توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد

گرایش اقتصاد نظری

امکان سنجی تمرکز زدایی مالی نسبی و آثارآن بر  رشد اقتصاد منطقه‌ای در ایران

استاد راهنما: دکتر مهدی صادقی شاهدانی

استاد مشاور:دکتر حجت الله عبدالملکی

دانشجو:احسان آقاجانی معمار

بهمن۱۳۹۰

چکیده فارسی:

از راه‌های گسترش و بهبود کالای عمومی در سطح مناطق استفاده از تمرکززدایی مالی به عنوان یکی از رویکردهای توسعه است. مطالعات نشان می‌دهد در همه کشورها منافع تمرکززدایی مالییکسان نبوده است. استفاده از این رویکرد نیازمند شرایطی از جمله نهادهای قوی در سطح محلات، قوانین و روابط شفاف مالی میان دولت مرکزی ودولت‌های محلی است. در کشورهای در حال توسعه دولت‌های محلی به دلیل محدودیت‌ها بر روی منابع درآمدی و مالیات، بیشتر مدیریت هزینه‌ها را در مناطق بر عهده دارند.

نتایج تحقیق نشان می‌دهد برای سنجش امکان تحقق تمرکززدایی مالی در کشور شاخص ترکیبی شامل مجموع عوامل نهادی و مالی در رتبه بندی نمودن استان‌ها نیازمند است. عوامل همچون ساختار شورای برنامه ریزی و توسعه استان، شوراها، بودجه‌های استانی و درآمد های استانی و سطح توسعه استان‌ها نقشی موثر در موفقیت این سیاست بر عهده دارند.

از دیگر نتایج تحقیق در بحث سنجش رابطه تمرکززدایی مالی نسبی و رشد اقتصادی است که بر اساس داده‌های ۳۰ استان کشور در فاصله سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ در چهارچوب مدل رشد سولو با روش پانل دیتا انجام پذیرفت. نتایج نشان داد افزایش ۰٫۱% شاخص تمرکززدایی مالی نسبی (نسبت تملک دارایی استانی به تملک دارایی دولت) در طول زمان، رشد تولید ناخالص سرانه را به میزان ۰٫۱۱۷۷ % افزایش داده است و در سطوح بالای تمرکززدایی مالی افزایش ۰٫۱% تمرکززدایی مالی۰٫۰۵۶۱ % رشد تولید ناخالص سرانه در استان‌ها را کاهش داده است. بنابراین می‌توان این نکته را تایید نمود که افزایش روند تمرکززدایی مالی مانند سایر عوامل رشد نمی‌تواند به طور دائم اثر مثبت بر رشد اقتصاد داشته باشد. به عبارتیعدم تغییر ساختارهای لازم در کشور برای گسترش تمرکززدایی مالی می‌تواند آثار منفی به دنبال داشته باشد.

واژگان کلیدی: تمرکززدایی مالی نسبی، رشد اقتصاد منطقه‌ای، اقتصاد ایران، پانل دیتا

العنوان : دراسه جدوی اللامرکزیه المالیه النسبیه و تأثیرها علی تنیمه الاقتصاد الإقلیمی فی إیران

الباحث : احسان آقاجانیمعمار

الأستاذ المشرف : السید الدکتور مهدی صادقی

الأستاذ المساعد : السید الدکتور حجت الله عبدالملکی

فرع الدراسی : الدراسات الإسلامیه و الاقتصاد

الخلاصه:

من الطرق التی یتم بها تطویر وتحسین السلع العامه فی المناطق هی إستخدام اللامرکزیه المالیه کمنهج تنموی. تشیر الدراسات إلى أن فوائد اللامرکزیه لیست متساویه فی جمیع البلدان. هذا المنهج التنموی یتطلب بعض الشروط مثل وجود مؤسسات قویه فی المناطق، وجود قوانین وعلاقات مالیه شفافه بین الحکومات المرکزیه و المحلیه. فی البلدان النامیه، بسبب وجود بعض القیود على موارد الدخل و الضرائب، تقوم الحکومه المحلیه بإداره معظم التکالیف.

نتائج البحث تشیرإلی أننا بحاجه إلى مؤشر مرکب یجمع بین العوامل المؤسسیه والمالیه لتصنیف المحافظات حتی نتناول دراسه جدوی اللامرکزیه المالیه فی البلاد. لاشک بأن لبعض العوامل و الأسباب دور هام جداً فی نجاح هذه السیاسه مثل هیکلیه مجلس المحافظه للتخطیط والتنمیه، میزانیات ودخل المحافظه ومستوى التنمیه.

أما فی دراسه العلاقه بین اللامرکزیه المالیه النسبیه و التنمیه الاقتصادیه، تم استخدام بیانات ۳۰ محافظه من عام ۱۳۷۹ إلی عام ۱۳۸۶ فی اطار نموذج ” سولو ” مع أسلوب لوحه البیانات. نتائج هذه الدراسهتشیرإلی أن زیاده مؤ‌شر اللامرکزیه المالیه النسبیه (امتلاک أموال المحافظه بالنسبه إلی امتلاک أموال الحکومه) بنسبه ۰٫۱ بالمئه قد تؤدی إلی زیاده نصیب الفردمن إجمالی الناتج المحلی بنسبه ۰٫۱۱۷۷ بالمئه خلال الزمن. أما فی المستویات العالیه للامرکزیه المالیه، زیاده اللامرکزیه المالیه بنسبه ۰٫۱ بالمئه قد تؤدی إلی إنخفاض نصیب الفرد من إجمالی الناتج المحلی بنسبه ۰٫۰۵۶۱ بالمئه فی المحافظات. لذا لیس لزیاده اللامرکزیه المالیه أثر إیجابی ثابت علی التنمیه خلافاً لسائر العوامل. و بعباره أخری، عدم تغییر الهیکلیات اللازمه فی البلاد لتطویر اللامرکزیه المالیه قد یؤدی إلی نتائج سلبیه.

الکلمات الأساسیه: اللامرکزیه المالیه النسبیه، تنیمه الاقتصاد الإقلیمی فی إیران،لوحه البیانات

 

 

Abstract:

Fiscal decentralization as one of the development approaches is used to expand and improve public goods in the areas. The studies show the profits on fiscal decentralization are not the same in all countries. Essential factors for this approach are “strong institutions at local level”, “laws” and “financial transparency” in relationships between the central government and local governments. In developing countriesexpenditure management is mostly done by local governments, because it’s restricted to income sources and taxes.

The results show to assess the feasibility of fiscal decentralization in the country a combined index including a combination of institutional and financial factors in the ranking of provinces is needed. Factors such as “council of province planning and development”, “councils”, “provincial budgets”, “provincial income” and “level of development in provinces” have an effective role in the success of this policy.

Another study’s resultis about the measurement of relationship between partial fiscal decentralization and economic growth that is based on data from 30 provinces between 1379 and 1386 with the panel data estimation in the framework of Solow’s growth model. The results showed 0.1% increase of partial fiscal decentralization index (the proportion of provincial capital assets to government’s capital assets) over timehas increased GDP per capita to 0.1177% and in high levels of fiscal decentralization, 0.1% increase of fiscal decentralization index has decreased growth of GDP per capita in the province to 0.0561%.

Therefore, it can be confirmed that the increase process of fiscal decentralization isn’t like other growth factors that have a permanent positive effect on economic growth.In other words, lack of change in the necessary structures of the country for fiscal decentralization can have negative effects.

Keywords: partial fiscal decentralization, regional economic growth, Iran’s economy, panel data

 

 

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Economics

Continuous M. A. Thesis in Islamic Studies and Economic field

Area:Theoretical Economics

Feasibility of Partial Fiscal Decentralization and its Impacts on Regional Economic Growth in Iran

Supervisor: Dr Mahdi Sadeqi Shahdani

Advisor: Dr Hojatollah Abdolmaleki

Student: Ehsan Aghajani Memar

January 2012

 

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: Feasibility of Partial Fiscal Decentralization and its Impacts on Regional Economic Growth in Iran”