پایان نامه: بررسی سیاست‌های قومی دولت جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی قومیت عرب خوزستان: سال‌های ۸۴ الی ۹۰

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق (ع)

دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی

بررسی سیاست‌های قومی دولت جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی قومیت عرب خوزستان: سال‌های ۸۴ الی ۹۰

استاد راهنما:

دکتر غلامرضاخواجه سروی

استاد مشاور:

دکتر حسن مجیدی

دانشجو:

محمد جواد عامری فرد

بهمن ۱۳۹۱

چکیده:

اغلب کشورهای جهان دارای جمعیت‌های ناهمگون می‌باشند. این پدیده وضعیتی خاص را برای کشورهای متکثر قومی پدید آورده است که بارزترین آن منازعات قومی است. از آن‏جا که‏ اکثر واحدهای سیاسی ملی معاصر از مزیت همگنی قومی برخوردار نیستند، طراحی یک سیاست‏ قومی مناسب برای نیل به یک دولت – ملت منسجم‏تر و یکپارچه‏تر از ضروریات می‌باشد.

کشور ایران نیز دربردارنده اقوام و فرهنگ های مختلفی می‌باشد و از زمان‌های دور تاکنون حاکمان و دولتهای ایران سیاست‌های مختلفی را در حوزه اقوام به اجرا در آورده‌اند. با عنایت به این سابقه، سؤال اصلی پایان‌نامه حاضر این می‌باشد که سیاست‌های قومی دولت نهم و دهم در رابطه با قومیت عرب خوزستان چه بوده است؟

فرضیه پایان‌نامه حاضر این است که سیاست‌های دولت نهم و دهم بطور کلی در رفع محرومیت که یکی از مهمترین مولفه‌های سیاست قومی می‌باشد موفق بوده است و پیگیری این سیاست باعث رشد شاخصه‌های توسعه در استان گردیده است.

روش تحقیق پایان‌نامه حاضر توصیفی ـ تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات، استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی و مصاحبه می‌باشد.

نتایج به دست آمده در این پایان‌نامه عبارت است از:

۱- جمهوری اسلامی ایران با الگو قرار دادن جامعه آرمانی و اخلاقی رسول‌الله و امیرالمؤمنین سیاست «تکثرگرای وحدت طلب دینی» را الگوی خود قرار داده است. این سیاست ضمن احترام به تمام فرهنگ‌ها و قومیت‌ها همه اعضای جامعه اسلامی را برادر و برابر می‌داند که سهم یکسانی در برابر قانون دارند.

۲- با وجود این که دولت نهم و دهم سیاست مدون و مشخص(حداقل اعلامی) در رابطه با قومیت عرب خوزستان نداشته است ولی با پیگیری اصول محرومیت‌زدایی و اشتغال‌زایی و اختصاص بودجه‌های عمرانی و سازندگی و همچنین تصویب طرح‌های استانی نقش بسزایی در تحقق اهداف سیاست قومی مورد نظر جمهوری اسلامی ایران داشته ودر این زمینه نسبتاً موفق بوده است.

کلیدواژه:

قومیت، منازعات‌قومی، ‌انسجام ‌‌ملی‌، ‌سیاست‌های‌ قومی

ملخص:

یوجد لدی معظم البلدان العالم کثافه سکانیه غیر متجانسه. هذه الظاهره أنشأت حاله خاصه لمعظم البلدان المتنوعه العرقیه حیث الصراعات العرقیه هی سمه بارزه لهذه المجتمعات. لأن غالبیه الوحدات السیاسیه المعاصره لم تتمتع بمیزه التجانس العرقی، فتصمیم السیاسات الوطنیه الملائمه لتحقیق دوله – الأمه أکثر تماسکاً وتوحداً بات ضروریاً.

إیران لدیها التنوع العرقی و الثقافی و منذ فتره طویله نفذ الحکام و الحکومات الإیرانیه سیاسات مختلفه فی تعاملهم لمختلف الأعراق و الأجناس. نظراً إلى هذه الخلفیه، فإن السؤال الرئیسی لهذه الأطروحه هو ماهی السیاسات العرقیه لحکومه أحمدی نجاد (الحکومه التاسعه و العاشره) تجاه العرب فی محافظه خوزستان؟

فرضیه هذه الرساله هی أن سیاسات الحکومه التاسعه و العاشره فی القضاء على الفقر الذی هو عنصر مهم فی السیاسه العرقیه، کانت ناجحه و السعی لتحقیق هذه السیاسه قد أدی إلی نمو مؤشرات التنمیه فی المحافظه.

طریقه البحث لهذه الأطروحه هی منهج وصفی- تحلیلی و أسلوب جمع البیانات و المعلومات هو استخدام الموارد الموجوده فی المکتبه والانترنت  و ایضاً إجراء المقابلات.

النتائج التی تم الحصول علیها فی هذه الأطروحه هی:

۱-الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه قد جعلت سیاسه “التعددیه الدینیه وحدویه” نموذجاً لنفسها مستوحاه من المجتمع المثالی والأخلاقی الذی کان سائداً فی عهد النبی (صل الله علیه و آله و سلم) و الإمام علی (علیه السلام). هذه السیاسه باحترامها لجمیع الثقافات والأعراق، تعتبر جمیع أعضاء المجتمع الإسلامی أخوه و أنهم متساویین أمام القانون على حد سواء.

۲-رغم أنه لم تکن لحکومه التاسعه و العاشره سیاسه محدده و مکتوبه (سیاسه معلنه على الأقل) فیما یتعلق بالعرق العربی فی خوزستان، ولکن مع اتخاذ بعض المبادئ مثل القضاء على الفقر وتخصیص میزانیه لمشاریع التنمیه وإعاده الإعمار و خلق فرص العمل و أیضاً تطبیق مشاریع فی مستوی المحافظه، قد کان لها دور هام فی تحقیق أهداف الجمهوریه الإسلامیه فی مجال السیاسه العرقیه و قد حققت نجاحاً نسبیأ فی هذا الصدد.

الکلمات الرئیسه: العرقیه، الصراعات العرقیه، التماسک الوطنی، السیاسات العرقیه

Abstract:

Most of the countries around the world have a heterogeneous population. This phenomenon has led to a specific situation in multi-ethnic countries with remarkable ethnic disputations. Since most of the contemporary national political units lack homogeneous ethnicity,  planning a suitable ethnic policy to reach a more unified and integrated government is necessary.

Iran also contains different ethnicities and cultures and different policies have been carried out  for ethnic communities by the rulers from long time ago. Regarding this history , the main question of this thesis is about the ethnic policy of 9th and 10th governments  on Arabs ethnicity.

The presumption of this study is that the policy of 9th and 10th governments  in removing deprivation, which is one of the most important factors of ethnic policy, was successful of on the whole , and following up this policy has  resulted in the  growth of development indices  in the country.

The research method  of this study was analytic-discriptive and data collection was based on interview and library and internet resources.

: The conclusion is

۱-The Islamic Republic of Iran by following Prophet Mohammads  and Amir-al-Momenins ideal societies  has adopted the Pluralistic but religiously unified model. This policy, in addition to respecting all ethnicities and cultures ,considers all the members of Islamic society as brothers and equal with the same share before law.

۲-Despite The lack of a definite policy in 9th and 10th governments in regard to Khoosestans Arab ethnicity, they had a great role in reaching the ethnic policy goals of the Islamic Repuplic of Iran by persuing de-deprivation policy , job-making, constructive budget allocation and  actualizing the countrys ethnic goals.

Keywords: Ethnity, Ethnic Conflict, National Cohesion, Ethnic Politics

Imam Sadiq (a.s) University

Faculty of Islamic Science and Political Science

A thesis presented for the

 Degree of Continuous Master of Art in Political Science

Ethnic Policies of Islamic Republic of Iran: case study khoosestans Arab Ethnic from 2005 to 2011

Supervisor:

Dr. G. Khaje sarvi

Advisor:

 Dr. H. Majidy

Student:

Mohammad Javad Ameri Fard

January 2013

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر