پایان‌نامه: اولویت بندی پیشران های مدیریت ترویج حجاب و عفاف در جمهوری اسلامی ایران؛ پژوهشی مبتنی بر تحلیل لایه لایه ای علت ها

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت

گرایش صنعتی

اولویت بندی پیشران های مدیریت ترویج حجاب و عفاف در جمهوری اسلامی ایران؛ پژوهشی مبتنی بر تحلیل لایه لایه ای علت ها

استاد راهنما:

دکتر غلامرضا گودرزی

استاد مشاور:

دکتر علی غلامی

دانشجو:

سید محمد حسین بدیعی خمسه فرد

خرداد ۱۳۹۴

چکیده:

حجاب و عفاف یکی از ضروریات دین مبین اسلام می‌باشد که علی رغم تاکیدات فراوان در متون دینی و بزرگان دین منبی بر اهمیت و وجوب رعایت حجاب و عفاف در جامعه و همچنین پژوهش‌های فراوان انجام شده در زمینه چگونگی ترویج حجاب و عفاف، شاهد رشد روز به روز بدحجابی در سطح جامعه و بالاخص قشر جوان در کلان شهر‌ها و برخی شهر‌های کوچک می‌باشیم.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی پیشران‌های (نیرو‌های بنیادین ایجاد تغییر و جابجایی در روند) مدیریت ترویج حجاب و عفاف در جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است. بدین منظور پس از نقد تحلیل لایه لایه ای علت‌ها که توسط آینده پژوه مسلمان سهیل عنایت الله معرفی شده است، مدل تکمیلی استخراج گردیده و سپس با استفاده از مدل مذکور به ریشه یابی علل رشد بدحجابی در جامعه و شناسایی و اولویت‌بندی پیشران‌های مدیریت ترویج حجاب و عفاف پرداخته شده است.

در پژوهش پس از تعیین ریشه‌ها و علل بدحجابی در چهار سطح لیتانی، علل اجتماعی، ارزش‌ها و جهان‌بینی، با توجه به ریشه‌یابی صورت گرفته و نظر خبرگان هفت پیشران کنترلی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فناوری، ارزشی و جهان‌بینی شناسایی گردیده است. جهت اولویت‌بندی پیشران‌های هفتگانه دو معیار سرعت تاثرگذاری و تداوم اثر پیشران با در نظرگرفتن سطوح تحلیل و نظر خبرگان انتخاب شده است. بر اساس تحلیل سلسله مراتبی AHP پیشران‌های جهان‌بینی، ارزشی، فناوری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و کنترلی به ترتیب در رتبه‌های اول تا هفتم قرار گرفتند.

واژگان کلیدی:

آینده‌پژوهی، مدیریت فرهنگی، سهیل عنایت الله، تحلیل سلسله مراتبیAHP، تهاجم فرهنگی، جنگ نرم

العنوان: ترتیب اولویه حوافز إداره ترویج الحجاب والعفه فی جمهوریه إیران الإسلامیه؛ دراسه علی أساس تحلیل الطبقات

الباحث: سید محمد حسین بدیعی خمسه فرد

الأستاذ المشرف: غلامرضا گودرزی

الأستاذ المساعد: علی غلامی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه والإداره

الخلاصه:

الحجاب والعفه من ضرورات الدین الإسلامی الحنیف، لکنه على الرغم من تأکیدات النصوص الدینیه والزعماء الدینیین الهائله على أهمیّه وضروره الحجاب والعفه فی المجتمع و کذلک إجراء الدراسات الکثیره حول کیفیه تعزیز الحجاب والعفه، نشهد یوماً بعد یوم تزاید ظاهره عدم الالتزام بالحجاب، ولا سیما بین الشباب، فی المدن الکبیره وبعض البلدات الصغیره أیضاً.

تهدف هذه الدراسه إلى تحدید وترتیب أولویات الحوافز، أی: القوى الأساسیه للتغییر والحرکه فی العملیه، لإداره ترویج الحجاب والعفه فی جمهوریه إیران الإسلامیه. لذلک، بعد أن یتم نقد التحلیل الطبقی للأسباب الذی قام به الدارس المسلم «سهیل عنایه الله» و هو یدرس المستقبل، تم إعداد النموذج المکمل لدراسه جذور أسباب عدم الالتزام بالحجاب فی المجتمع وتحدید وترتیب أولویات إداره حوافز ترویج الحجاب والعفه.

فی هذه الدراسه بعد تحدید جذور وأسباب عدم الالتزام بالحجاب فی أربع طبقات، وهی: اللیتان، القضایا الاجتماعیه، القیم والنظره وفقاً للجذور المحدده وآراء الخبراء، تم تحدید الحوافز السبع وهی: المراقبه، والحوافز الاجتماعیه، السیاسیه، الاقتصادیه، التقنیه، القیم والنظره. و لترتیب أولویّه الحوافز السبعه تمّ اختیار معیارین: تأثیر سرعه الحافز واستمرار آثاره، نظراً لمستویات التحلیل وآراء الخبراء. و بناءً علی تحلیل التسلل الهرمی (AHP)، فإنّ حوافز النظره، القیمه، التکنولوجیه، السیاسیه، الاقتصادیه، الاجتماعیه والمراقبه احتلّت المرکز الأول إلی السابع بالترتیب.

الکلمات الأساسیه: دراسه المستقبل، الإداره الثقافیه، سهیل عنایه الله، تحلیل التسلل الهرمی (AHP)، الغزو الثقافی، الحرب الناعمه.

Abstract

Hijab and chastity are the vitalities of the religion of Islam. This is while, despite the emphasis of Islamic texts and prominent Islamic figures on the vitality of observing Hijab and chastity in the society and also in spite of a large number of research studies conducted on the ways to propagate Hijab and chastity, one can observe the growing trend of violating Islamic dress code in the society especially among youths in megacities and small towns.

The current study aims to identify and prioritize the driving forces (fundamental forces in making a change and relocation in a trend) in managing the propagation of Hijab and chastity in the Islamic Republic of Iran. To achieve this, goal after reviewing the layer analysis of the causes introduced by the Muslim future researcher, Soheil Inayatollah, the researcher of study extracted a complementary model. Then by using the mentioned model, the researcher discussed the causes of the growing trend of violating Islamic dress code in the society. The study also discussed about identification and prioritization of the driving forces in managing Hijab and chastity.

After determining the roots and causes of violating Islamic dress code in four levels of Litani, social causes, values and worldview, and considering the identification of the roots and the ideas of the experts, the study identified seven driving forces namely controlling, social, political, economic, technological, value and worldview. In order to prioritize the seven driving forces, two criteria of the speed of influence and duration of the impact of the driving force were selected with taking into account of the levels of analysis and the viewpoint of the experts. On the basis of AHP hierarchical analysis, worldview, value, technological, political, economic, social, and controlling driving forces were placed in the first to seventh ranks.

Keywords:

Future research, Cultural management, Soheil Inayatollah, AHP hierarchical analysis, Cultural invasion, Soft war

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and management

Continuous M.A. Thesis Islamic Studies and management

LLM in in Industriel

Prioritzing Drivres of Hijab and Afaf propagations management in The Islamic Republic of Iran; a research based on causal layered analysis

Supervisier:

Dr. Gh. Gudarzi

Advisor:

Dr. A. Gholami

Student:

Seyyed mohammadhossein badiei khamsefard

May 2015

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر