پایان‌نامه: اثرات اشتغال ناشی از بهینهسازی مصرف انرژی در بخش خانگی با استفاده از مدل داده ستانده

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد

اثرات اشتغال ناشی از بهینه سازی مصرف انرژی در بخش خانگی با استفاده از مدل داده ستانده

مهدی ایثاری­ نیا

استاد راهنما:

دکترداوود منظور

استاد مشاور:

دکترمهدی صادقی

تابستان ۱۳۸۸

چکیده

عدم آگاهی مصرف کنندگان از روش های بهینه‌سازی‌ و هزینه-فایده بهینه‌سازی‌، عدم سازماندهی مناسب صنعت بهینه‌سازی‌، و مشکلات تامین مالی بهینه­سازی باعث شده­اند، فرایندهای بازاری نتوانند مصرف­کنندگان را به حد تعادلی استفاده از راهکارهای بهینه­سازی برسانند. در نتیجه مصرف بی­رویه و غیربهینه انرژی، آثار و تبعات منفی مختلفی را به ویژه در حوزه زیست محیطی و امنیت عرضه انرژی به دنبال داشته است. در نتیجه دولت­ها سیاست‌ ترویج و حمایت از بهینه­سازی انرژی را هم در جانب تقاضا و هم در جانب عرضه انرژی دنبال نموده­اند.

پژوهش حاضر در قالب الگوی تحلیل داده ستانده، اتخاذ راهکارهای مختلف بهینه­سازی توسط خانوار را با استفاده از جداول داده-ستانده سال ۱۳۸۰ و آمار اشتغال برگرفته از سرشماری کارگاه‌های صنعتی مرکز آمار ایران، ‌شبیه­سازی و اثرات حاصل از آن را در ۶ سناریوی مختلف بر اشتغال بررسی نموده است. نتایج شبیه­سازی­ها نشان می­دهد که در سناریو‌های مختلف اتخاذ سیاست بهینه‌سازی مصرف انرژی بدون دغدغه قابل توجه درباره اثرات منفی آن بر حوزه اشتغال باید به طور جد مورد توجه قرار بگیرد. چرا که نه تنها بهینه‌سازی تاثیر منفی بر اشتغال کل کشور نخواهد داشت، بلکه تاثیر مثبت اندکی نیز بر اشتغال کل خواهد داشت. بیشترین تاثیر مثبت در سناریوها افزایش ۸۸۳۲ فرصت شغلی در طول دوره ۱۱ ساله و بیشترین تاثیر منفی (تنها در یک سناریو با شرایط خاص) کاهش ۱۳۳۲ فرصت شغلی در طول ۱۱ سال خواهد بود. میانگین تاثیر خالص ۱۱ ساله بهینه‌سازی بر اشتغال در شش سناریو افزایش ۴۱۰۵ فرصت شغلی خواهد بود. همچنین این سیاست بیشترین اثر منفی را بر تقاضای اشتغال تولیدکنندگان حامل­‌های انرژی و بخش­‌های مربوط به آن خواهد گذارد (میانگین کاهش ۲۶۸۵ فرصت شغلی مربوط به حامل‌های انرژی طی ۱۱ سال در شش سناریو) که توجه به شاغلان این حوزه را می‌طلبد. همچنین بیشترین تاثیر مثبت بهینه­سازی در افزایش فرصت شغلی در بخش هایی که از محصولات آنها در بهینه‌سازی‌ استفاده می شود و نیز بخش‌های خدماتی به ویژه خدمات خرده فروشی دیده می‌­شود.

با توجه به بکر بودن مباحث اقتصادی در حوزه سیاست­های بهینه­سازی مصرف انرژی در کشور، این پژوهش یک نوآوری در این عرصه و تلاشی در جهت گشودن مسیر این­گونه بررسی­ها و فراهم کردن زمینه توسعه پژوهش­های مشابه و نمایانگر نواقص آمار و اطلاعات و بررسی­های موردی این حوزه است.

رده در طبقه­بندی  JEL: C67، E24، J23، Q40

کلمات کلیدی: بهینه‌سازی‌ مصرف انرژی، بخش خانگی، تحلیل داده-ستانده، اشتغال

آثار العماله الناتجه عن تحسین کفاءه الطاقه فی القطاع السکنی (تحلیل المعطیات و المحصلات)

الباحث: مهدی ایثاری‌نیا

الاستاذ المشرف: الدکتور داوود منظور

الاستاذ المساعد: الدکتور مهدی صادقی

الملخص

عدم معرفه المستهلک لطرق الاستخدام الأمثل و تکلفه – فائده الاستخدام الأمثل، و عدم التنظیم المناسب و السلیم الخاص بصناعه الاستخدام الأمثل، و مشاکل التمویل فی الاستخدام الأمثل کلها أدت إلی أن فشل آلیه السوق فی جعل المستهلکین فی حاله اتّزان لتطبیق حلول الإستخدام الأمثل. نتیجهً لذلک، فالإستهلاک العشوائی و الغیر الأمثل للطاقه سبّب تأثیرات و نتائج سلبیه مختلفه خاصه ً فی مجال البیئه و أمن عرض الطاقه. لذلک اتبعت الدول سیاسه ترویج و دعم الکفاءه من ناحیه عرض و طلب الطاقه.

الدراسه الحالیه فی هیئه نمط تحلیل المعطیات و المحصلات و بإستخدام جداول المعطیات و المحصلات عام ۲۰۰۱م. و احصائیات العمل عام ۲۰۰۳م. و الإحصائیات المأخوذه من إحصاء ورش الصناعه لمرکز الإحصاءات فی ایران شُبّهت اتخاذ الطرق و الأسالیب المختلفه لاستخدام الأمثل من قِبَل الأُسر و تمت دراسه التأثیرات الناتجه منها علی العمل فی ۶ سناریوهات مختلفه. نتیجه هذه المحاکاه تُبین أن فی مختلف السناریوهات ینبغی أن یؤخذ بنظر الاعتبار جدیاً إتخاذ سیاسه الاستخدام الأمثل لاستهلاک الطاقه من دون قلق و مخاوف کبیره حول تأثیراتها السلبیه فی مجال العمل. بما أن الاستخدام الأمثل لیس له تأثیر سلبی علی العمل فی کل البلد ، بل أیضاً سیکون له تأثیر ایجابی قلیل علی العمل فی البلاد. معظم التأثیر الایجابی فی السناریوهات سیکون زیاده ۸۸۳۲  فرصه عمل خلال مده ۱۱ عاماً و معظم التأثیر السلبی (فی سناریو واحد فقط و فی ظروف محدده) سیکون انخفاض ۱۳۳۲ فرصه عمل خلال ۱۱ عاماً. معدل التأثیر الصافی فی ۱۱ عاماً من الاستخدام الأمثل علی العمل فی سته سناریوهات سیکون زیاده ۴۱۰۵ فرصه عمل. و أیضاً معظم التأثیر السلبی سیکون علی طلب عمل منتجین حوامل الطاقه و الاجزاء الخاصه بها (معدل انخفاض ۲۶۸۵ فرصه عمل الخاصه بحوامل الطاقه خلال ۱۱ عام فی سته سناریوهات) و هذا یتطلب الانتباه إلی صاحبی المهن فی هذا المجال. و أیضاً نری معظم التأثیر الایجابی للاستخدام الأمثل فی زیاده فرص العمل فی القطاعات التی تستفاد من منتوجاتها فی الإستخدام الأمثل و أیضاً فی قسم الخدمات، خاصه ً خدمات البیع بالمفرد.

نظراً لحداثه المواضیع الاقتصادیه فی مجال سیاسات الاستخدام الأمثل لاستهلاک الطاقه فی البلاد، هذا البحث هو مبادره فی هذا المجال و جُهد لفتح الطریق لمثل هذه البحوث و االدراسات و تهیئه الخلفیه لتنمیه الدراسات المماثله و التی تشیر الی عیوب و نواقص الاحصاءات و المعلومات و الابحاث فی هذا المجال.

تصنیف JEL: C67, E24, J23, Q40

الکلمات الاساسیه: کفاءه الطاقه،القطاع السکنی، تحلیل المعطیات و المحصلات، العماله

Abstract:

Unawareness of consumers of efficiencymethods and Cost-Benefit of efficiency improvement, lack of appropriate organization of efficiency industry coupled with finance problems of efficiency are the causes which have led market processes not to let the consumers attain a balanced level of efficiency strategies. As a result, lavish and non-efficient consumption of energy has ended in different negative consequences especially in environmental and energy supply security areas.

Because of this, governments have followed policy of promoting and supporting energy efficiency in both of energy demand and its supply.

This research, within the framework of input-output analysis, has performed a simulation of various efficiency mechanisms by household through the application of analysis of input-output tables in 2001 and also employment statistics cited from census of industrial workshops of Iran Statistics Center, and assessed its aftereffects at six various scenarios on employment.

Results of simulations show that, in various scenarios, adoption of energy efficiency policy should be taken into consideration without noticeable concern about its negative aftermath in the field of employment, for, not only will efficiency not have negative impact on total employment rate of the country, but also it will have a slight positive impact on total employment rate.

Meanwhile, the highest positive impact in the scenarios will be the increase of 8832 job opportunities in the long run of 11-year period, while the highest negative impact will be only at one scenario with one specific condition (i.e. reduction of 1332 job opportunities in the long run of 11 years). In the same direction, the average 11-year net efficiency impact on employment at six scenarios will be led to the increase of 4105 job opportunities.

Also, this policy will leave the highest negative impact on employment demand of producers of energy carriers and sectors related to it (the average reduction of 2685 job opportunities related to energy carriers within 11 years at six scenarios) which requires special attention to employees working in this field.

Moreover, the highest positive impact of efficiency is observed in the increasing of job opportunities at the sectors which their products are used in efficiency and the also service sectors,especially retail services.

With due observance of new economic discussions in efficiency policies of energy consumption in the country, the present research is an innovation in this field and an effort towards paving the way for such types of studies and also providing necessary background for development of similar research activities, coupled with indicating deficiencies of statistics and information as well as case studies in this field.

JEL Classification: C67, E24, J23, Q40

Keywords: Efficiency Improvement of Energy Consumption, Residential Sector,Input-Output Analysis, Employment

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Economics

Employment Effects of Energy Efficiency Improvement in Residential Sector through Input-Output Model (Input-Output Analysis)

A thesisPresented for the

Degree of Master of Art inIslamic Studies and Economics

Mahdi Isarinia

Supervisor:

Dr. Davood Manzoor

Advisor:

Dr. Mahdi sadeghi

Summer 2009

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: اثرات اشتغال ناشی از بهینهسازی مصرف انرژی در بخش خانگی با استفاده از مدل داده ستانده”