی این تحقیق این است که قدرت نرم از دیدگاه امام خمینی(ره) چیست؟ برای پاسخ به این سوال به چند سوال دیگر پاسخ داده­ایم که عبارتند از: منابع قدرت نرم در اندیشه امام خمینی(ره) چیست؟ ابزار­­های قدرت نرم در اندیشه امام خمینی(ره) چیست؟ آسیب­های قدرت نرم در اندیشه امام خمینی(ره) چیست؟ در این تحقیق ابتدا به بررسی مفهوم قدرت نرم در ادبیات رایج سیاسی پرداخته­ایم. این قسمت از بحث عمدتا برگرفته از آثار جوزف نای می باشد. سپس با بررسی آثار و سخنان امام خمینی(ره) به بررسی منابع، ابزارها و آسیب­های قدرت نرم در اندیشه امام خمینی(ره) پرداخته ایم.

در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) اسلام دارای مرکزیت است و همه چیز بر گرد اسلام و احکام آن می­گردد. آنچه موجب اقتدار و افزایش قدرت نرم می­شود در نظر ایشان اسلام سیاسی است که برنامه جامع عملی زندگی انسان از گهواره تا گور است. در نگاه ایشان منابع قدرت نرم عبارتند از: اسلام، قدرت روحانیت، حکومت اسلامی، روحیه جهاد و شهادت، تکلیف محوری، ظلم ستیزی، بیدارسازی، خود­باوری، مردم، وحدت و استقلال. برای رسیدن به قدرت نرم از ابزار­هایی مانند اخلاق حسنه اسلامی، تبلیغ پیام­های الهی، راهپیمایی­های دینی و مذهبی، رسانه­های جمعی، خدمت به مردم و دیپلماسی عمومی استفاده می­شود. همچنین قدرت نرم را آسیب­هایی مانند اختلاف، عدم توجه و رسیدگی به مردم، قدرت طلبی، استبداد و خودرایی، حب دنیا و عدم تهذیب نفس تهدید می‌کند. در مجموع باید گفت که در نگاه امام خمینی(ره) تکیه بر قدرت نرم و نفوذ در دل مردم است که می تواند تولید قدرت ماندگار داشته باشد.

واژگان کلیدی: قدرت، قدرت نرم، امام خمینی(ره)، اسلام، ایران.

العنوان: القوه الناعمه فی الفکر السیاسی عند الإمام الخمینی (ره)

الباحث: محمد تقی پورطاهرزرعی

الأستاذ المشرف: ‌الدکتور أصغر افتخاری

الأستاذ المساعد: ‌الدکتور جلال درخشه

الفرع الدراسی:‌ الدارسات الإسلامیه و السیاسه

الخلاصه:

مفهوم القوه الناعمه الذی طرحه جوزیف نای یمکن دراسته فی المجالات والخطابات المختلفه. فهذا المفهوم یجب التطرق إلیه بمنظار محلی… لهذا تمت دراسه القوه الناعمه فی الأدب السیاسی الإیرانی والإسلامی. فإحدی المصادر الهامه للأدب السیاسی هی الوصیه السیاسیه الإلهیه لحضره الإمام الخمینی (ره). فالسؤال الرئیس هو: ما هی القوه الناعمه التی یتحدث عنها الإمام الخمینی (ره)؟ للإجابه على هذا السؤال هناک أسئله أخری قمنا بالإجابه علیها: ما هی مصادر القوه الناعمه وما هی أضرارها فی رؤیه الإمام الخمینی (ره)؟… لقد قمنا بدایه – فی هذه الأطروحه – بدراسه مفهوم القوه الناعمه فی الأدب السیاسی العام وذلک بالاستفاده من کتب جوزیف نای ثم استفدنا من کتب مفجر الثوره الإسلامیه فی إیران وکلماته لدراسه مصادر القوه الناعمه، وآلیاتها و أضرارها فی رؤیه الإمام الخمینی (ره).

ففی الفکر السیاسی عند الإمام الخمینی (ره)، الإسلام وأحکامه هما المحوران اللذان یدور علیهما کل شیء… یری الإمام الخمینی (ره) أن الإسلام السیاسی هو ما یساهم فی توسیع القوه الناعمه، والحصول علی القوه و السلطه. إن مفجر الثوره الإسلامیه فی إیران یری فی الإسلام السیاسی خطه عمل شامله لحیاه الإنسان من اللمهد إلی اللحد.  هذا ومصادر القوه فی رؤیته هی: الإسلام، وقوه رجال الدین، والحکومه الإسلامیه، و روح الجهاد فی سبیل الله والشهاده، ومرکزیه القیام بالواجب، ومکافحه الظلم، وتوعیه الناس، والثقه بالنفس، والشعب، والوحده والإستقلال. هناک آلیات یجب استخدامها للحصول علی القوه والناعمه، هی: الأخلاق الحسنه، ونشر الرساله الإلهیه، والمظاهرات الدینیه والمذهبیه، ووسائل الإعلام، وخدمه الناس، والدبلوماسیه العامه. هذا وأن هناک مخاطر تهدد القوه الناعمه و هی: الخلاف، وعدم الانتباه إلی الشعب وتجاهل مطالبهم، والانتهازیه، والاستئثار بالسلطه والإنانیه، وحب الدنیا، وترک تهذیب النفس.

فی النهایه نستطیع أن نقول: إن مفجر الثوره الإسلامیه فی إیران یری أن الحصول علی القوه الخالده رهین استخدام القوه الناعمه، وفتح قلوب الشعب عبر الالتزام بالشعبیه.

الکلمات الأساسیه:

القوه، القوه الناعمه، الإمام الخمینی (ره)، إسلام و إیران

Abstract:

The concept of soft power designed by J.S.Nye can be studied in different discources. Of course, to achive this goal, we should approach it from a local atitude. So we review this concept from an Iranian-islamic view. One of the most important sources in political literature is political-divine thoughts of Imam Khomeini.

The principle question of this research is what soft power is in Imam Khomeini’s thoughts? To answer this question, first we answered some other questions: what are the sources of soft power in Imam Khomeini’s thoughts? What are the instruments of soft power in Imam Khomeini’s thoughts? What are the demerits of soft power in Imam Khomeini’s thoughts?

In this research, first we study soft power in common political literature. This part of research is derived From J.S.Nye’s books. Then we fall back on speechs and publications of Imam Khomeini.

In Imam’s political thoughts, Islam is the center. All things circle around it. Something that improves soft power is political Islam. That is the program of life from birth to death. In his view, the sources of soft power are: Islam, power of Marjas and clergiment, Islamic government, spirit of Jihad and martyrdom, justice, awakening, self-confidence, people, unity, independence. The instruments of soft power are: public media, Islamic morality, propagation of divine messages, public demonstration, Public diplomacy, service to the people. The demerits of soft power are: division, ignoring people, hegemonism, tyranny, loving the world, no edification.

In the end, we can say that in Imam’s atittude emphasis on soft power and influence in hearts can produce soft power that is persistent.

Key words: Power, Soft Power, Imam Khomeini, Islam, Iran

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Political Science

A thesis Presented for the Degree of Master of Art in

Political Science (Political Thought)

Soft power in Imam khomeini’s thought

Supervisor:

Dr. Asghar Eftekhary

Advisor:

Dr. kavous Seyedimami

Student:

Mohamadtaghi Poortaherzarei

March 2013

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر