پایان نامه: بررسی فقهی حقوقی اوراق منفعت در بازارهای مالی

رایگان

توضیحات

 

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق

گرایش حقوق خصوصی

بررسی فقهی حقوقی اوراق منفعت در بازارهای مالی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سید عباس موسویان

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر مسعود امانی

دانشجو: جواد جعفری

شهریور ۱۳۹۱

چکیده

اوراق منفعت یکی از ابزار مالی اسلامی جدید است که می تواند در کنار دیگر اوراق بهادار اسلامی جدید، موسوم به صکوک، در جهت گسترش بازارهای مالی اسلامی، در پیاده کردن و به کار گیری اوامر شارع مقدس در قوانین بازار مورد  استفاده قرار بگیرد. بعضا در بازارهای مالی، اعم از بازارهای اولیه و ثانویه، قواعدی رائج شده و مورد استفاده است که با دستورات شارع مقدس و دین مبین تعارض جدی دارد. قواعد ربوی حاکم بر اوراق قرضه متعارف، به عنوان یک نمونه از اوراق بهادار متعارف شاهدی بر این مدعا است.

اوراق بهادار اسلامی که در سال‌های اخیر توانسته است رفته رفته جایگاه خود را در بازارهای مالی اسلامی در سراسر جهان بیابد، ابزار مالی نوینی است که مورد بحث ما قرار گرفته است. اوراق منفعت که یکی از این اوراق بهادار اسلامی است، در این نوشته به بررسی گذاشته شده است، تا بتوان با بررسی این مطلب که کدام عقد از عقود معین می تواند مبنای این اوراق قرار گیرد. از آنجایی که این اوراق قواعد خاص خود را در بازارهای اولیه و ثانویه دارد، لازم است به این مطلب پرداخته شود که آیا قواعد حاکم بر عقودی که نزدیک به مفاهیم این اوراق هستند، سازگاری با رعایت مبانی شرعی در خصوص قواعد بازارهای اسلامی دارند یاخیر؟ که به نظر می رسد که بتوان از عقد صلح به عنوان عقدی متناسب با لوازم اوراق منفعت نام برد، که این ادعا را به بحث می نشینیم.

بررسی ویژگی‌های اوراق منفعت و شرایط انتشارآن، در کنار بررسی قواعد و شرایط حقوقی حاکم بر روابط طرف‌های درگیر در اوراق نیز در راستای بررسی حقوقی این اوراق برای درک بهتر از آنچه که اوراق منفعت نامیده می شود لازم و ضروری می‌نماید. البته باید یاد آور شد، اوراق منفعت مانند هر ابزار مالی دیگر دارای آثار حقوقی مربوط به تعهدات طرفین در روابط موجود در اوراق، می باشد که لزوم و ضرورت یاد شده در سطور قبل به بررسی این مفاد نیز شمولیت دارد.

کلمات کلیدی: اوراق بهاردار اسلامی، اوراق منفعت، بازارهای مالی، ماهیت عقد مبنا، روابط حقوقی.

Abstract:

Interest bonds are one of the new Islamic financial instruments that could be used alongside the other new Islamic securities called skunks, to develop Islamic financial markets for the implementation and utilization of the holy lawgiver is commands.

In some financial markets, both primary and secondary markets, there are some rules which have serious conflict with holy legislator commands and religion.

Islamic bonds, which in recent years have been able to gradually find their place in the world of financial markets, is a new financial l instrument that has been discussed in our subject. Interest bonds which are one of the Islamic securities have been reviewed in this article.

Since the bonds in the primary and  secondary markets have their own rules, it is necessary to address whether the rules governing contracts, which are close to the concepts of stocks, consistent with upholding the principles of Islamic sharia related to the rules of the Islamic markets are or not?

It is seems “SOLH” contract to be propriety contract of interest bonds.

To gain a better understanding of the thing that is called interest bonds the analysis of its features and its propagation conditions beside the analysis of legal on regulations and conditions regulating parties relationships in bonds, is required. It should be noted that the interest bonds like any other financial instruments has legal effect relating to the obligations of parties in relationships available at the bonds.

The necessity and importance of the mentioned thing in previous lines includes the contents examination.

Keywords: Islamic securities, interest bonds, the financial markets, the nature of the base contract, the legal relationship

Continueing M.A. of Islamic Studies and Law

(Private Law)

Juridical & legal Analysis of interest bonds

Supervisor:

Abbas mousavi (Ph.D)

Advisor:

Masoud Amani (Ph.D)

Student:

Javad Jafari

September ۲۰۱۲

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر