پایان‌نامه: تحلیل فقهی- اقتصادی بیمه تسهیلات بانکی بخش تولید مبتنی بر وثایق در جمهوری اسلامی ایران: رویکرد انتقادی

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت

گرایش مدیریت مالی

تحلیل فقهی- اقتصادی بیمه تسهیلات بانکی بخش تولید مبتنی بر وثایق در جمهوری اسلامی ایران – رویکرد انتقادی

استاد راهنما

حجت‌الاسلام دکتر حسینعلی سعدی

استاد مشاور

دکتر غدیر مهدوی کلیشمی

دانشجو

سید مهدی حسنی نژاد

تیر ۱۳۹۳

 یکیازمهم‌ترینراهکارهای برون‌رفت ازرکود اقتصادی؛ توسعهورشد تولیدداخلی هرکشوراست. از مهم‌ترین بسترها برای افزایش تولید در کشور فراهم نمودن شرایط امن مالی برای تولیدکنندگان یعنی ارائه تسهیلات ایمن و مناسب است که ما در این تحقیق به تحلیل فقهی و اقتصادی پوشش خطرات این نوع تسهیلات از راه بیمه آن پرداخته‌ایم.

بیمه تسهیلات بانکی بخش تولید یکی از انواع بیمه‌های اعتباری مطرح بوده که مدنظر اصلی این تحقیق است لذا بنابر لزوم انطباق شرعی کلیهی قوانین و برنامه‌ها در جمهوری اسلامی ایران به تحلیل فقهی این موضوع پرداخته‌شده است تا به استناد ادله فقهی و با بررسی مبانی موضوع، صحت شرعی آن اثبات گردد. همچنین به جهت لزوم صرفه اقتصادی این نوع بیمه برای ذی‌نفعان آن اعم از بانک، بیمه و متقاضیان تسهیلات تولیدی به تحلیل اقتصادی موضوع بنا بر نظر خبرگان پرداخته‌شده است.

در تحلیل فقهی از روش تحلیلی توصیفی کتابخانه‌ای و جمع‌آوری و مطالعه اسناد و مدارک استفاده‌شده و در تحلیل اقتصادی با استفاده از پرسشنامه به سنجش نظر جامعه آماری ذی‌نفعان این نوع بیمه پرداخته‌شده و با استفاده از آزمون موفقیت آماری نتایجی حاصل گردیده است.

 یافته‌های کلی تحقیق به ما نشان می‌دهد که بیمه تسهیلات بانکی بخش تولید ازنظر شرعی بلامانع است و بنا بر تحلیل اقتصادی بیمه تسهیلات بانکی برای بانک‌ها و شرکت‌های بیمه صرفه اقتصادی ندارد ولی برای متقاضیان تسهیلات (تولیدکنندگان) به‌صرفه است.

باید راهکارهایی فراهم شود که شرکت‌های بیمه و بانک‌ها نیز از این نوع بیمه منتفع شوند تا مقدمات اجرایی شدن آن فراهم گردد.

 

واژگان کلیدی

بیمه اعتباری و فقه، تسهیلات بانکی، ریسک اعتباری، بیمه تولید، فقه بیمه

العنوان: التحلیل الفقهی و الاقتصادی للتأمین علی التسهیلات المصرفیه فی قسم الانتاج علی اساس الوثائق _ أسلوب انتقادی

الباحث: السید مهدی حسنی ن‍‍‍‍ژاد

الأستاذ المشرف: سماحه الشیخ الدکتور حسینعلی السعدی

الأستاذ المساعد: الدکتور غدیر المهدوی الکلیشمی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الإداره المالیه

الخلاصه

تعتبر تنمیه و تطویر الإنتاج المحلی لأی بلد، من أهم الحلول للتخلص من الرکود الإقتصادی. ومن أهم القواعد لزیاده الإنتاج فی البلد هو توفیر ظروف الأمن المالی للمنتجین أی: تقدیم تسهیلات مطمئنّه و مناسبه. و نحن فی هذه الدراسه نتناول التحلیل الفقهی و الإقتصادی لتغطیه أخطار هذا النوع من التسهیلات عن طریق التأمین.

التأمین علی التسهیلات المصرفیه فی قسم الإنتاج هی من إحدی أنواع التأمین الائتمانی المطروحه، و هو یمثل المحور الأساسی فی هذه الدراسه. لذا و بالنظر لضروره التطابق الشرعی لجمیع القوانین و البرامج فی الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه عملنا علی التحلیل الفقهی لهذ الموضوع لکی نثبت الشرعیه القانونیه لهذا الموضوع بالاستناد إلی الأدله الفقهیه و دراسه أسسه الموضوعیه.

کما و بالنظر إلی أهمیه الجدوی الاقتصادی لهذا النوع من التأمین لأصحاب المصلحه بما فیهم المصرف، التأمین و المتقدمین للحصول علی التسهیلات الإنتاجیه تطرقنا أیضاً ألی التحلیل الاقتصادی للموضوع بما یتلائم مع آراء الخبراء. فی التحلیل الفقهی استخدمنا الأسلوب التحلیلی_ التوصیفی بعد مطالعه المصادر المکتبیه و الو ثائق. و فی التحلیل الاقتصادی استخدمنا طریقه الاستبیان للاطلاع علی آراء أصحاب المصلحه المستفیدین من هذا النوع من التأمین و باستخدام الاختبار الإحصائی حصلنا علی نتائج معینه.

النتائج الکلیه للبحث تبین لنا أنه من الناحیه الشرعیه لا أشکال فی هذا النوع من التأمین علی التسهیلات المصرفیه، و طبقاً للتحلیل الإقتصادی تبین أن التأمین علی التسهیلات المصرفیه لا یعود بمنفعه اقتصادیه للمصارف و شرکات التأمین، بل یعود بمنفعه للمنتجین و أصحاب المصلحه.

لذا یجب أن تتوفر حلول تضمن استفاده شرکات التأمین و المصارف من هذا التأمین لکی تتوفر مقدمات تنفیذها.

الکلمات الأساسیه: التأمین الائتمانی و الفقه، التسهیلات المصرفیه، مخاطر الائتمان، التأمین علی الإنتاج، تحلیل التأمین الاقتصادی، التأمین علی التسهیلات

Abstract

One of the most important ways to get away of recrssion is the growth of GDP in each country. Providing financial secure conditions for manufactures to provide safe and appropriate facilities is one of the most important platforms for increasing the degree of production. In this study, we analyze the legal and economic risks of this type of facilities performed by insurance. Insurance banking facilities of the production sector has been mentioned as one of the main focused parts in this research.therefore, based on the principle of legal compliance of all laws and programs in Islamic Republic of Iran, the legal analysis for this issue has been cited to prove the legal validity of the subject based on legal reasons and by the survey of the principles of it. Also for the economic benefits of this type of insurance for its stakeholders including banks, insurers and claimants of manufacturing facilities, the economic analysis of this subject based on the view of experts has been checked out. In the juridical analysis we used descriptive-analytical method, collection and consideration of documents. In economic analysis, we used a questionnaire to evaluate the opinions of the population of beneficiaries of this type of insurance.Therefore by a test the statistical success has been achieved. The overall results of our study indicate that insurance banking facilities of the production sectors legally permitted. Based on the economic analysis credit insurance for banks and insurance companies is not economically justified, but they are economically justified for the convenience of applicants.(Manufacturers) There should be some solutions that insurance companies and banks could gain benefit from this type of insurance.

Keywords: credit insurance and fiqh, banking facilities, credit risk, production insurance, financial analysis of insurance, facilities insurance

Imam Sadiq Universiy

Faculty of Islamic Studies and management 

Continuous M.A. Thesis Islamic Studies and management 

Financial Management Branch

Juridical – Economic Analysis of Banking Facilities Insurance of Production Sector Based On Collaterals

In Islamic Republic Of Iran – Critical Approach

Supervisor

Hojjat al-Eslam Dr. Saadi

Advisor

Dr.Qadir Mahdavi Kelishmi

Student

S.Mahdi Hasani Nezhad

June

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر