پایان‌نامه: فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی وحقوق

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

گرایش خصوصی

فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا

استاد راهنما:

دکتر علیرضا عالی پناه

استاد مشاور:

دکتر مسعود امانی

دانشجو:

مجتبی  قاسمی

بهمن ۱۳۹۳

چکیده

گسترش و توسعه روابط تجاری در سال های اخیر، وضع مقررات جدید و یا بازنگری در مقررات موجود را به منظور رفع نیازهای فعالان تجاری ضروری ساخته و این نکته را به وضوح آشکار می سازد که مقررات گذشته نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروز بوده و باید جای خود را به مقررات تازه دهد. از آنجا که یکی از مرسوم ترین شیوه های خرید و فروش به ویژه در میان تجار، انعقاد قرارداد به نحو اقساطی بوده، و مضافا قانون مدنی ایران نیز علیرغم شمول این نوع از بیوع، تعریفی از آن ارائه نکرده است ، لذا در این پژوهش به بررسی و تعریف آن پرداختیم . در واقع بیع اقساطی عبارت از بیعی است که برای تأدیه ثمن و یا تسلیم مبیع ، چند مرحله و مقطع زمانی معین شده باشد. کنوانسیون بیع بین الملل کالا تعریف جامعی از بیع اقساطی ارائه نکرده و صرفا در ماده ۷۳ تا اندازه ای به آن اشاره نموده است . قانون متحد الشکل تجاری امریکا نیز در ماده۶۱۲-۲ به ارائه تعریفی از بیع اقساطی می پردازد. از سویی دیگر نظر به اهمیت مفهوم فسخ در نظام های حقوقی مختلف، به بررسی این مفهوم در کنار اصل لزوم ، گستره و موارد خروج از آن در خصوص قراردادهای اقساطی پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که در حقوق ایران بیع اقساطی بسیاری از آثار بیوع عادی را در برداشته و بسیاری از خیاراتی که در سایر عقود جریان دارد، شامل این قسم از بیوع نیز میگردد البته به استثنای خیار تاخیر ثمن . در کنوانسیون بیع بین المللی و همچنین قانون متحدالشکل تجاری آمریکا نیز موارد فسخ محدود بوده و می توان آنها را به عدم قابلیت اجرا و همچنین نقض اساسی قرارداد توسط طرف مقابل ، پیش بینی نقض اساسی توسط متعهد و نیز مواردی همچون تدلیس ، محدود نمود. با بررسی حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا به این نتیجه رسیدیم که در صورت فسخ ،علی الاصول تعهدات نسبت به آینده زایل گردیده و رابطه قراردادی پایان می یابد. فسخ عقد در حقوق ایران اثر قهقرایی نداشته و صرفا تعهدات آتی را از بین می برد و لیکن در کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحد الشکل امریکا، فسخ، اثر قهقرایی دارد. و در صورت فسخ، امکان مطالبه خسارت از طرف نقض کننده با رعایت شرایطی مقدور بوده و مضافا به هنگام فسخ، عوضین باید در یک زمان و با هم مسترد شوند. از آنجا که قراردادهای اقساطی از اقسام قرادادهای تجزیه پذیر هستند، لذا فسخ و ضمانت اجرای مربوطه، صرفا به همان قسط بار می شود.

 کلیدواژه‌ها: بیع، قرارداد، فسخ، اقساط، حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی۱۹۸۰، قانون متحد الشکل تجاری امریکا .

العنوان: فسخ عقد البیع یالتقسیط فی قانون ایران، اتفاقیه فینا ۱۹۴۸ و قانون التجاری الموحد

الأستاذ المشرف: الدکتور علیرضا عالی‌پناه

الأستاذ المساعد: الدکتور مسعود امانی

الباحث: مجتبی قاسمی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و القانون

الخلاصه

توسیع وتطویر العلاقات التجاریه فی السنوات الأخیره یتطلب وضع لوائح جدیده أو مراجعه اللوائح الموجوده لتلبیه احتیاجات نشطاء التجاره ویکشف بوضوح أن اللوائح الماضیه لا یتمکن من تلبیه احتیاجات مجتمع الحالی و یجب أن تحل محلها لوائح جدیده. بما ان واحدا من أکثر الطرق شیوعا للتعامل خصوصا بین رجال الأعمال یکون التعاقد بشکل تقسیط و بالإضافه إلى ذلک، القانون المدنی الإیرانی على الرغم من إدراج هذا النوع من البیوع لم تقدم تعریفا منه، لذلک، فی هذه الدراسه قمنا بدراسته وتعریفه. فی الواقع، البیع بالتقسیط هو نوع من البیع حیث یتم تحدید عدد من الخطوات وفترات لدفع الثمن أو تسلیم المبیع. اتفاقیه البیع الدولی للبضائع لم تقدم تعریفا شاملا للبیع بالتقسیط و اشارت إلیه فی الماده ۷۳ بشکل جزئی فقط. یقدم القانون التجاری الموحد للولایات المتحده تعریفا للبیع بالتقسیط فی الماده ۶۱۲-۲ ایضا. من ناحیه أخرى، نظرا لأهمیه مفهوم الفسخ فی الانظمه القانونیه المختلفه، درسنا هذا المفهوم إلى جانب اصل اللزوم، نطاقه و موارد الخروج عنها فیما یتعلق بعقود التقسیط و وصلنا إلى الاستنتاج بأن فی القانون الإیرانی، البیع بالتقسیط یحتوی على الکثیر من آثار البیوع العادیه و العدید من الخیارات التی تجری فی عقود أخرى تشمل هذا النوع من البیوع، طبعا فیما عدا خیار تاجیل الثمن. فی اتفاقیه البیع الدولی وکذلک فی القانون التجاری الموحد للولایات المتحده، حالات الفسخ تکون محدوده و یمکن أن تقتصر على حالات مثل عدم امکانیه التطبیق و کذالک مخالفه جوهریه للعقد من قبل الطرف الآخر، توقع المخالفه الجوهریه للعقد من قبل المتعهد و حالات مثل التدلیس.

من خلال دراسه القانون الإیرانی، اتفاقیه البیع الدولی و القانون التجاری الموحد للولایات المتحدهاستنتجنا بأنه فی حاله الفسخ ستسقط الالتزامات فی المستقبل أساسا و تنتهی العلاقه التعاقدیه. فسخ العقد فی القانون الإیرانی لیس له اثر تراجعی و یسقط الالتزامات المستقبلیه فحسب ولکن الفسخ فی اتفاقیه البیع الدولی والقانون التجاری الموحد للولایات المتحده لدیها اثر تراجعی وذکرنا أیضا أنه فی حاله الفسخ یمکن المطالبه بالتعویض من طرف المخالف فی بعض الظروف و بالإضافه إلى ذلک فی وقت الفسخ یجب اعاده العوضین فی نفس الوقت و بالاشتراک. بما أن العقود التقسیط تکون من أنواع العقود القابله للتحلل (التفسخ)، لذلک، الفسخ و الضمان التنفیذی المتعلقه بها تجری علی ذلک القسط فقط.

کلمات الرئیسیه : البیع ، العقد، الفسخ، اقساط،القانون الإیرانی، اتفاقیه البیع الدولی للعام ۱۹۸۰، القانون التجاری الموحد للولایات المتحده.

Abstract

The expansion and development of trade relations in recent years requires setting new regulations or revising existing regulations to meet the needs of trade activists and it clearly reveals that the past regulation can’t meet the needs of today’s society and it must be replaced by new regulations. Since one of the most common methods of dealing, especially among businessmen, was contracting in installment form and also, Iranian Civil Code have not provide a definition of inclusion of this type of sales it, to define this study aims.

In fact, the installment sale is a kind of sale in which several steps and periods are determined for payment of price or deliver of goods. The Convention on the International Sale of Goods didn’t offer a comprehensive definition of installment sale and merely referred to it in article 73 partially.

The Uniform Commercial Code of the United States also offers a definition of installment sale in Article 612-2. On the other hand, considering the importance of the concept of cancellation in different legal systems, we studied this concept alongside with the principle of necessity, scope and cases exited from it about the installment contracts and we reached to the conclusion that in Iranian Law, installment sale contains a lot of effects of normal sales and many of options flowing in other contracts include this type of sales, of course with the exception of option of delayed payment of the price.

In Convention on the International Sale and also in Uniform Commercial Code of united of states, the cancellation cases are limited and thay can be limited to the cases such as lack of applicability as well as fundamental breach of contract by the other party, anticipation of fundamental breach by promisor and cases like misrepresentation.

By examining the Iranian Law, the Convention on the International Sale and the Uniform Commercial Code of the United States, we concluded that in the case of cancellation, obligations for the future will be discharged basically and the contractual relationship ends. Cancellation of contract in Iranian law hasn’t regressive effect and it merely terminates future obligations but cancellation in the Convention on the International Sale and the Uniform Commercial Code of the United States has regressive effect and we also stated that in the case of cancellation, claim for compensation from the breaching party considering some conditions is possible and also in the time of cancellation, considerations must be returned simultaneawly. Since the installment contracts are seperable from decomposable contracts, cancellation and related performance bond are applied merely on that installment.

Keywords: sale, contract, cancellation, installments, Iranian Law, Convention on the International Sale of 1980, the Uniform Commercial Code of United States.

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies & Law

Continuous M.A Islamic Studies and Law

(LLM in Private Law)

Rescission of installment sale in Iranian Law, CISG (1980) and UCC

Supervisor

Alireza Alipanah (Ph.D)

Advisor

Masoud Amani (Ph.D)

Student:

Mojtaba Ghasemi

February 2015

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

سال نشر