توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

رساله دوره دکتری اقتصاد

تبیین تجربی بیکاری ساختاری در ایران

جهانگیر بیابانی

استاد راهنما :دکتر جعفر عبادی

اساتید مشاور : دکتر غلامعلی فرجادی

دکتر احمدرضا جلالی نائینی

زمستان۱۳۸۳

چکیده رساله:

رساله حاضر به دنبال تبیین تجربی بیکاری ساختاری در ایرانمی‌باشد. بر همین اساس رساله فوق به دنبال پاسخ‌گویی به سؤالات اصلی زیر می‌باشد:  نظریات و مدلهای مرتبط با انواع بیکاری ساختاری تا چه‌اندازه مسئله بیکاری در ایران را می‌توانند تبیین نمایند؟ با توجه به انواع گوناگون بیکاری ساختاری، چه نوع بیکاری ساختاری در ایران وجه اصلی را تشکیل می‌دهد؟ و عوامل تأثیر گذار بر سطح بیکاری ساختاری در ایران چه می‌باشد؟

به منظور پاسخ گویی به سؤالات فوق، مطالب پیش رو در پنج فصل تنظیم شده است. در فصل اول تئوریهای مرتبط با بیکاری شامل نظریه‌های اقتصاددانان کلاسیک، نئوکلاسیک، کینزی، پول‌گریان، کلاسیک جدید به همراه نظریه‌های ساختار گریان در خصوص بیکاری به اجمال بیان شده است. در فصل دوم با عنوان بیکاری ساختاری، نظریه‌های کلان با پایه خردی و همچنین نظریات مرتبط با بیکاری ساختاری مبتنی بر تجربه برخی از کشورها آورده شده است، بنحویکه در قسمت اول نظریه‌های کلان با پایه خردی به منظور تبیین از نوع عدم تسویه بازار کار همچون کنترل دستمزدها از طرف دولت، مدلهای اتحادیه‌ای، نظریه دستمزد‌های کارآمد و نظریه درونی‌ها و بیرونی‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در قسمت دوم نیز به نظریات بیکاری ساختاری ناشی از تحولات جمعیتی، عدم تطبیق مهارتها، عدم تطبیق جغرافیایی، بیکاری تکنولوژیکی، انعطاف ناپذیری نهادها، فقدان صلاحیت کارگران برای کار و تجدید ساختار سرمایه‌ای پرداخته شده است. فصل سوم با عنوان تحلیل بررسی انواع بیکاری ساختاری در ایران،  شامل سه قسمت می‌باشد: ۱- ذخیره بیکاری و عوامل مؤثر بر آن ۲- تحولات ساختاری نیروی کار ۳- همچنین تحولات ساختار تقاضا و بیکاری ساختاری کشور. در فصل چهارم به منظور ارائه مدل پیشنهادی جهت تبیین بیکاری ساختاری در ایران درابتداء مدل David M .Lilien’s بر اساس جریان ورودی و خروجی از ذخیره بیکاری ارائه شده است. در قسمت بعد نیز به مدل Mankiw و Scarth در تعریف نرخ بیکاری طبیعی و عوامل مؤثر بر آن اشاره گردیده است. در ادامه نیز به منظور تبیین بیکاری در چارچوب نظریه درونی‌ها – بیرونی‌ها مدل پیشنهادی RomerDavid و همچنین Summers و Blanchard آورده شده است. در انتها نیز جهت تبیین بیکاری کشور با استفاده از عوامل موثر بر سطح ذخیره بیکاری، بطوریکه قادر باشد تا تحولات مربوط به ساختار نیروی کار و همچنین ساختار تقاضا و بازار کار را منعکس نماید مدل پیشنهادی ارائه شده است.در فصل پنجم بر اساس آمار مربوط، مدل پیشنهادی در خصوص بیکاری کشور و عوامل مؤثر بر آنها در چارچوب نظریات مرتبط با بیکاری ساختاری مورد آزمون قرار گرفته است ونتایج بدست آمده به منظور پاسخ گویی به سوالات اساسی تحقیق ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها: بیکاری ساختاری، ایران، نظریات و مدلهای بیکاری ساختاری، انواع بیکاری ساختاری، عوامل تأثیر گذار بر بیکاری ساختاری.

العنوان:البیان التجریبی للبطاله الناجمه عن الهیکل الإداری فی إیران

الطالب: جهانغیر بیابانی

الخلاصه:

تهدف هذه الأطروحه إلی البیان التجریبی للبطاله الناجمه عن الهیکل الإداری فی إیران.  وبناء علی هذا، ستجیب إلی الأسئله التالیه: إلی أی مستوی تبین النظریات والنماذج المرتبطه بالبطاله الناجمه عن الهیکل الإداری، قضیه البطاله فی إیران؟ نظراً لوجود الأنواع المختلفه من هذه البطاله، ما هو الوجه الرئیس منها فی إیران؟ وما هی العوامل المؤثره علی مستوی هذه البطاله فی إیران؟

للإجابه علی الأسئله المذکوره أعلاه، تم تقسیم مطالب هذه الأطروحه فی خمسه فصول. فی الفصل الأول، تم البیان الملخص للنظریات المتعلقه بالبطاله کنظریات علماء الإقتصاد الکلاسیکیین، والکلاسیکیین الجدد، وعلماء الإقتصاد الکینزیین، والذین یعتبرون النقود محوراً، مع نظریات البنیویین بهذا الخصوص. فی الفصل الثانی وعنوانه البطاله الناجمه عن الهیکل الإداری، تم شرح النظریات الشامله بالبنی الجزئیه وأیضاً النظریات المرتبطه بهذا النوع من البطاله، إستناداً إلی تجارب بعض البلدان، حیث تم دراسه هذه النظریات الشامله وبُناها الجزئیه، کالرقابه علی الرواتب من قبل الحکومه، النماذج الإتحادی، نظریه الرواتب الفعاله، ونظریه الداخلیه والخارجیه، من أجل بیان عدم وجود مساواه فی سوق العمل. القسمه الثانیه من هذا الفصل قامت ببیان نظریات البطاله الناجمه عن الهیکل الإداری حول تطورات الجمعیه، وعدم دراسه المهارات، وعدم التناسب الجغرافی، والبطاله التی تنتج من تطور التقنیه، وصلابه المنظمات والمؤسسات، وفقدان صلاحیه العاملین للعمل والتجدید فی الهیکل الرأسمالی. یشتمل الفصل الثالث تحت عنوان أنواع البطاله الناجمه عن الهیکل الإداری، علی ثلاثه أقسام وهی: ۱- إحتیاطی البطاله والعوامل المؤثره علیه ۲- التطورات الهیکلیه فی العاملین ۳- تطورات طلب [العمل] والبطاله الناجمه عن الهیکل الإداری فی البلد. فی الفصل الرابع، بدایهً تم عرض نموذج دیفید لیلینز (David M .Lilien’s) علی أساس مدخلات ومخرجات إحتیاطیه البطاله، من أجل تقدیم النموذج

المقترح لبیان البطاله الناجمه عن الهیکل الإداری فی إیران. وفی القسمه التالیه تم الإشاره إلی نموذج مانکیف (Mankiw) واسکارت (Scarth) فی تعریف مستوی البطاله الطبیعیه والعوامل المؤثره علیها. ثم قمنا بذکر النموذج المقترح لـرومر دیفید (Romer David) وأیضاً سامرز (Summers) وبلنجارد (Blanchard) من أجل بیان البطاله فی إطار نظریه الداخلیه والخارجیه. وفی النهایه تم تقدیم النموذج المقترح لهذه الأطروحه، من أجل بیان مستوی البطاله فی البلد، استخداماً العوامل المؤثره علی مستوی احتیاطیه البطاله، حیث یمکن له انعکاس تطورات هیکل قوه العمل، وهیکل طلب وسوق العمل. وفی الفصل الخامس وهو الفصل النهائی، قمنا باختبار النموذج المقترح حول البطاله فی البلد والعوامل المؤثره علیها فی إطار النظریات المرتبطه بالبطاله الناجمه عن الهیکل الإداری، وتم تقدیم النتائج للإجابه علی الأسئله الرئیسه فی البحث.

المصطلحات الرئیسه:

البطاله الناجمه عن الهیکل الإداری، إیران، النظریات والنماذج للبطاله الناجمه عن الهیکل الإداری، أنواع البطاله الناجمه عن الهیکل الإداری، العوامل المؤثره علی البطاله الناجمه عن الهیکل الإداری.

 

Abstract:

This dissertation is going to represent structural unemployment in Iran. So the above dissertation determines to answer the following main questions: 1. How far can related models and theories of  different sorts of structural unemployment represent unemployment in Iran? 2. Considering different forms of structural unemployment, what is the main structural unemployment in Iran? 3. what are the effective factors for the level of structural unemployment in Iran?

In order to answer these questions, the provided matters are presented and organized in five chapters. In the first chapter, related theories to unemployment including classical, neo-classical, Keynesian, monetarists theories along with structuralists theories in terms of unemployment are expressed briefly. In the second chapter entitled “structural unemployment” , macro theories with micro-basis, and related theories of structural unemployment based on empirical issues in some countries are provided in a way that in the first part macro theories with micro-basis are studied in order to represent the kind of labor market unsettlement like government wage control, union models, efficient wage theory and internals/externals theory. In the second part structural unemployment theories due to population changes, incompatibility of skills, geographical incompatibility, technological unemployment, inflexibility of institutions, incompetency of laborers and capital restructuring are discussed. The third chapter entitled “analyzing different kinds of structural unemployment in Iran” includes three parts: 1-unemployment pool and effective factors on it. 2- labor-power structural changes.  ۳-demand structure and structural unemployment changes in Iran. In the fourth chapter, to present the suggested model for structural unemployment in Iran, David M.Lilien’s model on the basis of input/output flow from unemployment pool is presented firstly. In the next part we are discussing Mankiw and Scrath model defining natural unemployment rate and the effective factors on it. Then, in order to represent   unemployment in the internals/externals theory framework, suggested model of Romer David and Blanchard and Summers are provided. At the end a suggested model is

presented in order to represent unemployment in our country using effective factors for the level of unemployment pool, in a way that it reflects the changes of the labor-power structure and also demand and the labor market. In the fifth chapter, on the basis of the related statistics, the suggested model for Iran’s unemployment and its effective factors are examined in accordance to structural unemployment theories. To answer to the main questions of the research, the obtained results are presented.

Keywords:

structural unemployment, Iran, structural unemployment models and theories, kinds of structural unemployment, effective factors for the structural unemployment.

Imam sadig unirersity

Empirical Representation of Structural unemployment in Iran

A Thesis Presented for The Degree Of Ph.D Economic

Faculty Of Islamic Studies and economics

Jahangir Biabani

Supervisor:

Dr. J. Ebadi

Advisors:

Dr. Gh. Farjadi

Dr. A. R. Jalali-Naini

Winter 2011

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

, ,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: تبیین تجربی بیکاری ساختاری در ایران”