پایان‌نامه: تحلیل حقوقی ریسک در صنعت بیمه و مقایسه آن با قاعده غرر

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق علیه ­السلام

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد

گرایش خصوصی

تحلیل حقوقی ریسک در صنعت بیمه و مقایسه آن با قاعده غرر

استاد راهنما

دکتر مسعود امانی

استاد مشاور

دکتر محسن ایزانلو

دانشجو

مسعود محمودی

شهریور ۱۳۹۳

چکیده

ریسک به عنوان موضوع عقد بیمه در واقع اساسی ترین عنصر تشکیل دهنده عقد است.در عقد بیمه بیمه گذار به دنبال خرید تامین مناسبی برای پوشش ریسک ناشی از خطرات احتمالی آینده نسبت به کالا، مسئولیت و… خود است.از آن سو بیمه گر نیز بعنوان طرف دیگر عقد، پیش از انعقاد عقد اقدام به بررسی وضعیت کنونی کالا از طریق پرسش نامه، بازدید، کارشناسی و… می نماید تا بتواند مناسبترین پوشش ریسک را به بیمه گذار ارائه دهد. به همین دلیل است که در عقد بیمه و اعلام موضوع آن اصولی نظیر: رعایت نهایت حسن نیت، تکلیف به افشای اطلاعات اساسی و…. که در عقود دیگر به این نحو مورد بررسی قرار نمی گیرد، حائز اهمیت است.

حال شاید مهمترین سوالی که در بحث تعیین ریسک مطرح شود این است بیمه گر با چه روش هایی قادر به اندازه گیری ریسک است و این تعیین تا چه میزان قابل اعتماد است؟ در پاسخ باید گفت که در واقع تعیین ریسک توسط بیمه گر بر اساس داده های دقیق ریاضی است که اکچوئرهای صنعت بیمه بر اساس مدلینگ های گوناگون آمار و احتمالات ارائه می نمایند.

به دلیل همین محاسبات است که جهل در عقد بیمه برای تعیین میزان حق بیمه و پوشش خطرات مورد نظر برای طرفین عقد بیمه از بین می رود و سود حاصله در صنعت بیمه برای شرکت ها قابل پیش بینی و تا حد زیادی قطعی می باشد.

همین محاسبه دقیق و علمی ریسک در صنعت بیمه و بکارگیری نتایج آن در قرارداد بیمه در واقع وجه تمایز عقد بیمه با عقود غرری ناشی از جهل در موضوع یا جهل به عوضین است.

واژگان کلیدی: ریسک، عقد بیمه، ، غرر، فقه امامیه، قانون بیمه.

العنوان: التحلیل القانونی من الخطر فی صناعه التأمین و مقارنتها مع قاعده الغرر

الباحث: مسعود محمودی إسفندارانی

الاستاذ المشرف: الدکتور مسعود أمانی

الاستاذ المساعد: الدکتور محسن ایزانلو

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و القانون

الخلاصه”

خطر کموضوع عقد التامین فی الواقع یکون العنصر الأکثر أساسیه لتکوین العقد. المؤمّن فی عقد التأمین یبحث عن شراء تامین (ضمان) مناسب لتغطیه الأخطار الناتجه عن المخاطر المحتمله القادمه إلی بضائعه، مسؤولیته و … .من ناحیه أخرى، المؤمن له أیضاً کطرف آخر للعقد، قبل تکوین العقد یقوم بفحص الوضع الحالی للبضائع عن طریق الاستبیانات، التفتیش، الخبراء و … لیتمکن من توفیر انسب تغطیه الخطر للمؤمـّن.ولهذا السبب فی عقد التأمین وبیان موضوعه، مبادئ مثل:مراعاه منتهى حسن النیه، واجب الإفصاح عن المعلومات الأساسیه و ….-التی لا تُفحص عنها إلی هذا المدی فی العقود الاخری- تحظی بأهمیه.ولعل السؤال الأهم الذی یطرح فی موضوع تحدید الخطر یکون انّ المؤمّن بأیّ طریقه یتمکن من تحدید الخطر و إلی أی مدی یمکن الوثوق علی هذا التحدید؟ لنقل فی الاجابه بأنّ تحدید الخطر عن طریق المؤمّن فی الواقع مبنی علی المعلومات الحسابیه الدقیقه  التی تعرضها العلوم الاکتواریه لصناعه التأمین علی أساس نماذج متنوعه من الإحصاءات و الاحتمالات.بسبب هذا الحسابات فی عقد التأمین ترتفعا لجهاله بتحدید مبلغ قسط التأمین و تغطیه الأخطار لاطراف عقد التامین والأرباح المحصله للشرکات فی صناعه التأمین یمکن التنبؤ بها و هی مؤکده إلى حد کبیر.فالحساب الدقیق و العلمی للخطر فی صناعه التأمین و استخدام نتائجها فی عقد التأمین یمیز عقد التأمین من عقود الغرر الناتجه عن الجهاله بالموضوع أو الجهاله بالعوضین.

الکلمات الرئیسیه: الخطر، عقد التأمین، الغرر، الفقه الإمامیّ، قانون التأمین.

Abstract:

Risk as the subject of contract of insurance is actually the most essential element of conclusion of the contract. The insured in the insurance contract is looking for buying suitable insurance (guarantee) to cover the risk arising from upcoming potential hazards to his goods، and responsibility…. On the other hand، the insurer also as the other party to the contract، before the conclusion of the contract examines the current status of the goods through questionnaires، inspection، experts and … to provide the most appropriate risk coverage for the insured. For this reason، in the insurance contract and the expression of its subject، principles such as: observance of utmost good faith، and duty to disclose material facts and…. -which aren’t examined in this way in other contract- are important. Perhaps the most important question that arises in the subject of determining the risk is that how the insured can determine the risk and to what extent this determination can be trusted? We must say in response that risk determination by the insured actually is based on accurate mathematical information offered by the actuarial science to the insurance industry on the basis of various modeling of statistics and probabilities.Because of these calculations in the insurance contract، the ignorance disappears by determination of amount of the premium and risk coverage for the parties to the insurance contract; and dividends received by companies in the insurance industry are predictable and highly certain.Scientific and precise calculation of risk in the insurance industry and using of the results in the insurance contract distinguish the insurance contract from Gharar contracts resulting from ignorance of matter or ignorance of exchanges.

Keywords: Risk, The insurance contract, Gharar, Imami Jurisprudence, Insurance act.

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies & Law

A Thesis Presented for the Degree of Master of Art in Law

(Private Law)

Legal Analysis of Risk in Insurance industry in comparison with the ”Gharar” rule

Supervisor

Masoud Amani (Ph.D)

Advisor

Mohsen Izanloo (Ph.D)

Student:

Masoud Mahmoudi

September 2014

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر