پایان‌نامه: مبانی فلسفی و دلالت‌های اقتصادی نظریه برابری در منابع دورکین

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد

مبانی فلسفی و دلالت‌های اقتصادی نظریه برابری در منابع دورکین

استاد راهنما: دکتر کامران ندری

استاد مشاور: دکتر شعبانی

مرتضی مرتضوی کاخکی

دی ماه ۱۳۸۸

چکیده

در این پایان نامه ضمن بررسی مولفه‌ها و چارچوب نظری لیبرالیسم و ارزش‌ها و مبانی فلسفی آن و معرفی نظریات رالز و نازیک به عنوان نمونه‌ای از جریان‌های لیبرال مداخله‌جو و رادیکال به معرفی نظریه برابری در منابعدورکین که در تقابل با نظریات برابری در رفاه ارائه شده است به عنوان محملی برای رفع تعارض این دو ارزش می‌پردازیم. سپس با استفاده از تفسیر و تبیین و نقد تحلیلی این نظریه و سایر آثار دورکین به واکاوی لایه‌های زیرین این نظریه پرداخته‌ایم که حاصل این تحلیل درک میزان تاثیرپذیری دورکین از اندیشه‌های کانت است. نکته بارز در اندیشه‌های بنیادین این نظریه تاکید دورکین بر تقدم حق بر خیر و معرفی برابری به عنوان حق پایه‌ای در لیبرالیسم است. هم‌چنین دورکین درباره فرد و جامعه نیز نظریه‌ای خاص ارائه می‌کند که نشات گرفته از مبانی فلسفی کانت است و در شکل‌دهی به نظریه برابری در منابع او نیز تاثیر بسزایی دارد.

توجه به الزامات و نتایج عملی کاربست این نظریه در حوزه اقتصاد با توجه به مفاد نظریه از دیگر موارد بررسی شده در این پایان نامه است. دلالت‌های ویژه این نظریه در دفاع از بازار به عنوان نهادی که نه تنها تضمین‌کننده آزادی کارگزاران اقتصادی است بلکه برابری در منابع تنها از طریق آن حاصل می‌شود یکی از این دلالت‌هاست. حل معضل تعارض برابری و کارآیی، چگونگی بیمه خدمات درمانی و تعیین نوع جبران نقدی یا غیر نقدی و حتی بحث درباره انواع بیماری‌های روحی و جسمی که تحت شمول جبران این بیمه هستند به همراه دلالت‌هایی درباره مالیات بر درآمد و ارث و بیمه بیکاری از دیگر مسائل عملی هستند که شایان توجه می‌باشند.

واژگان کلیدی: عدالت، برابری، برابری در رفاه، برابری در منابع، لیبرالیسم، آزادی، بازار بیمه

العنوان: نظریه المساواه فی مصادر دورکین و مبادئها الفلسفیه و دلالاتها الإقتصادیه

الباحث: مرتضی مرتضوی کاخکی

الاستاذ المشرف: الدکتور کامران ندری

الاستاذ المساعد: الدکتور أحمد شعبانی

الخلاصه
نستعرض فی هذه الرساله من المدارس اللیبرالیه المداخله و الرادیکالیه لتحدید نظریه المساواه فی مصادر دورکین التی قابلت نظریات المساواه فی الرعایه الاجتماعیه ضمن الدراسه المکونات و الاطار النظری لللیبرالیه و قیمها و مبادئها الفلسفیه و ضمن تحدید نظریات رالز و نازیک کمثال و نجعل هذه النظریه کمحمل لرفع التعارض بین الحریه و المساواه. ثم نستفید من تفسیر هذه النظریه و نقدها التحلیلی و آثار اخری من دورکین و نستعرض لتحلیل اعماق هذه النظریه و نستنج من هذا التحلیل أنَ دورکین تأثر بآراء «کانت» کثیراً. النقطه الظاهره فی  التفکیرات الأساسیه فی هذه النظریه هی تأکید دورکین علی تقدیم الحق علیالخیر و تحدید المساواه کالحق الأساسی فی المدرسه اللیبرالیه. یقدم دورکین فی مسأله الفرد و الاجتماع أیضاً نظریه خاصه ناتجه عن مبانی کانت الفلسفیه حیث تؤثر کثیراً فی تکوین نظریه المساواه فی المصادر.

النظر إلی الاقتضائات و النتائج العملیه لاستعمال هذه النظریه فی إطار الاقتصاد بنظره خاصه إلی مکونات النظریه هی الدراسات الاخری فی هذه الرساله. من دلالات هذه النظریه دفاعها عن السوق الذی یعتبر کموسسه لا تضمن حریه العاملین الاقتصادیین فحسب بل المساواه فی المصادر لا یحصل إلَا بها. من المسائل العملیه الاخری الجدیره بالنظر حلَ المسأله التعارض بین المساواه و الکفائه، کیفیه النهس، تحدید نوع التعویضات النقدیه أو غیر النقدیه و حتی البحث عن أنواع الأمراض العقلیه و الجسمانیه التی یعوَض عنها بهذا التأمین و البحث عن ضرائب مفروضه علی المیراث و ضریبه علی الدخل.

الکلمات الأساسیه: العدل، المساواه، المساواه فی الرعایه الإجتماعیه، المساواه فی المصادر، اللیبرالیه، الحریه، سوق التأمین

Title:

Philosophical Principles and Economic Implications of Dworkin’s Theory of Justice (Equality of Resources)

Abstract

This thesis reviews the components and conceptual framework of liberalism and its values and principles and then reviews some philosophical theories of justice (Rawls and Nozick) as an example of interventionist liberalism and radical liberalism. Then we introduce Dworkins theory (equality of resources) which is in contrast to theories of equality in welfare a way to resolve conflicts between the two values equality and liberty. Then by an analytical criticism of other Dworkins’ works we understand the underlying layers of the theory. As a result of this analysis we realize that Dworkin is affected by Kant. A significant point in the fundamental ideas of this theory is its emphasis on the primacy of right to good and introduction of equality as a basic right in liberalism. Dworkin also offers special theory about the individual and society that originated from Kant’s philosophical principles. This idea also has a considerable impact on shaping the theory of equality of resources.

The requirements and practical application of this theory in the field of economic theory with regard to the context of the other cases is studied in this thesis. Special implications of this theory are the defense of market not only as an institution that certifies freedom of economic agents but also the only way through which the equality of resources is certified. Solving the problem of conflict between equality and efficiency, how to choose the type of health insurance and compensation in cash or in kind, and even  discussing various mental and physical illnesses, including compensation under this insurance in addition to implications of income and inheritance tax, unemployment insurance and other practical issues are worthy of attention

Keywords: justice, equality, equality in welfare, equality of resources, liberalism, liberty, insurance market

Imam Sadiq University

Philosophical Principles and Economic Implications of Dworkin’s Theory of Justice (Equality of Resources)

A Thesis Provided For the Degree of Master Art in Economics

Faculty of Islamic Studies and Economics

Morteza Mortazavi Kakhki

Supervisor:

Dr. Kamran Nadri

Advisor:

Dr. Ahmad Sha’bani

Winter 1388

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: مبانی فلسفی و دلالت‌های اقتصادی نظریه برابری در منابع دورکین”