پایان نامه: انگیزه های رأی دهی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مورد انتخابات شهر خوی

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی

انگیزه های رأی دهی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مورد انتخابات شهر خوی

استاد راهنما:

دکتر کاووس سیدامامی

استاد مشاور:

دکتر حسن مجیدی

دانشجو:

رامین مددلو

دی ماه ۱۳۹۳

چکیده

در زمینه علل و دلایل مشارکت رأی دهی شهروندان، چگونگی و چرایی تغییرات در میزان رأی دهی و نیز بررسی تأثیر متغیرهای فردی و اجتماعی بر اشکال مشارکت در انتخابات در ایران تلاش های اندکی صورت پذیرفته است. جامعه شناسی سیاسی در ایران اسلامی از فقر مطالعات تجربی رنج می برد. این رنج، در مطالعات تجربی کیفی نمود بیشتری دارد. انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و پیروزی آقای روحانی برخلاف تصورات پیش از برگزاری انتخابات در عرصه سیاسی بهانه ای گردید تا نگارنده به این حوزه ورود پیدا کند. هدف اصلی از پژوهش یافتن انگیزه های رأی دهی در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و تلاش برای تاسیس الگوی نظری رأی دهی مردم ایران بود. جهت دستیابی به این هدف از روش مصاحبه نیمه ساختند بهره گرفته شد و محدوده مطالعه مردم شهر خوی انتخاب گردید. با تحلیل داده ها نگارنده متوجه شد که می توان با توسعه نظریه چارچوب دیوید اسنو به هدف بیان شده دست یافت. بر اساس یافته های این پژوهش مردم شهر خوی مردمی غیرسیاسی، محافظه کار و با گرایش های مذهبی – سنتی اند که در کل بر مبنای رویکرد انتخاب عاقلانه در انتخابات رأی می دهند، اما انتخاب عاقلانه آنان در چارچوب وضعیت خاص و گفتمان های اقناعی خاص دوره انتخابات صورت می پذیرد.

کلیدواژگان: مشارکت انتخاباتی، رفتار رأی دهی، انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، انتخاب عاقلانه، نظریه چارچوب

الخلاصه:

جرت محاولات قلیله لدراسه أسباب مشارکه المواطنین فی عملیه التصویت، کیفیه التغیّرات و أسبابها فی مستوی المشارکه فی الانتخابات وتأثیر المؤشّرات الفردیه والاجتماعیه علی صور المشارکه فی عملیه التصویت فی إیران. یُعانی علم الاجتماع السیاسی فی الجمهوریه الإسلامیه من قله الدراسات التجریبیه حیثُ یُمکن مشاهده هذه القلّه فی الدراسات التجریبیه الکیفیه غالبًا. إنّ الانتخابات الرئاسیه الحادیه عشر وفوز السید روحانی رغم النظریّات الموجوده فی الحقل السیاسی قبل إجراء الانتخابات صارت ذریعه لدراسه هذا المجال. کانت دراسه دوافع التصویت فی الانتخابات الرئاسیه الحادیه عشر ومحاوله إبداع نموذج نظری لتصویت الشعب الإیرانی، الهدفَ الأصیل للدراسه. تمّ للحصول علی هذا الهدف استخدام طریق مقابله وجری اختیار مواطنی مدینه خوی لتنفیذ هذه العملیه. عرفنا بعد تحلیل المعطیات إمکانیه توسیع نظریه إطار دیوید إسنو للحصول علی الهدف المعروض. یُمکن القول علی أساس هذه الدراسه أنّ مواطنی مدینه خوی عصابهٌ غیر سیاسیه، محافظه، ذات اتجاهات مذهبیه – تقلیدیه تُصوّت فی الانتخابات علی أساس اتجاه اختیار حِکمی فی إطار الحالات والحوارات المتعلّقه بأیام الانتخابات.

الکلمات الرئیسه: المشارکه الانتخابیه، عملیه التصویت، الانتخابات الرئاسیه الحادیه عشر، اختیار حکمی، نظریه إطار

Abstract:

There are only a few number of researches on the reasons and causes of political participation of citizens in the process of election and such other related subjects as consideration of impacts of social and individual variables over the forms of political participation and how and why the rate of election’s participation changes. Political sociology in Iran suffers from the lack of empirical studies. As far as the qualitative research is concerned, the deprivation in empirical studies is deeper. since the eleventh presidential election in Iran that through which Doctor Rouhani’s victoy was highly unexpected, it would be a good case of empirical study of the condition of political participation in Iran. Therefor I set out to do such a research and it seems to me that based on my reseach the theoretical model of Iranians participation in election could be established. I used the semi-structured interview as my technique of research and chose the Khoy City of tabriz as my sample. The data analysis shows that based on developing of Snow’s theory of framing, a theoretical model for Iranians participation in election could be established. This research shows that Khoy’s people are non-political, conservative people with religious and traditional interests who vote based on rational choice, but it must be noted that their rational choices get shaped in the frame of special conditions and under influence of persuading discourses of election’s time.

Keywords: Participation in Election, Electoral Behavior, Eleventh Presidential Election, Rational Choice, Framing’s Theory, Khoy city of Tabriz

Imam Sadiq (AS) University

Faculty of Islamic Studies and Political science

A Thesis presented for the Degree of Master of Arts in Political science

Incentives voting in presidential elections Eleventh

Elections in the Khoy city

Supervisor:

Kavous Seyyed Imami, PHD

Adviser:

Hasan Majidi, PHD

Student:

Ramin Madadlou

December 2014

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر