پایان‌نامه: نسبت سیاست و فرهنگ در اندیشه امام خمینیره

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی

پایان‌نامه­ دوره­ کارشناسی ارشد

نسبت سیاست و فرهنگ در اندیشه امام خمینیره

استاد راهنما:

دکتر جلال درخشه

استاد مشاور:

دکتر حسن مجیدی

دانشجو:

 مهدی انتظاری زارج

شهریور  ۱۳۹۳

چکیده:

سیاست و فرهنگ از مهم ترین مولفه های نهادی هر جامعه بشمار می روند که تمرکز و محوریت بر هر کدام از این دو نهاد در اولویت خط مشی و راهبرد هر کشوری اثر گذار است. جمهوری اسلامی ایران با نزدیک شدن به چهارمین دهه حیات خود هر روز بیش از گذشته خود را نیازمند اندیشه های فرهنگ ­بنیاد و سیاست بنیاد بنیانگذارش می بیند. تبیین جایگاه سیاست و فرهنگ در اندیشه امام خمینی­ره و تشخیص کانونیت دو نهاد مزبور اثرات عمیقی در جهت­گیری ها و راهبردهای کلان جمهوری اسلامی ایران می گذارد. پرداختن به این موضوع هم از نظری بنیادی هم کارکردی منشا اثر خواهد بود. لذا ما در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تبیینی به­دنبال پاسخ این سوال هستیم که نسبت سیاست و فرهنگ در اندیشه امام خمینی­ره چیست. به نظر می­رسد از الگو­های مورد بررسی در اندیشه احضرت امام خمینی ره بهترین الگویی که می تواند رابطه سیاست و فرهنگ را بصورت جامع و مانع در ایشان تبین نماید؛ الگوی جسم و جان می باشد. در این الگو تجلی و تسلط فرهنگ بر سیاست از رهگذر سیاست عبور می نماید و تشکیل تمدنی با فرهنگ اسلامی جز از طریق سیاست الهی امکان پذیر نمی باشد. از اینرو در نسبت سیاست و فرهنگ در اندیشه امام خمینیره لاجرم، اولویت و ظهور فرهنگ نسبت به سیاست اصلی پذیرفته شده است اما فرهنگی که برای رشد و تعالی خود نیازمند به سیاستی متعالی است. به تعبیر دیگر  در عین حفظ اولویت مذکور درهم تندیدگی این دو نهاد به گونه ای این همانی تحویل می­گردد که بروز و  تجلی هرکدام موجب ابقاء و تداوم دیگری است.

واژگان کلیدی: امام خمینیره، سیاست، سیاست فرهنگی، اندیشه سیاسی، ایران ، فرهنگ، جمهوری اسلامی

العنوان: علاقه السیاسه والثقافه فی الجمهوریه‌ الإسلامیه‌ الإیرانیه فی فکره الإمام الخمینی (ره)

الباحث: مهدی انتظاری

الأستاذ المشرف: الدکتور جلال درخشه

الأستاذ المساعد: الدکتور حسن مجیدی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و العلوم السیاسیه

المُلخّص

تعتبر السیاسه والثقافه من أهم العناصر التنظیمیه فی کلّ مجتمع والتی یؤثر الترکیز علی کل منهما فی تخطیط وتحدید استراتیجیات أیّ بلد. وعلی أعتاب العقد الرابع من حیاتها، تری الجمهوریه‌ الإسلامیه‌ الإیرانیه‌ نفسها بحاجه إلی الأفکار الثقافیه والسیاسیه لمؤسسها بشکل متزاید. لتبیین مکانه السیاسه والثقافه فی فکره الإمام الخمینی تحدید مرکزیه هذین المجالین، فسیکون هناک تأثیر عمیق فی التوجهات والاستراتیجیات العامه‌ للجمهوریه‌ الإسلامیه‌ الإیرانیه وستصبح هذه مصدر تأثیر من الحیث النظری الأساسی والتطبیقی. لقد استخدمنا فی هذا البحث المنهج الوصفی‌ والتبیینی نبحث عن إجابه علی هذا السؤال: ما هی علاقه السیاسه والثقافه فی‌ فکره الإمام الخمینی (ره)؟ ویبدو أن أفضل أنموذج من شأنه تبیین هذه العلاقه بشکل جامع ومانع فی‌ فکره الإمام الخمینی، هو أنموذج الجسم والروح. فی هذا الأنموذج ، تُهیمن الثقافه علی السیاسه وتعتبر تابعاً للسیاسه بحیث لا یمکن خلق حضاره ذات ثقافه إسلامیه إلا عبر تطبیق السیاسه‌ الإلهیه. لذلک تم الإذعان بأولویه الثقافه علی السیاسه فی فکره الإمام الخمینی لکن الثقافه هی بدورها تفتقر الی السیاسه لنموها وتعالیها. بعباره‌ أخری، بعد قبول هذه الأولویه سوف یکون هناک اندماج فی علاقه هذین الموضوعین الحیثّ یؤدی إلی نوع من التجانس الذی یسبب سیاده و هیمنه کل منهما إلی بقاء الأخری.

الکلمات الاساسیه: الإمام الخمینی (ره)، السیاسه، السیاسه الثقافیه، الفکره السیاسیه، إیران، الثقافه، الجمهوریه الإسلامیه

Abstract

Culture and politics are accounted as the most important components of every society which policy and strategy of each country are affected by emphasis and centrality of each of them. By approaching to the fourth decade of its life, the Islamic Republic of Iran requires cultural and political thought of its founder over its past in every day. Explaining the culture and politics in thought of Imam Khomeini (RA) and identifying the centrality of each component affecting the major strategies and policies of the Islamic Republic of Iran are deeply important. Therefore, in this study, through descriptive and explanatory method, we are looking for an answer to the question of the proportion of culture and politics in the thought of Imam Khomeini (RA) in the Islamic Republic of Iran. It seems the best model in explaining the relationship of culture and politics in thought of Imam Khomeini (RA) comprehensively is the model of the body and soul. At this model, the culture overcomes the politics and therefore the culture emerges through the politics, so that establishment of the civilization with Islamic culture is possible only through the divine politics. Priority and emergence of the culture before the politics is known as the accepted principle in explaining the proportion of culture and politics in the thought of Imam Khomeini (RA); but the culture needs the divine politics in its growth and development.  In other words, while keeping the mentioned priority, the interconnection of two components states the fact that emergence of each component makes the maintenance and continuity of the other component.

Keywords: Imam Khomeini (RA), Politics, Cultural politics, Political thought, Iran, Culture, Islamic Republic

Faculty of Islamic Studies and Political Science

Continu  ous M.A

 Islamic studies and Political Science

Proportion of culture and politics in the thought of Imam Khomeini (RA)

Supervisor:

Dr. Jalal Derakhshe

Advisor:

Dr. Hasan Majidi

Student:

Mahdi Entezari Zarj

August 2014

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر