پایان‌نامه: بازنمایی جریان بیداری اسلامی در بحرین: تحلیل گفتمان روزنامه های «اخبار الخلیج»، «الشرق الاوسط» و «نیویورک تایمز»از تاریخ « فوریه ۲۰۱۱ الی فوریه ۲۰۱۲»

رایگان

توضیحات

       دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

پایان­نامه کارشناسی ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

گرایش مطالعات سیاست­گذاری

عنوان پایان نامه:

بازنمایی جریان بیداری اسلامی در بحرین: تحلیل گفتمان روزنامه های «اخبار الخلیج»، «الشرق الاوسط» و «نیویورک تایمز»از تاریخ « فوریه ۲۰۱۱ الی فوریه ۲۰۱۲»

استاد راهنما:  دکتر حسن بشیر

استاد مشاور:  دکتر محمد حسن خانی

دانشجو: محمد تقی تفرجی شیرازی

مهر ماه ۱۳۹۲

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش، فهم نحوه بازنمایی «جریان بیداری اسلامی» در کشور بحرین توسط رسانه‌های جمعی سه کشور بحرین، عربستان و آمریکا می‌باشد که این امر از طریق کشف گفتمان‌های مورد استفاده رسانه‌های جمعی این سه کشور انجام می پذیرد.

نمونه گیری از رسانه­های جمعی سه کشور فوق، در سه سطح انجام شد که به ترتیب سه روزنامه، ۲۲ سرمقاله و نیز ۱۰۸ جمله انتخاب شدند. سپس با استفاده از روش عملیاتی تحلیل گفتمان (پدام)، متون نمونه گیری شده مورد تحلیل قرار گرفتند.

پس از تحلیل متون گفتمانی، دال­های مرکزی و محور­های اصلی سه گفتمان آل خلیفه، گفتمان سعودی و گفتمان آمریکایی به طور جداگانه مشخص شدند که بر اساس یافته­های موجود و با نگرشی خلاقانه، ابتدا جریان بیداری اسلامی در بحرین به عنوان یک بحران اثبات شد و سپس با استفاده از مبانی «مدیریت رسانه­ای بحران»، فرایند بازنمایی صورت گرفته، گام به گام بر اساس متغیر­های مدیریت بحران مانند عامل بحران­زا، ماهیت و راه حل بحران به عنوان سنجه­های غیر گفتمانی، تبیین شد.

در نهایت این نتیجه به دست آمد که روزنامه «اخبار الخلیج» علاوه بر معرفی حکومت ایران به عنوان عامل اصلی بحران، وضعیت موجود را نه مشکل مشروعیت سیاسی آل خلیفه که نوعی تقابل مذهبی بازنمایی کرده است. روزنامه «الشرق الاوسط» نیز عامل و ماهیت بحران در بحرین را  به ترتیب محور شیعی مقاومت و تقابل شیعه و سنی بازنمایی می‌کند و در نهایت روزنامه «نیویورک تایمز» اگر چه اذعان به وجود بحران مشروعیت در بحرین می‌کند اما راه حل بحران را تنها در تثبیت منافع آمریکا در بحرین بازنمایی می‌کند.

کلیدواژها:

بازنمایی، تحلیل گفتمان، روزنامه اخبار الخلیج، روزنامه الشرق الاوسط، روزنامه نیویورک تایمز، مدیریت بحران، بیداری اسلامی، بحرین

الأستاذ المشرف: الدکتور حسن بشیر

الأستاذ المساعد: الدکتور محمد حسن خانی

الطالب: محمد تقی تفرجی شیرازی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه والثقافه و الإعلام

الملخص:

الهدف الرئیسی لهذه الدراسه التعرف علی عملیه تمثیل حرکه الصحوه الإسلامیه فی مملکه البحرین فی وسائل إعلام البلدان الثلاث أی البحرین، و السعودیه و الولایات المتحده عبر فهم الخطابات الإعلامیه فی البلدان المذکوره.

هناک ۳ جرائد، و ۲۲ کلمه افتتاحیه و ۱۰۸ جمله تمت اختیارها کعینات لهذه الدراسه و جاءت بعد ذلک عملیه تحلیل العینات المذکوره عبر استخدام طریقه تحلیل الخطاب (الطریقه العملیه لتحلیل الخطاب)(PEDAM).

فبعد القیام بتحلیل النصوص الخطابیه، تم تحدید المحاور الرئیسه، والنقاط الهامه (Nodal point) فی الخطاب الأمریکی، و السعودی و البحرینی بشکل منفصل حیث ساعدت النتائج و الأفکار المبتکره – فی هذا المجال-  علی تسمیه ما یدور فی البحرین کأزمه فی هذا البلد و من ثم تم  تبیین عملیه تمثیل حرکه الصحوه الإسلامیه فی البحرین شیئاً فشیئاً وفقاً لمؤشرات إداره الأزمات (منها سبب خلق الأزمات، طبیعتها و حلولها) کقیاسات غیر خطابیه عبر استخدام مبادیء الإداره الإعلامیه للأزمات.

و بالنتیجه تبین أن جریده “أخبار الخلیج” تصف الحکومه الإیرانیه بأنها هی التی تقف وراء الأزمه فی البحرین مؤکده علی أن ما یدور فی المملکه  لیس إلا الصراع الدینی و لا یمکن تسمیته بمشکله الشرعیه السیاسیه للنظام الخلیفی.

هذا و تؤکد جریده الشرق الأوسط علی أن سبب الأزمه فی البحرین و طبیعتها هو الهلال الشیعی و الصراع بین الشیعه والسنه. جریده نیویورک تایمز هی الأخیره التی تصف الأزمه فی‌البحرین بأن سببها فقدان شرعیه النظام الخلیفی مؤکده علی أن الحل الوحید للأزمه المذکوره یکمن فی الاعتراف بترسیخ المصالح الأمریکیه فی البحرین.

الکلمات الدلالیه:

تمثیل، تحلیل الخطاب، جریده أخبار الخلیج، جریده الشرق الأوسط، جریده نیویورک تایمز، إداره الأزمه، الصحوه الإسلامیه و البحرین.

Abstract:

The main objective of this research is understanding the manner of representation of “Islamic Awakening Movement” in Bahrain through the mass media of Bahrain, Saudi Arabia  and the U.S. and this is inducted through the discourses of mass media in three countries.

The sampling of mass media of the three countries was conducted in three levels and selected 3 newspapers, 22 editorials and 108 sentences. Then selected passages were analyzed through Practical Discourse Analysis Method (PEDAM).

Nodal point and main axis of Al Khalifa, Saudi and American discourses were specified separately after the discursive texts were analyzed. According to the available results and creative approach, the Islamic Awakening Movement in Bahrain was established as a crisis. Based on the principles of “Media Management of Crisis” the represented process was explained step by step  by referring to management indicators of crisis such as crisis agent, its nature and solution as non-discursive criteria.

Finally the results obtained from the newspaper “Al-Khaleej” introduced Iranian government as the main cause of crisis and represented the situation as the religious conflict not political legitimacy of Al Khalifa. Shiite axis of resistance and conflict between Shias and Sunnis were represented as the agent and nature of crisis in Bahrain by the newspaper “Asharq Al-awsat”. Although the newspaper “New York Times” confesses the crisis of legitimacy in Bahrain, it represents stabilizing the interests of America in Bahrain as the only crisis solution.

Keywords:

Representation, Discourse Analysis, the Akhbar Al Khaleej Newspaper, the Asharq Al-awsat newspaper, the New York Times newspaper, Crisis Management, Islamic Awakening, Bahrain.

Imam Sadeq university

Facalty of Islamic Studies and Culture and Communication

M.A thesis Islamic Studies and Culture and Communication Field

Policy making studies

Title:

Representations of Islamic Awakening Trend in Bahrain:

Discourse Analysis of  Akhbar Al Khalij , Asharq Alawsat & The New York Times newspapers

From February 2011 to february 2012

Supervisor:

D.r Hasan Bashir

Advisor:

D.r Mohammad Hasan Khani

Student:

Mohammad Taghi Tafarroji Shirazi

October,2013

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر