پایان‌نامه: الزامات و سازوکارهای تلفیق قدرت نرم و سخت (قدرت هوشمند) در سیاست خارجی؛ مطالعه موردی سیاست خارجی آمریکا در دوران اوباما در قبال ایران

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی

گرایش علوم سیاسی

الزامات و سازوکارهای تلفیق قدرت نرم و سخت (قدرت هوشمند) در سیاست خارجی؛ مطالعه موردی سیاست خارجی آمریکا در دوران اوباما در قبال ایران

استاد راهنما:

دکتر محمدحسن خانی

استاد مشاور:

دکتر کاووس سیدامامی

دانشجو:

علیرضا کچوئیان

شهریور ۱۳۹۳

چکیده

نابسندگی قدرت نرم و قدرت سخت موجب استراتژی نوین قدرت یا به عبارت دیگر،  قدرت هوشمند در سیاست خارجی آمریکا در دوران اوباما گردیده است که ترکیبی پیچیده­ای از قدرت نرم و سخت بوده و منجر به هم افزایی هریک از آنها می­گردد. این شکل قدرت، ماهیتی چند بعدی داشته و از پتانسیل­هایی برخوردار است و از ابزارهای گوناگونی استفاده می­­نماید. نظریه قدرت هوشمند بر این مبنا قرار دارد که هم باید توانایی کاربرد قدرت سخت را داشته و هم قدرت نرم را عملی نماییم. به بیان دیگر؛ قدرت هوشمند مستلزم برنامه­ای هوشمند است و به این خاطر قدرت ارتباطات و اقناع باید برای تبلیغ قدرت هوشمند به کار گرفته شود. در قدرت هوشمند هزینه­های اضافی کاهش یافته و در ضمن نیل به اهداف نیز بیشتر می­شود.بیان قدرت هوشمند را باید واکنشی به تهدیدهای امنیتی آمریکا در حوزه های جغرافیایی مختلف از جمله خاورمیانه و به ویژه جمهوری اسلامی ایران دانست. از اینرو، این جستار با رویکرد توصیفی-تحلیلی به این پرسش اساسی پاسخ داده که ابعاد و مؤلفه­های قدرت هوشمند آمریکا در سیاست خارجی این کشور در دوران اوباما چیست؟ و در این راستا دولت آمریکا از چه شیوه­هایی برای رویارویی با جمهوری اسلامی ایران استفاده می­نماید؟ درپاسخ به این پرسش نگارنده فرضیه را این­گونه مطرح نموده است که دولت آمریکا با رویکرد قدرت هوشمند در دوران اوباما در صدد است تا با شیوه ای بسیار ماهرانه به رویارویی با جمهوری اسلامی ایران بپردازد و در این خصوص از تاکتیک های تحریم اقتصادی، تهدید نظامی، جنگ رسانهای،  دیپلماسی و همکاری با دیگر کشورها و سایر ابزارها استفاده می نماید.

واژگان کلیدی:  قدرت، قدرت نرم، قدرت سخت، قدرت هوشمند،سیاستخارجی، اوباما، جمهوری اسلامی ایران

العنوان:متطلبات وآلیات للجمع بین القوهالصلبه والقوهالناعمهفیالسیاسه الخارجیه ،دراسهمصداقیهلسیاسهأمریکاالخارجیهتجاهإیرانفی رئاسهأوباما

الباحث:علیرضاکچوییان

الاستاذالمشرف:الدکتور کاووس سیدإمامی

الاستاذالمساعد:الدکتورمحمدحسن خانی

الفرع الدراسی:الدراسات الإسلامیه والسیاسه

الخلاصه

إن عدم التلائم بین القوه الناعمه والقوه العسکریه أدى إلى استراتیجیه حدیثه للقوه أو ما یسمى بالقوه الذکیه فی السیاسه الخارجیه الأمریکیه فی عهد أوباما، وهی عباره عن ترکیب معقد من القوه الناعمه والعسکریه أدى إلى تآزر کل من القوتین. یتسم هذا النوع من القوه بماهیه متعدده الأوجه کما یتمتع بإمکانات عدیده ویستعین بأدوات متنوعه. وترتکز نظریه القوه الذکیه على الاستعانه بالقوه العسکریه والقوه الناعمه فی الوقت ذاته. بتعبیر آخر، تستلزم القوه الذکیه خطه ذکیه، ولهذا السبب ینبغی اللجوء إلى قوه الإعلام والإقناع لأجل الدعایه للقوه الذکیه. وتتراجع النفقات الإضافیه فی القوه الذکیه، کما تحقق أهدافاً أکثر. ویجب اعتبار القوه الذکیه رده فعل على التحدیات الأمنیه التی تواجهها الولایات المتحده الأمریکیه فی المناطق الجغرافیه المختلفه بما فیها الشرق الأوسط وخاصه الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه . ومن هذا المنطلق، سوف نستعین فی هذه المقاله بالمنهج التوصیفی التحلیلی للإجابه على هذین السؤالین الرئیسیین وهما: ما هی أبعاد وعناصر القوه الذکیه الأمریکیه فی السیاسه الخارجیه للولایات المتحده الأمریکیه فی عهد أوباما؟ ما هی الأسالیب التی تلجأ إلیها الولایات المتحده الأمریکیه فی مواجهه الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه؟ ولأجل الإجابه على هذین السؤالین، یفترض الباحث أن الحکومه الأمریکیه تلجأ إلى نهج القوه الذکیه فی عهد أوباما لأجل مواجهه الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه بمهاره، حیث تستعین بتکتیکات العقوبات الاقتصادیه والتهدید العسکری والحرب الإعلامیه والدبلوماسیه والتعاون مع الدول الأخرى وسائر الأدوات.

المفرداتالأساسیه: القوه، القوه الناعمه، القوه العسکریه، القوه الذکیه، السیاسه الخارجیه الأمریکیه، أوباما، الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه.

Abstract

Inadequacy of soft power and hard power resulted in the new strategy of power in the  other words, “smart power” in foreign policy of the U.S in Obama tenure  which is a complex combination of  soft power and hard power leading to the synergy of each of them. This form of power has a multi-dimensional nature and potentials and uses various instruments.   The theory of smart power is on the basis that we must have the ability to use hard power and soft power. In other words, smart power is necessary for smart program since we use communications and  persuasion power  for promoting the smart power. In the smart power, additional costs will also  result in  more  goals. Presenting smart power must be known as a response to  security  threat of America in  different geographical  areas including the  Middle-East specially the Islamic republic of Iran . Hence, the study  has answered  the main question by the descriptive- analytical method in that what are the dimensions and components of smart  power   in  America’s  foreign  policy over Obama’s tenures? And in this  regard, How does  America’s state  deal with the Islamic  Republic of Iran? The hypothesis is that the state of  American by using  smart power approach    in Obama’s tenures  is going to deal with the Islamic republic of Iran in     a highly skilled manner and this issue uses the strategy of economic sanctions, military threats, media warfare, diplomacy, and cooperation with other countries and other tools.

Keywords: power, soft power, hard power, smart power, foreign policy, Obama the Islamic republic of Iran

Imam Sadig (A.S) University

Faculty of Islamic Studies and Politics

Requirments and mechanism of combination of hard power and soft power (smart power) in foreign policy: case study of the foreign policy of United State with regard to Iran during Obama administration.

Supervisor:

Mohammad hasan khani (Ph.D)

Advisor:

Kavous seyed emami (Ph.D)

Student:

Alireza kachoian

September 2014

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر